نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده فناوری و مهندسی، گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، کرج، ایران

2 دکترا، همکار پژوهشی گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، پژوهشگاه استاندارد، اهواز، ایران

3 دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

به منظور مطالعه،زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های A1 و A2 میدان نفتی بینک، B میدان نفتی گچساران، C میدان نفتی آغاجاری و D میدان نفتی رگ سفید، تعداد زیادی مقطع نازک میکروسکپی مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعه زیست چینه نگاری 5 بایوزون در سازندهای سروک و ایلام در میدان های فوق معرفی شد که به شرح زیر می باشند: 1- Oligostegina flood zone, 2- Nezzazata – Alveolinids assemblage zone, 3- Rudist debris zone, 4- Nezzazatinella – Dicyclina assemblage zone, 5- Rotalia skourensis – algae assemblage zone and Oligostegina flood zone. براساس مطالعه روزنبران سن سازند سروک از آلبین پسین تا تورونین و برای سازند ایلام از کنیاسین تا سانتونین درنظر گرفته شده است. براساس تطابق زیست چینه نگاری و بررسی ضخامت بایوزون های معرفی شده در دو سازند مورد مطالعه، عمق حوضه ی زاگرس از شمال غرب به سمت جنوب شرق کاهش چشمگیری دارد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
غبیشاوی، ع.، رحمانی، ع.، 1385- سکانس استراتیگرافی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمور، چاه شماره 14. گزارش داخلی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شماره پ-5918.
مطیعی، ه.، 1374- زمین شناسی نفت زاگرس جلد 1 و 2، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، 1010 صفحه.
مدیریت اکتشاف نفت، 1390- گزارش داخلی.
 
 
References
Altiner, D., Decrouez, D., 1982- Etude stratigraphique et micropaleontologique de Cretace de la region au NW de Pinarbasi (Taurus Oriental, Turquie). Revue de Paleobiologie 1, pp. 53-91.
Bignot, G. and Poisson, A., 1974- Le Cénomanien du flanc oriental du Katran Da: (Sam da :) pres d’Antalya (Turquie). Bulletin of the Mineral ResearchInstitute of Turkey. 82, 71-77.
Bignot, G. and Guernet, C., 1967- L age de la transgression du Crétacé supérieur dans la region de Larymna, au nord des Lacs Thebains (Grèce). Revue de Micropaléontologie. 10, 261-270.
Bolz, H., 1977- Reappraisal of the biozonation of the Bangestan Group (late Aptian - early Campanian) of southwest Iran, Report 1252, Tehran, Iranian Offshore Oil Company.
Bourgeois, F., 1969- Kuh-e Bangestan: a model for Cretaceous structures in Iran, Techincal Memoir 89, Iranian Offshore Oil Company Technical.
De Castro, P., 1966- Contributo alla conoscenza della alveoline  albiano-cenomaniane della Campania, Bollettino della Societa dei Naturalisti in Napoli. 75, 219-275.
Hajkazemi, E., Al-Aasm, I. S. and Coniglio, G., 2010- Subaerial exposure and meteoric diagenesis of the Cenomanian–Turonian Upper Sarvak Formation, southwestern Iran. Geol. Soci. London., Special Publications. 330, 253–272.https://doi.org/10.1144/SP330.12.
Hart, B. B., 1970- The Kuh-e Bangestan Kuh-e Safid stratigraphical survey, Report 1162, Tehran Iranian Oil Operating Companies.
Husinec, A., Velic, L., Fucek, L., Vlahovic´, I., Maticˇec, D., Os˘tric´, N. and Korbar, T., 2000- Mid Cretaceous Orbitolinid (Foraminiferida) record from the islands of Cres and Los˘inj (Croatia) and its regional stratigraphic correlation. Cretaceous Research. 21, 155-171.https://doi.org/10.1006/cres.2000.0203.
Jamalpour, M., Hamidi, B. and Armoon, A., 2017- Lithostratigraphy and Biostratigraphy of the Sarvak Formation in Wells No. 2, 16 and 66 of Rag-e-Safid Oilfield in the Southwest of Iran. Open Journal of Geology. 7, 806-821. http://doi.org/10.4236/ojg.2017.76055.
James, G. A. and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: AAPG Bulletin. 40, 2182-2245.https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D.
Khalili, M., 1976- The biostratigraphic synthesis of the Bangestan Group insouthwest Iran: NIOC reports, no. 1219, unpublished.
Korbar, T. and Husinec, A., 2003- Biostratigraphy of Turonian to (?) Coniacian platform carbonates: A case study from the Island of Cres (Northern Adriatic, Croatia). Geologia Croatica. 56 (2), 173-185.https://hrcak.srce.hr/3771.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Enayati-Bidgoli, A. H. and Navidtalab, A., 2013- Depositional environment and sequence stratigraphy of the Upper Cretaceous Ilam Formation in central and southern parts of the Dezful Embayment, SW Iran. Carbonates and Evaporites. 29, 263-278. DOI 10.1007/s13146-013-0168-z.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Enayati-Bidgoli, A. H. and Esrafili-Dizaji, B., 2015- Impact of contrasting paleoclimate on carbonate reservoir architecture: Cases from arid Permo-Triassic and humid Cretaceous platforms in the south and southwestern Iran, Journal of Petroleum Science and Engineering. DOI. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2014.12.020i.
Piuz, A., Mester, C. and Vicedo, V., 2014- New Alveolinoidea (Foraminifera) from the Cenomanian of Oman, Cretaceous Research. 50, 344-360.https://doi.org/10.1016/j.cretres.2014.04.009.
Rikhtegarzadeh, M., Vaziri, S.H., Aleali, M., Amiri-Bakhtiar, H. and Jahani, D., 2016- Microbiostratigraphy, Microfacies and Depositional Environment of the Sarvak Formation in Bi Bi Hakimeh Oil Field (Well No. 29), Southwest Iran. International Journal of Geography and Geology, 5, 194-208. https://doi.org/10.18488/journal.10/2016.5.10/10.10.194.208.
Rikhtegarzadeh, M., Vaziri, S.H., Aleali, M., Amiri-Bakhtiar, H. and Jahani, D., 2017- Microbiostratigraphy,Microfacies and Depositional Environment of the Sarvak and Ilam Formations in the Gachsaran Oilfield, southwest Iran. Micropaleontology. 63(6), 413-428.https://doi.org/10.18488/journal.10/2016.5.10/10.10.194.208.
Robaszynski, F., Faouzi Zagrarni, M., Caron, M. and Amedro, F., 2010- The global bio-events at the Cenomanian-Turonian transition in the reduced Bahloul Formation of Bou Ghanem (central Tunisia), Cretaceous Research. 31, 1-15.https://doi.org/10.1016/j.cretres.2009.07.002.
Taghavi, A. A., Mørk, A. and Emadi, M. A., 2006- Sequence stratigraphically controlled diagenesis governs reservoir quality in the carbonate Dehluran Field, southwest Iran. Petroleum Geoscience. 12, 115–126.http://doi.org/10.1144/1354-079305-672.
Wendler, I., Wendler, J. E. and Clark, L. J., 2015- Sea-level reconstruction for Turonian sediments fromTanzania based on integration of sedimentology, microfacies, geochemistry and micropaleontology, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. DOI. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.08.013.
Wood, G. V. and Lacassagne, R. M., 1965- The limestone of the Bangestan group of the I.O.E.P.C. Agreement Area: NIOC report, no.1084, unpublished.
Wynd, A. G., 1965- Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement Area ( I. O. O. C ) Report No. 1082, (Unpublished paper).