نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

چینه‌های سازند کژدمی به سن آلبین میانی - سنومانین در برش انگوران (شمال باختری بندرعباس) مورد بررسی قرار گرفته و هشت گونه (متعلق به هشت جنس) از رده‌ی خارداران در آن شناسایی شده است. گونه‌های یاد شده عبارتند از: Tetragramma malbosii, Orthopsis ruppelli, Phyllobrissus aff. angustatus, Epiaster dartoni, Hemiaster sp., Pliotoxaster comanchei, Iraniaster douvillei, Coenholectypus planatus.
گونه‌ی Iraniaster douvillei قبلا از لایه‌های کنیاسین تا سانتونین باختر زاگرس (زون لرستان) گزارش شده بود که در پژوهش حاضر وجود آن در لایه‌های آلبین – سنومانین نیز ثابت شد و بنابراین محدوده‌ی سنی آلبین تا سانتونین برای آن پیشنهاد می‌شود.
براساس مطالعه‌ی روزنبران همراه با خارداران، سازند کژدمی در محدوده‌ی مورد بررسی سن آلبین میانی تا سنومانین پیشین دارد. این سازند با یک مرز پیوسته بر روی سازند داریان قرار می‌گیرد، اما مرز بالایی آن با سازند گورپی ناپیوسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
اصیلیان مهابادی، ح. و لاسمی، ی.، ۱۳۸۶- محیط­های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس، جنوب باختر ایران. فصلنامه علوم زمین، سال ۱۶، شماره ۶۳، صفحه ۴۰-۳۰.
آقانباتی، س.ع.، ۱۳۸۳- زمین شناسی ایران. سازمان زمین شناسی کشور، ۵۸۶ صفحه.
دهقانی، م.، دهقانی، س.، احمدی، و. و زواره‌ای، ا.، ۱۳۹۱- دوکفه­ای‌ها و خارداران سازند کژدمی در برش‌های چینه‌شناسی سیوند وکوه‌خانه‌کت در نواحی شمال و شمال‌خاوری شیراز. فصلنامه علوم زمین، سال ۲۱، شماره ۸۴، صفحه ۱۸۸-۱۷۹.
غلامعلیان، ح. ، گودرزی، م. و سالاری­پور، ف. ، ۱۳۹۴-  خارداران آلبین ـ سنومانین ناحیه نورآباد، استان فارس. دیرینه شناسی، سال ۳، شماره ۲، صفحه ۱۹۷-۱۸۲.
فخاری، م.، ۱۳۷۴- نقشه زمین شناسی بندرعباس به مقیاس۲۵۰۰۰۰/۱، برگه I-13، شرکت ملی نفت ایران.
مطیعی، ه.، ۱۳۷۲- چینه شناسی زاگرس. سازمان زمین شناسی کشور، ۵۳۶ صفحه.
 
 
References
Bulot, L.G., 2010- Appendix. Systematic palaeontology of Aptian and Albian ammonites from southwest Iran. In: Vincent, B., F.S.P. van Buchem, L.G. Bulot, A. Immenhauser, M. Caron, D. Baghbani & A.Y. Huc. Carbon isotope stratigraphy, biostratigraphy and organic matter distribution in the Aptian – Lower Albian successions of southwest Iran (Dariyan and Kazhdumi Formations). GeoArabia Special Publication, Vol. 4, No. 1, 167-195.
Cherchi, A. and Schroeder, R., 1990- Dicyclina sampoi n. sp., a larger foraminifer from the Cenomanian of Zagros Range (SW Iran). Paläontologisch Zeichrift, Vol. 64, No. ¾, 203-211.
Cooke, C.W., 1955- Some Cretaceous Echinoids from the Americas. Geological Survey Professional Paper 264-E, United States Governmental Printing Office, Washington, 87-112, 18-29.
Durham, J.W., Caster, K.E., Exline, H., Fell, H.B., Fischer, A.G., Frizell, D.L., Kesling, R.V., Kier, P.M., Melville, R.V., Moore, R.C., Pawson, D.L., Regnell., G., Spencer, W.K., Ubaghs, G., Wagner, C.D. and Wright, C.W., 1966- Treatise on Invertebrate Palaeontology, Part U, Echinodermata 3, Vol. 2-1, 367-695.
El Qot, G.M., Abdelhamid, M.A. and Abdelghany, M.S., 2016- Revision of Cenomanian regular echinoids in collection at the Ciro Geological Museum, Egypt. Cretaceous Research, No. 67, 91-125, DOI: 10.1016/j.cretres.2016.07.002.
James, G.A. and Wynd, J.G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, Vol. 49, No. 12, 2182–2245.
Kalantari, A., 1992- Lithostratigraphy and microfacies of Zagros orogenic area South-West Iran, Vol. 12, 421 p. National Iranian Oil Company, Exploration and Production, Geological Laboratories Publication.
Kamyabi Shadan, H., Viller, L., Sadeghi, A. and Adabi, M.H., 2014- A Revision of the Macraster species (Echinodermata, Echinoidea) occurring in the Albian deposits of the Zagros basin, Southwest Iran.Annals de Paleontologie, No. 100, 51-62.
Kier, P.M., 1972- Tertiary and Mesozoic Echinoids of Saudi Arabia. Smithsonian Contributions to Paleobiology, No. 10, 1–105, DOI: 10.5479/si.00810266.10.1.
Martinez Melo, A., Buitrón Sánchez, B.E., Solís Marín, F.A. and Figueras, A.F., 2017- Equinoideos irregulares (Orden Spatangoida) del Cretácico de México. Revista de Biologia Tropical, Vol. 65 (Supplement 1), 113-136, DOI: 10.15517/RBT.V65I1-1.31674.
Mirzaloo, M. and Ghasemi-Nejad, E., 2012- Combined use of palynology and organic geochemistry in petroleum potential evaluation and paleoenvironmental interpretation of the Kazhdumi Formation (Aptian-Cenomanian) in the southwestern Zagros Basin, Iran. Geopersia, Vol. 2, No. 1, 27-40, DOI:10.22059/ JGEOPE.2012.24799.
Rabbani, A.R. and Bagheri Tirtashi, R., 2010- Hydrocarbon source rock evaluation of the super giant Ahwaz Oil Field, SW Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 4, No. 5, 673-686.
Shayesteh, M., 2011- Source rock analysis from well logs in the southern Dezful Embayment. The 2nd South Asian Geoscience Conference and Exhibition, GEO India 2011, 12-14th Jan., Gearter Noida, New Delhi, India.
Smith, A.B. and Rader, W.L., 2009- Echinoid diversity, preservation potential and sequence stratigraphical cycles in the Glen Rose Formation (early Albian, Early Cretaceous), Texas, USA. Palaeobiology Palaeoenvironment, No. 89, 7–52, DOI: 10.1007/s12549-009-0002-8.
Vincent, B., van Buchem, F.S.P., Bulot, L., Jalali, M., Swennen, R., Husseini, A.S., and Baghbani, D., 2015- Depositional sequences, diagenesis and structural control of the Albian to Turonian carbonate platform systems in Coastal Fars (SW Iran). Marine and Petroleum Geology, No. 63, 47-67, DOI:10.1016/ j.marpetgeo.2015.02.018.
Wynd, J.G., 1965- Biofacies of the Iranian oil consortium agreement area. Iranian Oil Operating Companies, Geological and Exploration Division, Report No. 1082, 206 p.