نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استاد، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کانسار روی- سرب گل‌زرد در کمربند فلززایی ملایر- اصفهان، در پهنه سنندج- سیرجان در شمال‌شرق شهر الیگودرز استان لرستان واقع شده است. کانه‌زایی در دو افق چینه‌شناسی کانه‌دار در سنگهای شیل و ماسهسنگ دگرگون‌شده ژوراسیک رخ داده است. دو رخساره کانسنگ در پیکرههای معدنی کانسار تشخیص داده شد که عبارتند از: 1) رخساره رگه- رگچه‌ای یا استرینگر(Stringer) و 2) رخساره لایه‌ای (Bedded). پاراژنز کانی ها در کانسنگ شامل کانیهای اولیه پیریت، اسفالریت، گالن و کالکوپیریت و کانیهای ثانویه سروزیت، اسمیتزونیت، آزوریت، مالاکیت بوده و کانیهای باطله بیشتر شامل کوارتز، کلریت، کلسیت و کانیهای رسی می باشد. در کانسار گل‌زرد پهنهبندی فلزی و کانیشناسی نیز دیده میشود. انواع دگرسانیها در کانسارگلزرد به‌ترتیب از مرکز به سمت کنارهها عمدتاً شامل سیلیسی-کربناتی و کلریتی بوده که پهنهبندی واضحی دارند. براساس مطالعات ساخت و بافت، کانی شناسی، رخساره های کانه دار، پهنه بندی دگرسانی و ویژگیهای ژئوشیمیایی، کانی‌زایی روی- سرب در محدوده معدنی گل‌زرد از نوع رسوبی- بروندمی (SEDEX) تیپ سیلوین (Selwyn) است که بعداً در اثر فازکوهزایی سیمرین پسین و فازکوهزایی لارامید دچار دگرشکلی و دگرگونی در حد رخساره شیست سبز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین­ شناسی ایران. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 400ص.
رجبی ع.، راستاد، ا.، رشیدنژاد، ن.، محمدی نیایی، ر. 1390- کانسار روی- سرب چاه‌میر، نمونه‌ای از کانسارهای رسوبی- بروندمی نوع Selwyn، حوضه بافق، ایران مرکزی مجله علوم زمین، دوره 20، شماره 79، ص 143-156.
سهیلی م، جعفری م، عبداللهی، م،1371- نقشه زمین‌شناسی 100000/1 الیگودرز. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
صادقیان، م.، شکاری، س.، 1394- پتروژنز و خاستگاه زمینساختی توده گرانیتویی دیدرّه باغ (شمال باخترالیگودرز).مجله علوم زمین، شماره 97، ص 407-420.
صامتی، م.، زراسوندی، ع.، راستمنش، ف. و پورکاسب، ه.، 1390-ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﺳﺮب و روی ﮔﻞزرد اﻟﯿﮕﻮدرز، ﻟﺮﺳﺘﺎن. سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز.
صامتی،م.، 1391-تعیین زایش کانسارسرب-روی گل زرد، شمال شرق الیگودرز، استان لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
غفله مرمضی ه، 1396-رخساره­ های کانسنگ، پهنه بندی فلزی وشرایط فیزیکوشیمیایی سیال کانه ساز در کانسار روی- سرب گل زرد، شمال شرق الیگودرز، استان لرستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
فرهادی نژاد،ط.، 1377-زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار روی وسرب گل زرد شمال الیگودرز. پایاننامه یکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
فرهادی نژاد، ط.، راستاد، ا.، حامدی، م.، 1377-کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار روی و سرب گل زرد (به عنوان تیپ کانسار Laiswall درایران)، دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 
References
Canet, C., Alfonsa, P., Melgarejo, J. C. and Fallick A. E., 2003- Origin of the mineralizing fluids from the Carboniferous sedex deposits of L'Alforja (SW Catalonian Coastal Ranges, Spain)"  Journal of Geochemical Exploration, 78, 513-517.
Canet, C.,Alfonsa, P., Melgarejo, J.C. and Belyatsky, B. V., 2004- Geochemical evidences of sedimentsry-exhalative origin of the shale-hosted PGE- Ag- Au- Zn- Cu occurrences of the Prades Mountains (Catalonia, Spain): trace- element abundances and Sm- Nd isotopes, Journal of Geochemical Exploration, 82: 17-33.
Chen, J., Walter, M. R., Logan, G. A., Hinman, M. C. and Ssummons, R. E., 2003-The paleoproterozoic McArthur River (HYC) Pb- Zn- Ag deposit of northern Australia: Organic Chemistry and ore genesis, Earth and Planetary Science Letters, 210: 467- 479
Cooke D. R. Bull S. W. Large R. R. and Mcgolden P. J., 2000- The Importance of oxidized brines for the formation of Australian Proterozoic stratiform sediment-hosted Pb-Zn (Sedex) deposits". Economic geology, 94, 1-17.
Esna-Ashari A. Tiepolo M. Vlizade M.V. and Hassanzadeh J. 2012- Geochemistry and Zircon U-Pb geochronology of Aligudarz granitoid complex, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran". Journal of Asian Earth Science, 43, 11-22.
Gibson, H.L., Allen, R.L., Riverin, G. and Lane, T.E., 2007- The VMS model: advances and application to exploration targeting. IN: Milkere it, B. (ed) proceedings of exploration 07: Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration, p.713-730.
Goodfellow WD 2004- Geology, genesis and exploration of Sedex deposits, with emphasis on the Selwyn basin, Canada. In: Deb M, Goodfellow WD (eds.) Sediment-hosted lead-zinc sulphide deposits: Attributes andmodels of somemajor deposits of India, Australia and Canada. Narosa publishing house, Delhi, India pp 24–99.
Goodfellow WD 2007- Base metal metallogeny of the Selwyn Basin, Canada. In: Goodfellow WD (ed) Mineral Deposits of Canada: a synthesis of major deposit types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, p 553–580.
Goodfellow WD, Jonasson IR 1987- Environment of formation of the Howards Pass (XY) Zn-Pb deposits, Selwyn Basin, Yukon. In: Morin JA (ed.) Mineral deposits of Northern Cordillera. Canadian Institute Mining Metallurgy, p 19–50.
Goodfellow, W. D and Lydon, J. W., 2005- Synthesis of SEDEX Deposits, Geological Survey of Canada
Goodfellow, W. D. and Lydon, J. W., 2007- Sedimentary exhalative (SEDEX) deposits, in Goodfellow, W.D., ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, p. 163-183
Large, R., McGoldrick, P., Bull, S., and Cooke, D., 2004- Proterozoic stratiform sediment- hosted zinc-lead- silver deposits of northern Australia, in Dep, M., and Goodfellow, W,D., eds., Sediment hosted lead-zinc sulphide deposits, attributes and models of some major deposits in India, Australia and Canada: New Delhi, Narosa Publishing House, p.1-23.
Leach D. L., Bradely D. C., Huston, D., Pisarevsky S. A., Taylor R. D. and Gardoll. S. J., 2010- Sediment- Hosted Lead- Zinc Deposits In Earth History, Society of Economic Geologists Inc. Economic Geology, V.105, pp. 593-625.
Lindblom, S., 1986- Textural and fluid inclusion evidence for ore deposition in the Pb-Zn deposit at Laisvall, Sweden. Economic Geology 81, 46-64.
Lydon J. W. 1996- Sedimentary exhalative sulphides (SEDEX). Geology of Canadian mineral deposit types, Geological Survey of Canada, Geology of Canada, 8, 130-152.
Lydon J. W. 2004- Genetic Models for Sullivan and other Sediment Hosted Lead-Zinc Sulphide Deposits" 149.
Lydon, J., 2005- Synopsis of the Belt- Purcell Basin, Geological Survey of Canada
MacIntyre D.G. 1998- Geology, Geochemistry and Mineral Deposits of the Akie River Area, Northeast British Columbia; B.C" Ministry of Energy and Mines, Bulletin 103, 91p.
MacIntyre, D., 2005- Sedimentary exhalative (SEDEX) Zn- Pb- Ag, Modified for Yukon by A. Fonseca Refer to preface for general references and formatting significance. Geological Survey of Canada.
Mikhaylin, G., 2018- Mississippi Valley Type ore deposits, the Laisvall Pb-Zn deposit and origin of Pb-Zn-bearing sandstone glacial erratic from the Raahe area. Geosciences Bachelor’s Thesis, University of Oulu Faculty of Technology, 25p. 
Rajabi, A., Rastad, E., Alfonso, P., Canet, C., 2012- Geology, ore facies, and sulphur isotopes of the Koushk vent-proximal sedimentary-exhalative deposit, Posht-e-Badam Block, Central Iran. Int. Geol. Rev. 54 (14), 1635–1648.
Rajabi, A., Rastad, E., Canet, C., Alfonso, P., 2014- The early Cambrian Chahmir shalehosted Zn–Pb deposit, Central Iran: an example of vent-proximal SEDEX mineralization. Mineral. Deposita 50 (5), 571–590.
Sangster D. F. 2002- The role of dense brines in the formation of vent-distal sedimentary-exhalative (SEDEX) lead-zinc deposits: field and laboratory evidence" Mineralium Deposita, 37(2), 149-157.
Vokes, F.M., 2000a- Ores and metamorphism: Introduction and historical perspectives: Reviews in Economic Geology, v.11, p.1-18.
Vokes, F.M., 2000b- Textural aspects of metamorphosed Sulphide ores, in MSF Mini-symposium, Espoo p.97-101. Finland, Kojonen, K., Carlson., Holtta, P. and Lahti, S. (eds.), 509. Extended Abstracts.
Yang J. Large R. R. Bull S. and Scott D. L. 2006- Basin-scale numerical modeling to test the role of buoyancy-driven fluid flow and heat transfer in the formation of stratiform Zn-Pb-Ag deposits in the northern Mount Isa basin Economic Geology, 101(6), 1275-1292.
Zarasvandi,A. Sameti, M. Sadeghi, M. Rastmanesh, F. and Pourkaseb,H. 2014- The Gole- Zard Zn- Pb Deposit, Lorestan Province, Iran : a Metamorphosed Sedex Deposit. Acta geological sinica, 88,142-153