تعیین روابط کاهندگی دامنه امواج لرزه‌ای در ناحیه تهران

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی

دوره 20، شماره 79 ، خرداد 1390، ، صفحه 61-66

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.55009

چکیده
  تعیین روابط کاهندگی در یک ناحیه و ارائه توابعی برای افت دامنه موج ناشی از غیرکشسان بودن زمین و گسترش هندسی موج در چند دهه گذشته، همواره مورد توجه بوده است. با استفاده از دستگاه‌های سرعت‌نگاشت شبکه لرزه‌نگاری رقومی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 47 زلزله رویداده در ناحیه تهران با بزرگی محلی بین 2/3 تا 9/3 ، بررسی شد و با استفاده از الگوریتم ...  بیشتر