نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

کانسار آهن یاپل در شمال‌غربی زون ساختاری سنندج-سیرجان واقع شده است. مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی پالئوزوئیک شامل شیست سبز، میکاشیست، کلریت شیست با درجه دگرگونی رخساره شیست سبز همراه با اسکارن و مرمر در این محدوده رخنمون دارند. توده نفوذی لوکوگرانیتی با سن ژوراسیک در شمال‌غرب کانی‌سازی یاپل با روند شمال‌شرق-جنوب-غرب رخنمون دارد که مجموعه سنگ‌های پالئوزوئیک را قطع کرده است. کانی سازی آهن در این محدوده، غالبا" بصورت منیتیت است که به شکل‌های عدسی‌، رگه‌ای، رگچه‌ای و دانه‌ پراکنده است که در گارنت شیست‌ها و شیست‌های سبز و حد فاصل مرمرها تشکیل شده است. کانسار دارای بافت‌های پراکنده، توده‌ای، جانشینی و شبکه‌ای است. هاله‌های دگرسانی شامل اپیدوتی، کلریتی، هماتیتی، آرژیلی و سیلیسی است. کانیهای باطله بیشتر گارنت، کلریت، اکتینولیت، اپیدوت و کوارتز هستندکه گاهی با کانی‌های رسی و کلسیت همراهی می‌شوند. حضور اپیدوت، و آکتینولیت و ترمولیت که گاهی با گارنت نیز همراه است، نشانۀ یک فاز پیرو متاسوماتیسم تاخیری است که با کانی سازی منیتیت همراه است. است می باشد. بر پایه شیمی کانی منیتیت، تغییرات عناصر کبالت، نیکل، سیلیسیوم، وانادیم و آلومینیوم و الگوی پراکندگی عناصر کمیاب کانه‌زایی آهن یاپل شباهت زیادی با کانسارهای نوع اسکارنی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
براتی، م.، 1392- کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار آهن ظفرآباد کردستان با استفاده از داده­های عناصر جزئی و نادر خاکی کانی منیتیت،  مجله زمین شناسی اقتصادی، جلد ۵، شماره 2، ص. 235-254. https://doi.org/10.22067/econg.v5i2.31799.
رستمی، ق.، لطفی، م.، قادری، م.، امیری، ا.، وثوقی عابدینی، م.، 1388- یافته های جدید کانه‌نگاری و کریستال شیمی منیتیت و پیریت در کانسنگ آهن باباعلی و گلالی، باختر همدان، ایران، فصلنامه علوم زمین، سال بیستم، شماره 77، 121-130 ص.
قربانی، م.، 1387- متالوژنی ایران. انتشارات آرین زمین.
معین وزیری، ح.، عزیزی، ح. ح .،  مهرابی، ب.، ایزدی، ف.، 1387- پلوتونیسم اولیگوسن در زون تراست زاگرس : دور دوم فرورانش در پالئوژن.  مجلۀ علوم  دانشگاه تهران، شمارۀ 1.
 
References
 Ahmadi-Khalaj, A., Esmaeily, D., Valizadeh, M.V. and  Rahimpour-Bonab, H., 2007- Petrology and Geochemistry of the Granitoid Complex of Boroujerd, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 29: p. 859-877. DOI: 10.1016/j.jseaes.2006.06.005.
Azizi, H. and Asaharac, Y., 2013- Juvenile granite in the Sanandaj–Sirjan Zone, NWIran: Late Jurassic–Early Cretaceousarc–continent collision, International Geology Review. https://doi.org/10.1080/00206814.2013.782959.
Azizi, H., Asaharab, Y., Mehrabi, B. and Chungd, S.L. ,2011- Geochronological and geochemical constraints on the petrogenesis of High-K granite from the Suffiabad area, Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran. Chemie der Erde 71, 363–376. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2011.06.005.
Baharifar, A.A., Moinevaziri, H., Bellon,  H. and Piqué, A., 2004- The crystalline complexes of Hamadan (Sanandaj-Sirjan zone, western Iran): metasedimentary Mesozoic sequences affected by Late Cretaceous tectono-metamorphic and plutonic events. C.R. Geoscience (in review). DOI 10.1016/j.crte.2004.09.014.
Bajwah, Z.U., Secombe, P.K. and Offler, R., 1987- Trace element distribution, Co: Ni ratios and Genesis of the Big Cadiairon-copper deposit, New South Wales, Australia, Mineralium deposita,22:292-300.https://doi.org/10.1007/BF00204522.
Beaudoin, G. and Dupuis, C., 2011- Discriminant diagrams for iron oxide trace element fingerprinting of mineral deposit types, Mineralium Deposita,46:319-335.https://doi.org/10.1007/s00126-011-0334-y.
Braud, J. and Bellon, H., 1974 – Donnees nouvelles sur le demaine metamorphique du Zagros (zone de Sanandah- Sirjan) au niveau de Kermanshah- Hamadan (Iran): nature age et interpretation des series metamorphiques et des ihtrusions: evolution structurale. Rapport Universite Paris- Sud.
Masoudi, F., Yardley, B.W.D. and Cliff, R.A., 2002- Rb-Sr geochronology ofpegmatites, plutonic rocks and a hornfels in the region southwest of Arak, Iran. Islamic Republic of Iran Journal of Sciences 13 (3), 249–254.
Meinert, L. D., 1995- Igneous petrogenesis and skarn deposits, Geological Association of Canada, Spacial paper, 40: 569-583.
Mohajjel, M., Fergusson, C.L. and Sahandi, M.R., 2003- Cretaceous–Tertiaryconvergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan Zone, WesternIran. Journal of Asian Earth Sciences 21, 397–412.https://doi.org/10.1016/S1367-9120(02)00035-4.
Moinvaziri, H., Akbarpour, A. and Azizi, H., 2014- Mesozoic magmatism in the northwestern Sanandaj - Sirjan zone as an evidence for active continental margin. Arabian journal of geosciences 8,3077-3088.https://doi.org/10.1007/s12517-014-1309-y.
Momenzadeh, M., 1978- Pb and Zn Mineralization in cretaceous carbonate Malyier-Isfahan trend, Ph.D thesis's, Haidelberg university, Germany. p.286.
Nadoll, P., Mauk, J.L., Hayes, T.S., Koenig, A.E. and Box, S.E., 2012- Geochemistry of Magnetite from Hydrothermal Ore Deposits and Host Rocks of the Mesoproterozoic Belt Supergroup, United States, Economic Geology,107: 1275-92. http://dx.doi.org/10.2113/econgeo.107.6.1275.
Niranen, T., Manttari, I., Poutianen, M., Oliver, N. and Miller, J.A., 2005 – Genesis of Paleoproterozoic iron skarns in the Misi region, Northern Finland, Mineralium Deposita, 40(2): 192-217.http://dx.doi.org/10.1007/s00126-005-0481-0.
Ohmoto, H., 2003- Nonredox transformations of magnetite-hematite in hydrothermal systems. Economic Geology 98(1): 157-161. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.98.1.157.
Oksuz, N. and Koc, S., 2009- Examination of sarikaya (Yozgat-Turkey) iron mineralization with rare earth element(REE) method, Journal of rare Earths,28(1):143-149.https://doi.org/10.1016/S1002-0721(09)60068-5.
Pearce, T. H., 2007- petrology. Oxford journals. orgFirst published online: October 25, 2007/petrology/egm062Classification of Altered Volcanic Island Arc Rocks using Immobile Trace Elements: Development of the Th–Co Discrimination Diagram. Oxford Journal of Petrology, vol. 48 no. 12, 2341- 2357.https:// doi: 10.1093.
Shahbazi, H., Siebel, W., Pourmoafee, M. Ghorbani, M., Sepahi, A.A., Shang, C.K. and Vousoughi Abedini. M., 2010- Geochemistry and U–Pb zircon geochronology of the Alvand plutonic complex in Sanandaj–Sirjan Zone (Iran): New evidence for Jurassic magmatism. Journal of Asian Earth Sciences, 39, p. 668–683.https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.04.014.
Singoyi, B., Danyushevsky, L., Davidson, G.J., Large, R. and Zaw, K., 2006- Determination of trace elements in magnetites from hydrothermal deposits using the LA-ICP MS technique, SEG 2006: Wealth creation in the Minerals industry: Keystone, Society of Economic Geologists.
Stocklin, J., 1968- Structure history and tectonics of Iran: A review: Am. Assoc. Petrol. B. V. 52, n. 7, P. 1229- 1258.
Whitney, D. L. and Evans, B.W., 2010- "Abbreviations for names of rock-forming minerals",  American mineralogist, 95(1) (2010) 185-187.
Williams, P.J., Barton, M.D., Johnson, D. A., Fontbote, L., De Haller, A., Mark, G., Oliver, N.H.S. and Marschik, R., 2005- Iron oxide copper-gold deposits: Geology, space-time distribution, and possible modes of origin. Economic Geology, 100:371-405. Doi: https://doi.org/10.5382/AV100.13.
Zamanian, H., 2016- Geochemistry of rare earth elements in the Baba Ali magnetite skarn deposit, western Iran – a key to determine conditions of mineralization, Geologies 22, 1 (2016): 33–47. DOI: 10.1515/logos-2016-0003.
Zavaritsky, A. N. ,1950- Metasomatism and metamorphism in the pyrite deposits of the Urals. Int. Geol. Congr.