نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

5 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

لوکوگرانیت‌های الوند به صورت توده های کوچک و دایک جایگیر شده اند. این سنگها با ترکیب آلکالی گرانیت تورمالین‌دار، آلکالی گرانیت بیوتیت‌دار، آلکالی گرانیت آرفدسونیت‌دار، آلکالی گرانیت روتیل دار و گرانیت بیوتیت مسکویت‌دار و ماهیت آلکالن و پرآلومین هستند. در این سنگها الگوی توزیع عناصر نادر خاکی به ‌هنجار شده به ترکیب کندریت دارای غنی‌شدگی از LREE نسبت به HREE هستند. در نمودارهای عنکبوتی به‌هنجار شده به ترکیب گوشته اولیه دارای غنی‌شدگی از LILE نسبت به HFSE و آنومالی منفی Ta، Nb و Ti هستند و به نظر می رسد در محیط فرورانش تشکیل شده اند. سنگهای لوکوگرانیتی الوند به طور بارزی ویژگیهای گرانیتهای نوع A را دارند که با توجه به مقدار Al2O3 یا کرندوم نورماتیو و عناصر کمیاب می توان آنها را به دو گروه نوع A و 'A با منشاء مشابه گوشته‌ای طبقه بندی نمود. با صعود، تفریق و جایگیری ماگمای اولیه گوشته‌ای در درون پوسته، لوکوگرانیتهای نوع A با حداقل آلایش و لوکوگرانیتهای نوع 'A با آلایش مقادیر قابل توجهی مواد پوسته قاره‌ای تشکیل شده اند. به نظر می رسد لوکوگرانیتهای الوند در یک فاز کششی همزمان با فرورانش ، احتمالاً به دلیل تغییر در میزان همگرایی صفحات، وقفه در فرورانش و برداشت فشار تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
زرعیان، س. و فیاض، ه.، 1343- تحقیق کانی شناسی پاره‌ای از سنگ‌های آذرین ایران، مجله علوم زمین دانشگاه تهران جلد دوم، شماره اول، 30-42.
زرعیان، س.، فرقانی، ع. و  فیاض، ه.، 1350-1353- مجموعه مقالات توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن، مجله علوم زمین دانشگاه تهران 6 جلد.
زرعیان، س.، فرقانی، ع. و فیاض، ه.، 1351الف- توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن، قسمت دوم، نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلدچهارم، شماره سوم، 83-90.
زرعیان، س.، فرقانی، ع. و فیاض، ه.، 1351ب- توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن، قسمت چهارم، نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلد چهارم، شماره چهارم، 97-106.
سپاهی‌گرو، ع. ا.، 1378- پترولوژی مجموعه پلوتونیک الوند با نگرشی ویژه بر گرانیتوئیدهای الوند، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، ٣٢٥ صفحه.
قلمقاش، ج. و حق نظر لیسه وردی، م.، 1393- دانش‌نامه توده‌های گرانیتوئیدی ایران، پژوهشکده علوم زمین، تهران،363 ص. رده بندی دیویی: 553.530955
قلمقاش، ج.، محمدیها، ک.، رشید، ح. و قهرایی پور، م.، 1383- آمیزش و اختلاط ماگماى مافیک و فلسیک در توده نفوذى الوند: شواهد جایگیرى همزمان، خلاصه مقالات 23 گردهمایى علوم زمین. سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور.
قلمقاش، ج.، میرنژاد، ح.، رشید، ح.، محمدیها، ک.، قهرایی‌پور، م. و ذاکری، م.، 1385- ژئوشیمی گابرو، گرانیت و انکلاوهای مافیک باتولیت  الوند، با نگرشی ویژه به منشأ آنها، خلاصه مقالات 25 گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور.
 
 
 References
Alavi, M., 1994- tectonic of the zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretion. tectonophysics, no.229,211-238. DOI: 10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Aliani, F., Maanijou, M., Sabouri, Z., Sepahi, A.A., 2012, Petrology, geochemistry and geotectonic environment of the Alvand Intrusive Complex, Hamedan, Iran, Geochemistry 72- 4, 363-383. DOI: 10.1016/j.chemer.2012.05.001
Anderson, J. L., 1983-  Proterozoic anorogenic granite plutonism of North America. Geological Society of American Memory 161, 133-154.
Baharifar, A. A., Moinevaziri, H., Bellon, H. and  Pique, A., 2004- The crystalline complexes of Hamadan (Sanandaj–Sirjan Zone, Western Iran): metasedimentary Mesozoic sequences affected by Late Cretaceous tectono-metamorphic and plutonic event. Comptes Rendus Geosciences 336, 1443–1452. DOI:10.1016/j.crte.2004.09.014.
 Bedard, J., 1990-  Enclaves from the A-type granite of the Megantic complex, White Mountain magma series: clues to granite mag-magenesis. Journal of Geophysical Research 95(B11), 17797-17819. DOI:10.1029/JB095iB11p17797 .
Berberian, F. and  Berberian, M., 1981- Tectonic–plutonic episodes in Iran. In: Gupta, H.K., Delany, F.M. (Eds.), Zagros indukush, Himalaya Geodynamic Evolution. American Geophysical Union, Washington, DC, pp. 5–32. DOI: 10.1029/GD003p0005
Berberian, M. and King, G, C. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian journal of earth science, 18, 210-265. DOI: 10.1139/e81-019.
Collins, W. J., Beams, S. D., White, A. J. R. and chappell, B.W., 1982- Nature and origin of A_type granite with particulsr refrence to south_ eastern Australia. contrib. mineral. p80:189_200. DOI: 10.1007/BF00374895
Collins, L.G. and Collins, B.J., 2013. Origin of myrmekite as it relates to K-, Na-, and Ca-metasomatism and the metasomatic origin of some granite masses where myrmekite occurs. Inyo Mountains, California, USA. Myrmekite electronic journal, ISSN 1526-5757, Nr. 44, in http://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr56Papoose.pdf. DOI:
Creaser, R. A., Price, R. C. & Wormald, R. J., 1991-  A-type granite revisited: assessment of a residual-source modal. Geology 19, 163-166. DOI: 10.1130/0091-7613(1991)0192.3.CO;2
Eby, G.N., 1992- Chemical subdivision of the A-type granitoids: petrogenetic and tectonic implications. Geology, 20, 641–644. DOI: 10.1130/0016-7606(1973)842.0.CO;2
Eby, N., 2006- Distinctions between A-type granites and petrogenetic pathways. In Dall’Agnol, R. et al. (eds.) 2006. Symposium on Magmatism, Crustal Evolution, and Metallogenesis of the Amazonian Craton, Abstracts Volume and Field Trips Guide. Belém, PRONEX-UFPA/SBG-NO, p. 48. DOI: 10.1590/2317-4889201620160059 
Eby, G. N., 2011- A-type granites: magma sources and their contribution to the growth of the continental crust. Seventh Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, p. 50-51. DOI: 10.1016/j.lithos.2012.08.003
Forst, C. D. & Forst, R. B., 1997-  Reduced rapakivi-type granites: the tholeiite connection. Geology 25, 647-650. DOI: 10.1130/0091-7613(1997)0252.3.CO;2
Goodman, R.J., 1972- The distribution of Ga and Rb in coexisting groundmass and phenocryst phase of some basic volcanic rocks. Geochimica et cosmochimica Acta, 36, 303–317. DOI: 10.1016/0016-7037(72)90025-7.
Ghalamghash J., Mirnejad, H., Hamideh Rashid, H., 2009.  Mixing and mingling of mafic and felsic magmas along the Neo-Tethys continental margin, Sanandaj-sirjan zone, NW lran: A case study from the Alvand pluton, Stuttgart, Vol. 186/1, p. 79-93. DOI:  10.1127/0077-7757/2009/0133.
Hassanzadeh, J., and B. P. Wernicke ., 2016-  The Neotethyan Sanandaj-Sirjan zone of Iran as an archetype for passive margin-arc transitions, Tectonics, 35, 586–621. DOI: 10.1002/2015TC003926
King, P. L., Chappell, B. W., Allen, M. C., White, A. J. R., 2001-  Are A-type granites the high temperature felsic granites? Evidence from fractionated granites of the wangrash suite, Australian Journal of earth sciences 48, 501-5014. DOI: 10.1046/j.1440-0952.2001.00881.x
Mackenzie, W. S., Donaldson, C. H., Guilford, C., 1984- Atlas of igneous rocks and their textures. Longman publication.
Meschede, M., 1986- A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts and continental tholeiites with the Nb-Zr-Y diagram. Chem. Geol., 56, 207−218. DOI: 10.1016/0009-2541(86)90004-5
Middlemost, E. A. K., 1994- Nming materials in the magma Igneous rock system. Earth sc Rev.,37:215-224. DOI: 10.1016/0012-8252(94)90029-9
Ramo, O. T. & Haapala, I., 1991-  The rapakivi granites of easthern Fennoseandia: a review withinsights into their origin in the light of new Sm-Nd isotopic data. In: Gower, C.F., River, T. and Ryan, B. (Eds), Mid-Proterozoic Laurentia-Baltica. Geological Association of Canada Special Paper 38, 401-415.
Rickwood, P. C., 1989- Boundary lines within petrologic diagrams Which use oxides of major and minor elements. Lithos, 22:247-263. DOI: 10.1016/0024-4937(89)90028-5.
Rollinson, H. R., 1993- Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. 1st edition, Longman Scientific and Technichal, London. DOI: 10.1144/GSL.SP.2006.264.01.03.
Sepahi, A.A., 2008- Typology and petrogenesis of granitic rocks in the Sanandaj-Sirjan metamorphic belt, Iran: with emphasis on the Alvand plutonic complex. Neues Jahrb. Geol. P.-A. 247 (3), 295–312. DOI: 10.1127/0077-7749/2008/0247-0295
Shahbazi, H., Siebel, W., Pourmoafee, M., Ghorbani, M., Sepahi, A. A., Shang, C. K., Vousoughi Abedini, M., 2010-  Geochemistry and U–Pb zircon geochronology of the Alvand plutonic complex in Sanandaj–Sirjan Zone (Iran): New evidence for Jurassic magmatism. Journal of Asian Earth Sciences 39, 668–683. DOI: 10.1016/j.jseaes.2010.04.014
Shand, S.J., 1951, The study of rocks. London, Thomas, Murby and Co, 236 PP.
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle Composition and processes. In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in Ocean Basins. Geological Society of   London, pp. 313–345 (Special Publication 42). DOI: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.
Tapper, J. H., Nelson, B. K., Bergantz, G. W. and Irving, A. J., 1993-  Petrology of the Chilliwack Batholith, North Cascades, Washington: generation of calc-alkaline granitoids by melting of mafic lower crust with variable water fugacity. Contributions to Mineralogy and Petrology 113: 333–351. DOI: 10.1029/95JB03463.
Whalen, J. B., Currie, K. L., and Chappell, B. W., 1987-  A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology 95, 407-419. DOI: 10.1007/BF00402202.
Whitney, D. L. and Evans, W. B., 2010-  Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, Volume 95, pages 185–187. DOI: 10.2138/am.2010.3371.
Wright, J. B., 1969-  A simple alkalinity ratio and its application to questions of non-orogenic granite genesis. Geol. Mag. Vol. 106, No. 4, pp.370-384. DOI:   10.1017/S0016756800058222.
Wu, F., Sun, D., Li, H., Jahn, B. and Wilde, S., 2002- A-type granites in northeastern China: age and geochemical constraints on their petroenesis. Chemical Geology, 187, 143-173. DOI: 10.1016/S0009-2541(02)00018-9