جنبش‌شناختی ساختارهای گسلی در منطقۀ اقلید، حاشیه زاگرس بلند

رامین ارفع نیا

دوره 24، 94- زمین ساخت ، اسفند 1393، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.43384

چکیده
  منطقۀ مورد مطالعه در خاور شهرستان اقلید، حد فاصل شمال خاور گسل آباده و جنوب باختر گسل اصلی زاگرس واقع شده است و شامل سنگ‌های به شدت دگرشکل شده‌ای است که آشکارا در یک منطقۀ خردشدۀ زمین‌ساختی جای گرفته است. بررسی‌های حرکتی انجام شده در این منطقه برای تعیین جهت تنش‌های دیرین و تعیین تاریخ تغییرشکل صورت پذیرفته است. بر این اساس ویژگی‌های ...  بیشتر