نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پدیده تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از بحران‌های محیط زیستی شناخته می‌شود که باعث افزایش نگرانی‌های بسیار زیادی در جوامع بشری شده‌است. با توجه به نقش پررنگ انسان‌ها در تولید گازهای گلخانه‌ای، در این مقاله با انجام مدل‌سازی برای پیش‌بینی اقلیم آتی شهر تهران بر اساس سه سناریوی خوش‌بینانه، بدبینانه و یک سناریوی نه بدبینانه و نه خوش بینانه، تغییرات پارامترهای جوی در بازه زمانی بین سال های 2046 تا 2065 بررسی شده است که مطابق با هر سه سناریوی محتمل، میزان بارندگی‌ها کاهش و دمای هوا افزایش خواهد یافت. همچنین در این مقاله برای مدل‌سازی تغییر‌اقلیم از نرم افزار LARS-WG استفاده گردیده است. LARS-WG ﻧﻤﻮﻧـﻪ اى از ﻣـﺪل ﻫـﺎى ﻣﻮﻟـﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎى ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى داده های آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﺑـﺮاى زﻣـﺎن ﺣـﺎل و آﻳﻨﺪه در ﻳﻚ منطقه به کار می‌رود. سپس با توجه به نقش سوخت‌های فسیلی در تشدید این پدیده و همچنین مشخص نمودن سهم هر یک از انواع حمل‌ونقل در تولید کربن، به سیاست‌های موجود پیرامون کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی اشاره شده است. در انتها با توجه به لزوم مشارکت مردم در جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری‌ها اعم از رفتاری- اجتماعی و تکنولوژیکی – فنی، راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید کربن در حوزه حمل‌ونقل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
کاراموز ،م. و عراقی نژاد، ش. ، 1384- "هیدرولوژی پیشرفته"، انتشارات دانشگاه امیرکبیر. تهران.
فریادی، ش. و صمدپور، پ.،  1389-  " تعیین تناسب بهینه استفاده از انواع شیوه های حمل و نقل با هدف کاهش جای پای اکولوژیک در شهر تهران." محیط شناسی 36، 54 (1389): 97-108.
 
References                                                                                                                                                
Cronberg A., Christopherson O., Pickering, K., Tipping, S., 2006-  National Travel Survey 2006.
Faryadi, S., 2018- A Storytelling Planning Process to Transform Environmental Values into Sustainable Cities and Sustainable Behaviours. Space Ontology International Journal, 7(4), 1-12.
Forester, J., 2012- Learning to Improve Practice: Lessons from Practice Stories and Practitioners' Own Discourse Analyses (or Why Only the Loons Show Up). Planning Theory & Practice, 13(1), 11-26. doi: 10.1080/14649357.2012.649905.
Gedikli, B., 2009- The role of leadership in the success of participatory planning processes: Experience from Turkey. European urban and regional studies. 2009 Apr;16(2):115-30. https://doi.org/10.1177/0969776408101684.
Guan, C., Srinivasan, S. and Nielsen, C. P., 2019- Does neighborhood form influence low-carbon transportation in China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 67, 406-420. doi:https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.12.015.
Hewawasam, V. and Matsui, K.,  2019- Historical development of climate change policies and the Climate Change Secretariat in Sri Lanka . Environmental Science & Policy(101), 255-261. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.09.001.
Hoch, C., 2011- The planning research agenda: planning theory for practice. Town Planning Review. 2011 Jan 1;82(2):vii-xvi. doi:10.3828/tpr.2011.14.
Innes, J.E. and Booher, D.E., 2016- Collaborative rationality as a strategy for working with wicked problems. Landscape and urban planning. 2016 Oct 1(154):8-10. doi: TPR, 87 (1) 2016 doi:10.3828/tpr.2016.1
IPCC CC., 2001- The scientific basis. IPCC Third Assessment Report of Working Group I. 2001 Aug.
IPCC T., 2007- Climate change 2007, synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. 2007:95-212.
IPCC W. IPCC, 2013- summary for policymakers. Climate change. 2013.
Kam, W., Ning, Z., Shafer, M. M., Schauer, J. J., and Sioutas, C., 2011- Chemical characterization and redox potential of coarse and fine particulate matter (PM) in underground and ground-level rail systems of the Los Angeles Metro. Environmental science & technology, 45(16), 6769-6776. https://doi.org/10.1021/es201195e.
Karami, E., 2012- Climate change, resilience and poverty in the developing world. Paper presented in a Conference on Culture, Politics and Climate Change, hosted at the University of Colorado Boulder, September 13-15. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(17)61794-5.
Leichenko, R., 2010- Climate change and urban resilience. Current opinion in environmental sustainability. 2011 May 1;3(3):164-8. doi: 10.1016/j.cosust.2010.12.014.
Nakicenovic, N., Alcamo, J., Davis, G., Vries, B.D., Fenhann, J., Gaffin, S., Gregory, K., Grubler, A., Jung, T.Y., Kram, T. and La Rovere, E.L., 2000-  Special report on emissions scenarios.
Opdam, P., Nassaue, J. I., Wang, Z., Albert, C., Bentrup, G., Castella, J.C., McAlpine, C., Liu, J., Sheppard, S. and Swaffield, S., 2013- Science for action at the local landscape scale. Landscape Ecol(28), 1439–1445. doi:10.1007/s10980-013-9925-6.
Pachauri, R.K., Allen, M.R., Barros, V.R., Broome , J., Cramer, W., Christ, R., Church, J.A., Clarke, L., Dahe, Q., Dasgupta, P., Dubash, N.K., 2014- Climate change 2014, synthesis report. Contribution of Working Groups I. II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2014;151.
Reyes-García, V., García-del-Amo, D., Benyei, P., Fernández-Llamazares, Á., Gravani, K., Junqueira,  A. B.,  Labeyrie, V., Li, X.,  Matias D.M.S., McAlvay, A.,  Graham Mortyn, P.,  Porcuna-Ferrer, A., Schlingmann, A. and Soleymani-Fard, R., 2019- A collaborative approach to bring insights from local observations of climate change impacts into global climate change. Current opinion in environmental sustainability(39), 1-8. DOI: 10.1016/j.cosust.2019.04.007.
Rosenbloom, D., Meadowcroft, J. and Cashore, B., 2019- Stability and climate policy? Harnessing insights on path dependence, policy feedback, and transition pathways. Energy Research & Social Science(50), 168-178. doi:https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.12.009.
Semenov, M.A., Brooks, R.J., Barrow, E.M., Richardson, C.W., 1998-  Comparison of the WGEN and LARS-WG stochastic weather generators for diverse climates. Climate research. 1998 Aug 14;10(2):95-107. doi:10.3354/cr010095.
Semenov, M.A., Barrow, E.M., Lars-Wg, A., 2002- A stochastic weather generator for use in climate impact studies. User Man Herts UK. 2002 Aug.
Solaun, K.,  and Cerdá, E.,  2019- Climate change impacts on renewable energy generation. A review of quantitative projections. Renewable and sustainable energy Reviews, 116, 109415. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415.
Talen, E., 2000- Bottom-up GIS: A new tool for individual and group expression in participatory planning. Journal of the American Planning Association. 2000 Sep 30;66(3):279-94. https://doi.org/10.1080/01944360008976107.
Tang, K. H., 2019- Climate change in Malaysia: Trends, contributors, impacts, mitigation and adaptations. Science of the Total Environment( 650), 1858-1871. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.316.
UNDESA (United Nations Department for Economic and Social Affairs), 2010- Achieving Gender Equality, Women’s Empowerment and Strengthening Development Cooperation. Dialogues at the economic and social council. New York.
UNDP (United Nations Development Programme), 2012- Future Together – Participatory Development Training Manual.
Wilbanks, T.J. and Kates, R.W., 2010-  Beyond adapting to climate change: embedding adaptation in responses to multiple threats and stresses. Annals of the Association of American Geographers. 2010 Aug 31;100(4):719-28. https://doi.org/10.1080/00045608 .2010.500200.
Woltjer, J., 2017- Consensus Planning: The Relevance of Communicative Planning Theory in Duth Infrastructure Development: The Relevance of Communicative Planning Theory in Duth Infrastructure Development. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315190372.
Worldwatch,  2012- http://www.worldwatch.org/economic-recovery-brings-return-growth-co2-emissions, http://www.climate change challenge.org /ResourceCentre/ Climate-Change /3-what_causes_climate_change.htm#1.
Yeganeh, A. J., McCoy, A. P. and Schenk, T., 2020- Determinants of climate change policy adoption: A meta-analysis. Urban Climate(31), 100547. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100547.