نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

گنایس­های قوشچی در شمال ارومیه، بخشی از مجموعه ماگمایی – دگرگونی شمال­باختر پهنه سنندج – سیرجان محسوب می­گردد. این سنگ­ها به همراه آمفیبولیت و شیست­ها پی­سنگ پرکامبرین منطقه را تشکیل می­دهند، دارای بافت لیپیدوگرانوبلاستیک، چشمی، پورفیروبلاستیک و میرمکیتی بوده و شامل مجموعه کانیایی کوارتز+ فلدسپار­های قلیایی (میکروکلین و ارتوز پرتیتی)+ پلاژیوکلاز+ بیوتیت± پیروکسن± مسکوویت± آمفیبول± اپیدوت+ زیرکن و اکسیدهای آهن هستند. برای شناخت خاستگاه آذرین (ارتو) و یا رسوبی (پارا) بودن این گنایس­ها از شواهد صحرایی، سنگ­شناختی و ژئوشیمیایی استفاده گردیده است. همه شواهد دلالت بر وجود خاستگاه اولیه آذرین (ارتو) برای گنایس­های مورد مطالعه است. در واقع سنگ مادر این گنایس­ها، سنگ­هایی با بافت پورفیری بوده که ماهیت گرانیتی تا مونزونیتی­ با سرشت آهکی – قلیایی و پرآلومینوس تا متاآلومینوس داشته­اند. می­توان استنباط کرد که پروتولیت این سنگ­ها متعلق به سری­های کالک آلکالن حاشیه فعال قاره­ای یا کمان آتشفشانی (VAG)بوده که در اواخر نئوپروتروزوییک تشکیل شده­اند. رخدادهای زمین‌ساختی بعدی سبب دگرگونی آنها به گنایس شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
 
اسدپور، م.، هویس، ث.، 1397- شواهد پی­سنگ پان آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده­های سن­سنجی U-Pb زیرکن­ها و ژئوشیمی ایزتوپ­های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل، فصل­نامه علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال بیست و هشتم، شماره 109، ص 211-220. DOI: gsj.2018.80138/10.22071
اسدپور، م.، هویس، ث.، و  پورمعافی، س.م.، 1392- شواهدی جدید از فعالیت ماگمایی پرکامبرین و پالئوزوییک در توده قره باغ، شمال باختر ایران، فصل نامه علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال بیست و سوم، شماره 89، ص 129-142. DOI:10.22071/gsj.2013.53593
جمالی آشتیانی، ر.، حسن­زاده، ج.، رهگشایی، م.، شریفی، آ.، 1395- سنگ­های دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده‌رود: تطابق با اکلوژیت-گنیس­های ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا، فصل نامه علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال بیست و ششم، شماره 101، ص 196-183. DOI: 10.22071/gsj.2016.41066
خدابنده، آ.، آ.، امینی­ فضل، آ.، 1372-  نقشه زمین­شناسی چهارگوش تسوج 1:100000، سازمان زمین­شناسی کشور . http://petrofarhad.blogfa.com/post/46.
زاهدی، م.، واعظی­پور، ج.، تاتوسیان، ش.، امیدی، م.، 1372- نقشه زمین­شناسی چهارگوش شهرکرد، مقیاس 1:250000، سازمان زمین شناسی کشور. https://gsi.ir/fa/map?MapSearch
 
 
 
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Mouthereau, F., 2005- Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation, International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch) 94: 401–419, DOI 10.1007/s00531-005-0481-4.
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations, Journal of Tectonophysics, 22(3): 211-238. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Balaghi Einalou, M., Sadeghian, M., Ghasemi, H., Zhai, M. G., and Mohajel, M., 2014- Zircon U- Pb ages, Hf isotopes and geochemistry of the schists, gneisses and granites in Delbar Metamorphic-Igneous Complex, SE of Shahrood (Iran): implications for Neoproterozoic geodynamic evolutions of central Iran, Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 92, 92-124. DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.06.011.
Bouchez, J.L., Delas, C., Gleizes, G., Nédélec A., and Cuney, M., 1992- Submagmatic microfractures in granites, Geology, 20: 35-38. DOI: 10.1130/0091-7613.
Bozkurt, E., and Park, R.G., 1997- Microstructures of deformed grains in the augen gneisses of southern Menders Massif (western Turkey) and their tectonic significance, International of Earth Sciences, 86 103-119. DOI: 1997IJEaS..86..103B.
Brown, G.C., Thorpe, R.S., and Webb, P.C., 1984- The geochemical characteristics of granitoids in contrasting arcs and comments on magma sources, Journal of the Geological Society, 141:  411-426. https://doi.org/10.1144/gsjgs.141.3.0413.
Candan, O., Koralay, O.E., Topuz, G., Oberhansli, R., Fritz, H., Collins, A.s., and Chen, F., 2016- Late Neoproterozoic gabbro emplacement followed by early Cambrian eclogite-facies metamorphism in the Menderes Massif (W. Turkey): Implications on the final assembly of Gondwana, Gondwana Research, 34: 158-173. http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.02.015.
Castro, A., Fernandez, C., De La Rosa, J.D., Memeno-Ventas, I. and Rogers, G., 1996- Significance of MORB derived amphibolites from the Aracena Metamorphic belt, southwest Spain. Journal of Petrology 37: 235-260. https://doi.org/10.1093/petrology/37.2.235.
Corfu, F., Hanchar, J.M., Hoskin, P.W.O., and Kinny, P., 2003- Atlas of zircon textures. In: Hanchar JM, Hoskin PWO (ed) Zircon. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53: 469-499. https://doi.org/10.2113/0530469.
Davidson, C., Schmid, S.M., and Hollister, L.S., 1994- Role of melt during deformation in the deep crust, Terra Nova, 6: 133-142. https://doi.org/10.1111/j.1365-3121.1994.tb00646.x.
Deer, W.A., Howie, R. A., and Zussman, J., 1992- An introduction to the rock-forming minerals. 2nd ed. Harlow, Essex, England: New York, NY: Longman Scientific and Technical.
Frost, B.R., Swapp, S.M., and Gregory, R.W., 2005-  Prolonged existence of sulfide melt in the Broken Hill orebody, New South Wales, Australia.  Canadian Mineralogist, 43(1):  479–493. DOI: 10.2113/gscanmin.43.1.479.
Garrels, RM., and Mckenzie F.T., 1971- Evolution of Sedimentary Rocks, W. W. Norton New York, NY. https://doi.org/10.4319/lo.1972.17.1.0165.
Grew, E.S., 1984- A review of Antarctic granulite facies rocks, Tectonophysics, 105: 177-191. https://doi.org/10.1016/0040-1951(84)90202-6.
Harris, N.B.W., Marzouki, F.M.H., and Ali, S., 1986- The Jabel Sayid complex, Arabian Shield: geochemical constraints on the origin of peralkaline and related granites.  J. geol. Soc. London, 143: 287-295. https://doi.org/10.1144/gsjgs.143.2.0287.
Hassanzadeh, J., Stocklin, D.F., Horton, B.K., Axen, G.J., Stockli, L.D., Grove, M., Schmitt, A.K., and Walker, J.D., 2008- U-Pb zircon geochronology of late Neoproterozoic-Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement, Tectonophysics 451: 71–96. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.062.
Hastie, A.R., Kerr, A.C., Pearce, J.A., and Mitchell, S.F., 2007- Classification of Altered Volcanic Island Arc Rocks using Immobile Trace Elements: Development of the Th-Co Discrimination Diagram.  Journal of Petrology, 48: 2341-2357. https://doi.org/10.1093/petrology/egm062.
Hibbard, M.J., 1995- Petrography to petrogenesis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 587 pp.
Hosseini, S. H., Sadeghian, M., Shia M., and Ghasemi, H., 2015- Petrology, geochemistry and zircon U–Pb dating of Band-e-Hezarchah metabasites (NE Iran): An evidence for back-arc magmatism along the northern active margin of Gondwana. Chemie de Erde 75, 207-218. DOI: 10.1016/j.chemer.2015.02.002.
Irvin, T.N., and Baragar W.R.A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks, Canadian Journal of Earth Sciences, 8: 523-548. DOI: 10.1139/e71-055.
Jamshdi Badr, M.J., Collins, A.S., and Masoudi, F., 2013- The U-Pb age, geochemistry and tectonic significance of granitoids in the Soursat Complex, Northwest Iran, Turkish Journal of Earth Sciences, 22: 1-31. DOI: 10.3906/yer-1001-37.
Kamber, B. S., Ewart, A., Collerson, K. D., Bruce, M. C. and McDonald, G. D., 2002- Fluid-mobile trace element constraints on the role of slab melting and implication for Archean crustal growth models, Contributions to Mineralogy and Petrology, 144: 38-56. DOI: 10.1007/s00410-002-0374-5.
Leake, B.E., 1964- The chemical distinction between ortho-and para-amphibolites, Journal of Petrology 5: 238-254. https://doi.org/10.1093/petrology/5.2.238.
Li, J., Qian, Y., Li, H., Sun, J., Yang, X., Chen, B., Fan, X., and Sun, F., 2019- The Late Ordovician granitoids in the East Kunlun Orogenic Belt, Northwestern China: petrogenesis and constraints for tectonic evolution of the Proto‑Tethys Ocean, International Journal of Earth Sciences, 109:1439-1461. DOI: 10.1007/s00531-019-01787-7.
Maniar, P.D., and Piccoli, P.M., 1989- Tectonic discrimination of granitoids, Geological Society of America Bulletin, 101: 635 – 643. DOI: 10.1130/0016-7606(1989)1012.3.co;2.
Middlemost, E.A.K., 1985-  Magmas and Magmatic Rocks. An Introduction to Igneous Petrology, Longman, London, 453 pp. DOI: https://doi.org/10.1017/S0016756800026716.
Mohajjel, M., and Fergusson, C.L., 2014- Jurassic to Cenozoic tectonics of the Zagros Orogen in northwestern Iran, International Geology Review, 56(3):263 – 287, http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2013.853919.
Norman, M.D., Leeman, W.P., and Mertzman, A.A., 1992- Granites and rhyolites from the northwestern USA: temporal variation in magmatic processes and relations to tectonic setting, Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences 83: 51-64. DOI: https://doi.org/10.1017/S0263593300007768.
Nutman, A.P., Mohajjel, M., Bennett, V. C., and Fergusson, C.L., 2014- Gondwanan Eoarchean Neoproterozoic ancient crustal material in Iran and Turkey: zircon U–Pb–Hf isotopic evidence1, Canadian Journal of Earth Science 51: 272–285. DOI: 10.1139/cjes-2013-0138.
Passchier, C.W., Myers J.S., and Kroner A., 1990- Field geology of high grade gneiss terrains, Springer Verlag, 151p.   DOI: 10.1007/978-3-642-76013-6.
Passchier C.W., and Trouw R.A.J., 2010- Atlas of Mylonites- and related microstructures, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 313 pp. https://www.springer.com/gp/book/9783642036071.
Patiño Douce, A.E, Harris, N., 1998- Experimental constraints on Himalayan anatexis, Journal of Petrology, 39: 689–710. DOI: 10.1093/petroj/39.4.689.
Pearce, J.A., Harris, N.W., and Tindle A.G., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks, Journal of Petrology, 25: 956-983. https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956.
Peccerillo, A., and Taylor, S.R., 1976- Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from the Kastamonu Area, Northern Turkey, Journal of Contributions to Mineralogy and Petrology, 58: 63-81, doi.org/10.1007/BF00384745.
Pryer, L.L. and Robin, P.-Y.F., 1995- Retrograde metamorphic reactions in deforming granites and the origin of flame perthite. Journal of Metamorphic Geology, 14: 645–658. https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.1995.tb00249.x.
Saki, A., Moazzen, M., and Oberhänsli, R., 2012- Mineral chemistry and thermobarometry of the staurolite-chloritoid schists from Poshtuk, NW Iran. Geological Magazine, 149: 1077-1088. https://doi.org/10.1017/S0016756812000209.
Schreyer W., 1985- Metamorphism of crustal rocks at mantle depths-high-pressure minerals and mineral assemblages in metapelites, Fortschritte der Mineralogie 63: 227-261. https://doi.org/10.1029/94JB02912.
Shafaii Moghadam, H., Li, X.H., Ling X.X., Stern, R.J., Santos, J. F., Mienhold, G., Ghorbani, Gh., and Shahabi, Sh., 2015- Petrogenesis and tectonic implications of late Carboniferous A-type granites and gabbronorites in NW Iran: Geochronological and geochemical constraints, Journal of Lithos, 212-215: 266-279. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.11.009.
Shakerardakani, F., Neubauer F., Masoudi F., Mehrabi, B., Liu, X., Dong Y., Mohajjel, M., Monfaredi B., and riedl G., 2015- Panafrican basement and Mesozoic gabbro in the Zagros orogenic belt in the Dorud–Azna region (NW Iran): Laser ablation ICP–MS zircon ages and geochemistry, Tectonophysics 647: 146-171. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.02.020.
Shand, S.J., 1974 - Eruptive rocks, their genesis, composition, classification and their relation to ore deposits, 3rd edition: John Wiley and Sons, New York, 724pp. DOI:10.1038/120872a0.
Shaw, D.M., 1972- The origin of the Apsley gneiss, Ontario, Canadian Journal of Earth Sciences, 9: 18-35. DOI: 10.1139/e72-002.
Stocklin, J., 1968- Structural History and Tectonic of Iran, A Review, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, USA, 52: 1229-1258. DOI:10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D.
Sun, S.S., and McDonough, W.F., 1989- Chemical and isotopic systematic of ocean basalt: Implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A. D. and Norry, M. J. (eds) Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society, London, Special Publications 42: 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.
Tarney, J., and Weaver, B. L.,1987- Geochemistry of the Scourian complex:  petrogenesis and tectonic models: In: Park RG, Tarney J. (eds) Evolution of the Lewisian and comparable Precambrian high grade terrains, Geological Society London Special Publications 127: 45-56. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1987.027.01.05.
Thiele, O., Alavi, M., Assefi, R., Hushmandzadeh, A., Seyed-Emami, K., and Zahedi, M., 1968- Explanatory text of the Golpaygan quadrangle map. Quadrangle E7. Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
Thompson, R.N., 1982- Magmatism of the British Tertiary volcanic province: Scot. Geol., 18: 49-107. https://doi.org/10.1144/sjg18010049.
Vernon, R.H., 2004-  A practical guide to rock microstructure. Cambridge university press, Cambridge, 594 pp. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511807206.
Wilson M., 2007- Igneous Petrogenesis, 10nd ed. Chapman and Hall, London. DOI 10.1007/978-94-010-9388-0.
Whitney, D.L., Evans, B.W., 2010- Abbreviations for names of rock‐forming minerals, American Mineralogist, 95: 185–187. DOI: 10.2138/am.2010.3371.