دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 119، بهار 1400، صفحه 1-230 
12. ژئوشیمی و محیط تکتونیکی مجموعه افیولیتی گرماب، شمال خاور کامیاران

صفحه 135-148

10.22071/gsj.2019.147061.1528

ایوب ویسی نیا؛ محمد ابراهیمی؛ بهمن رحیم زاده؛ رسول اسمعیلی


18. بایوزوناسیون و تعیین عمق سازند گورپی بر اساس فرامینیفرها در برش دشت ارژن( منطقه ز اگرس)

صفحه 209-220

10.22071/gsj.2018.104795.1311

آرش شعبانپور حقیقی؛ لیدا بخشنده؛ طیبه محتاط؛ مسعود زمانی پدرام؛ سید حمید وزیری