عناصر اسکلریت هولوتورین‌های کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان

مریم نورالدینی؛ مهدی یزدی؛ علیرضا عاشوری؛ سمانه رحمتی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی ، خرداد 1394، ، صفحه 165-174

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42308

چکیده
  برش بناریزه (سازند شیشتو 2) در جنوب خاوری اصفهان، ایران مرکزی قرار گرفته است. ستبرای رسوبات کربنیفر زیرین در برش بناریزه در حدود 210 متر برآورد شده است. بخش قاعده سازند شیشتو 2 در این برش توسط رسوبات آبرفتی و در بخش رأسی، سازند سردر با یک ناپیوستگی همشیب روی آن قرار گرفته است. سنگ‌شناسی عمده سازند شیشتو 2 در برش بناریزه شامل: سنگ‌آهک، سنگ‌آهک ...  بیشتر