نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه فیزک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

شوری و دمای آب از ویژگی‌های مهم فیزیکی آب دریا به‌شمار می‌روند. مقدار مطلق و تغییرپذیری آن برحسب زمان در نقاط و اعمال مختلف دریا تعیین کننده شرایط امکان زیست،‍ توسعه موجودات گیاهی و جانوری و همچنین نوع و نحوه فعالیت انسان در دریاست. دما  وشوری به واسطه تاثیر بر روی واکنش‌های شیمیایی و زیست‌شیمیایی ارگانیسم‌های آبی دارای اهمیت خاصی هستند. در این پژوهش اثرات تغییر دراز مدت شرایط جو (اقلیم)  بر ویژگی‌های فیزیکی دما و شوری آب‌های خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی عددی این ویژگی‌ها از مدل عددی اقیانوسی یک بعدی   (PROgram for Boundary layers in Environment) PROBEاستفاده شده است. داده‌های ورودی این مدل شامل اطلاعات هواشناسی به‌دست آمده از ECMWF و همچنین مقادیر اولیه ایستگاه می‌باشد. برای شبیه‌سازی تلاطم قائم، روابط مختلف پارامترسازی آن شامل اکسل-لیونگمن، امستد، رودی، پاکانوفسکی و مارچوک برای ایستگاهی واقع در خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آنها با اندازه‌گیری‌های نیمرخ قائم دما و شوری در 3 ایستگاه در خلیج فارس مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که رابطه امستد بهتر از سایر روابط تلاطم قائم را در خلیج فارس شبیه‌سازی می‌نماید. افزایش دما (از یک تا دو درجه سلسیوس در ده سال) و تاحدی شوری در خلیج فارس با شبیه‌سازی­های حاضر، در طول یک دوره ده ساله، از نتایج این بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
 ابراهیمی، م.، 1386-  بررسی خصوصیات فیزیکی آب‌های شمال شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز (آب‌های محدوده استان هرمزگان).چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا.
رئیس‌السادات،
س. م. ر.، رئیس‌السادات، س. ح. ر.،1391- بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس؛ مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره چهار.
زاهدی، ر.،  ترابی آزاد، م.، 1381- نقش تغییر اقلیم بر جریان های خلیج فارس. سومین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم . شماره پیاپی 38.
 
References
Axell, L.B., and Liungman, O., 2001- A one-equation turbulence model for geophysical applications:comparison with data and the k–εmodel. Environ. Fluid Mech.1,71–106 (2001).
Marchuk, G. I., Kochergin, V. P.,  Klimok, V. I., and Sukhorukov, V. A., 1977- On the dynamics of the ocean surface mixed layer. J. Phys. Oceanogr. 7,865- 875.
Omstedt, A. , 2015- “Guide to Process based modeling of lakes and Coastal Seas”, Springer.
Omstedt, A. and Axell, L. B., 2003- Modeling the variations of salinity and temperature in the large Gulfs of the Baltic Sea. Continental Shelf Research. 31;23(3):265-94.
Omstedt, A., Hansson, D., 2006- The Baltic Sea ocean climate system memory and response to changes in the water and heat balance components. Continental Shelf Research 26, 236–251.
Omstedt, A., Meuller,  L., Nyberg, L., 1997- Interannual, seasonal and regional variations of precipitation and evaporation over the Baltic Sea. Ambio. 1:484-92.
Pacanowski, R.C., and Philander, S.G., 1981- Parameterization of vertical mixing in numerical models oftropical oceans. J. Phys. Oceanogr.11, 1443–1451.
Reynolds, M., 1993- “Physical Oceanography of the Persian Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman — Results from the Mt. Mitchell Expedition”, Marine Pollution Bulletin, Pergamon Press, London.
Rodi, W., 1987- Examples of calculation methods forflow and mixing in stratifiedflows. J. Geophys.Res.92, 5305–5328.
Rummukainen, M., Räisänen, J., Bringfelt, B., Ullerstig, A., Omstedt, A., Willén, U., Hansson, U., and Jones, C., 2001- A regional climate model for northern Europe: model description and results from the downscaling of two GCM control simulations. Climate Dynamics. 1;17(5-6):339-59.
Sokolov, A., Andrejev, O., Wulff, F., and Medina, M.R., 1997- The data assimilation for data analysis in theBaltic Sea. Systems Ecology Contributions, no. 3. Department of Systems Ecology, Stockholm University, Sweden.
Svensson, U., 1979- The structure of the Ekman layer. Tellus31, 340–350.
Svensson, U., 1979- The structure of the Ekman layer. Tellus31, 340–350.
Winsor, P., Rodhe, J., Omstedt, A., 2001- Baltic Sea ocean climate: an analysis of 100 yr of hydrographic data with focus on the freshwater budget. Climate Research. 18;18(1/2):5-15.