نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه علوم‌زمین، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه علوم‌زمین، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، تبریز، ایران

چکیده

مجموعه‌ی دگرگونی قطور در غرب خوی متشکل از انواع سنگهای دگرگونی متابازیت، سنگهای دگرگونی رسی و کوارتز-فلدسپاتی، سنگهای آهکی و سرپانتینیت است. سنگ‌های متاگابرویی بخش وسیعی از این مجموعه‌ی دگرگونی را شامل می‌شوند. پورفیروکلاست های پلاژیوکلاز و پیروکسن، کانی‌های باقی‌مانده‌از سنگ آذرین بوده و کانی‌های اپیدوت، ترمولیت-اکتینولیت، کلسیت و گاهی کلریت، کانی‌های ثانویه حاصل از دگرگونی درجه پایین هستند. براساس نتایج تجزیه‌ی شیمیایی سنگ‌کل، ترکیب سنگهای متاگابرویی مورد مطالعه کالک‌آلکالن است. در نمودارهای تفکیک محیط‌های زمین‌ساختی، ترکیب سنگهای مورد مطالعه ویژگی های جزایر قوسی را نشان می دهند. نتایج سن‌سنجی به روش U-Pb زیرکن‌، سن تشکیل پروتولیت گابرویی را 6/7 ± 6/162 میلیون سال منطبق بر زمان ژوراسیک بالایی (آکسفوردین) تعیین کرده است. تشکیل متاگابروهای قطور بر اساس نتایج ژئوشیمیایی و سنی بدست آمده از این پژوهش با احتمال می تواند مرتبط با حوضه پشت قوسی نئوتتیس در ایران مرکزی، یا ماگماتیسم جزایر قوسی ژوراسیک در زون سه وان-آکرا متعلق به زمین درز شاخه شمالی نئوتتیس و یا ادامه زون افیولیتی پیرانشهر و سرو متعلق به زون زاگرس-بیتلیس باشد اما در هر حال نتیجه گیری های دقیق نیازمند مطالعات تکتونیکی و داده های سن سنجی و ژئوشیمیایی بیشتر از انواع سنگهای دگرگونی و آذرین منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
اسدپور، م.، هویس، ث.، پورمعافی، س. م.، 1392- شواهدی جدید از ماگماتیسم پرکامبرین و پالئوزوئیک در توده قره باغ، شمال غرب ایران. فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور. شماره 89، صفحه 129-142.
افتخارنژاد، ج.، 1359- تفکیک بخش­های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه­های رسوبی- نشریه انجمن نفت- شماره 82، صفحه 19-28.
نبوی، م. ح.، 1355-  دیباچه‌ای بر زمین شناسی ایران. سازمان زمین شناسی کشور، 109 صفحه.
 
References
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran.  Geological Society of American Bulletin 103: 983–992 (https://doi.org/10.1130/0016-7606(1991)1032.3.CO;2).
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics 229: 211–238 (https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2).
Ali, S.A., Buckman, S., Aswad, K.J., Jones, B.G., Ismail, S.A., and Nutman, A.P., 2012- Recognition of Late Cretaceous Hasanbag ophiolite-arc rocks in the Kurdistan Region of the Iraqi Zagros suture zone: a missing link in the paleogeography of the closing Neotethys Ocean. Lithosphere 4: 395–410 (https://doi: 10.1130/L207.1).
Allahyari, K., Saccani, E., Pourmoafi, M., Beccaluva, L., and Masoudi, F., 2010- Petrology of mantle peridotites and intrusive mafic rocks from the Kermanshah ophiolitic complex (Zagros belt, Iran): implications for the geodynamic evolution of the Neo-Tethyan oceanic branch between Arabia and Iran. Ofioliti 35: 71–90 (https://doi: 10.4454/ofioliti.v35i2.387).
Azizi, H., Chung, S.L., Tanaka, T., and Asahara, Y., 2011- Isotopic dating of the Khoy metamorphic complex (KMC), northwestern Iran: a significant revision of the formation age and magma source. Precambrian research 185: 87–94 (http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2010.12.004).
Azizi, H., Moinevaziri, H., Mohajjel, M., and Yagobpoor, A., 2005- PTt path in metamorphic rocks of the Khoy region    (northwest Iran) and their tectonic significance for Cretaceous-Tertiary continental collision. Journal of Asian Earth Sociences 27: 1–9 (https://doi: 10.1016/j.jseaes.2004.12.007).
Beyarslan, M., and Bingöl, A.F., 2000- Petrology of a supra-subduction zone ophiolite (Elazığ, Turkey). Canadian Journal of Earth Sciences 37: 1411–1424 (https://doi.org/10.1139/e00-041).
Beyarslan, M., and Bingöl, A.F., 2014- Petrology of the Ispendere, kömürhan and guleman ophiolites (southeast Turkey): subduction initiation rule (SIR) ophiolites and arc related magmatics. In: 3rd Annual International Conference on Geological and Earth Sciences 123: 50–59 (https://doi: 10.5176/2251-3353_GEOS).
Beyarslan, M., and Bingol, A.F., 2018- Zircon U-Pb age and geochemical constraints on the origin and tectonic implications of late cretaceous intra-oceanic arc magmatics in the SoutheastAnatolian Orogenic Belt (SE-Turkey). Journal of African Earth Sciences 147: 477–497 (https://doi:  10.1016/j.jseaes.2016.08.006).
Buick, I. S., Storkey, A., and Williams, I. S., 2008- Timing relationships between pegmatite emplacement, metamorphism and deformation during the intra- plate Alice Springs Orogeny, central Australia. Journal of Metamorphic Geology 26: 915–936 ( https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.2008.00794.x).
Çelik, Ö.F., Marzoli, A., Marschik, R., Chiaradia, M., Neubauer, F., and Öz, I., 2011- Early- Middle Jurassic intra- oceanic subduction in the Izmir–Ankara–Erzincan Ocean, Northern Turkey. Tectonophysics 509: 120–134 (https://doi: 10.1016/j.tecto.2011.06.007).
Davoudian, A.R., Genser, J., Neubauer, F., and Shabanian, N., 2016- 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj–Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogeny. Gondwana Research 37: 216–240 (https://doi.org/10.1016/j.gr.2016.05.013).
Dercourt, J.E.A., Zonenshain, L.P., Ricou, L.E., Kazmin, V.G., Le Pichon, X., Knipper, A.L., Grandjacquet, C., Sbortshikov, I.M., Geyssant, J., Lepvrier, C., Pechersky, D.H., Boulin, J., Sibuet, J.-C., Savostin, L.A., Sorokhtin, O., Westphal, M., Bazhenov, M.L., Lauer, J.P., and Biju-Duval, B., 1986- Geological evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias. Tectonophysics 123: 241–315 (https://doi: 10.1016/0040-1951(86)90199-X).
Dilek, Y., 1989- Tectonic significance of post-accretion rifting of a Mesozoic islandarc terrane in northern Sierra Nevada, California. Geology 97: 503-518)http://doi: 10.1086/629325).
Dilek, Y., Furnes, H., and Shallo, M., 2007- Suprasubduction zone ophiolite formation along the periphery of Mesozoic Gondwana. Gondwana Research 11: 453-475 ()http://doi: 10.1016/j.gr.2007.01.005).
Dilek, Y., and Thy, P., 2009- Island arc tholeiite to boninitic melt evolution of the Cretaceous Kizildag (Turkey) ophiolite: model for multi-stage early arc-forearc magmatism in Tethyan subduction factories. Lithos 113: 68–87()http://doi: 10.1016/j.lithos.2009.05.044).
Dilek, Y., and Furnes, H., 2011- Ophiolite genesis and global tectonics: Geochemical and tectonic fingerprinting of ancient oceanic lithosphere. Geological Society of American Bulletin 123: 387–411()http://doi: 10.1130/B30446.1).
Elliott, T., Plank, T., Zindler, A., White, W., and Bourdon, B., 1997- Element transport from slab to volcanic front at Mariana arc. Journal of Geophysical Research 102: 14991-15019 ()http://doi: 10.1029/97JB00788).
Furnes, H., De Wit, M., and Dilek, Y., 2014- Four billion years of ophiolites reveal secular trends in oceanic crust formation. Geoscience Frontiers 5: 571–603 (https://doi.org/10.1016/j.gsf.2014.02.002).
Galoyan, G., Rolland, Y., Sosson, M., Corsini, M., Billo, S., Verati, Ch., and Melkonyan R., 2009- Geology, geochemistry and 40Ar/39Ar dating of Sevan ophiolites (Lesser Caucasus, Armenia): Evidence for Jurassic Back-arc opening and hot spot event between the South Armenian Block and Eurasia. Journal of Asian Earth Sciences 34: 135–153 ()http://doi: 10.1016/j.jseaes.2008.04.002).
Galoyan, G.L., Melkonyan, R.L., Atayan, L.S., Chung, S.-L., Khorenyan, R.H., Lee, Y.-H., and Amiraghyan, S.V., 2018- On the Petrology and Geochemistry of Jurassic Magmatics of the Somkheti Segment of Somkheto-Karabagh Tectonic Zone (Northern Armenia). Известия НАН РА, Науки о Земле, 71: 3-27.
Gencalioglu Kuscu, G., and Geneli, F., 2010- Review of post-collisional volcanism in the central Anatolian volcanic province (Turkey), with special reference to the Tepekoy volcanic complex. International Journal of Earth Sciences, 99 (3): 593-621()http://doi: 10.1007/s00531-008-0402-4).
Ghasemi, H. A., Rostami, M., and Sadeghian, M., 2018- Basic Magmatism in the extensional back-arc basin of the Lower-Niddle Jurassic on the northern ege of Central Iran-South of eastern Alborz zones, Shahrood-Damghan. Scientific Quaterly Journal of Geological Survey of Iran, 27 (107): 123-136 (In Persion) ()http://doi10.22071/gsj.2018.63800).
Ghazi, A.M., Pessagno, E.A., Hassanipak, A.A., Kariminia, S.M., Duncan, R.A., and Babaie, H.A., 2003- Biostratigraphic zonation and 40Ar–39Ar ages for theNeotethyan Khoy ophiolite of NW Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology 193: 311–323 (http//:10.1016/S0031-0182(03)00234-7).
Hassanipak, A.A., and Ghazi, M., 2000- Petrology, geochemistry and tectonic setting of the Khoy ophiolite, northwest Iran: implications for Tethyan tectonics. Journal of Asian Earth Sciences 18: 109–121 (http//: 10.1016/S1367-9120(99)00023-1).
Hässig M., Rolland Y., Sosson M., Galoyan G.H., Muller C., Avagyan A., and Sahakyan L., 2013- New structural and petrological data on the Amasia ophiolites (NW Sevan–Akera suture zone, Lesser Caucasus): Insights for a large-scale obduction in Armenia and NE Turkey. Tectonophysics 588: 135–153 (http//:: 10.1016/j.tecto.2012.12.003).
Hermann, J., Spandler, C., Hack, A., and Korsakov, A. V., 2006- Aqueous fluids and hydrous melts inhigh-pressure and ultra-high pressure rocks: implications for element transfer in subduction zones. Lithos 92 (3): 399-417 (http//:: 10.1016/j.lithos.2006.03.055).
Juteau, T., 2004- The ophiolites of Khoy (NWIran): their significance in the Tethyan ophiolite belts of the Middle- East. Comptes Rendus Geoscience 336:105–108 (http//: 10.1016/j.crte.2003.12.003).
Jackson, J., 1992- Partitioning of strike-slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in Eastern Turkey and the Caucasus. Journal of Geophysical Research, 97: 12471-12479.
Khalatbari-Jafari, M., Juteau, T., Bellon, H., and Emami, H., 2003- Discovery of two ophiolite complexes of different ages in the Khoy area (NW Iran). Competus Rendos Geosociety Academic Society 95: 917–929(https://doi.org/10.1016/S1631-0713(03)00123-8).
Khalatbari-Jafari, M., Juteau, T., Bellon, H., Whitechurch, H., Cotten, J., and Emami, H., 2004- Newgeological, geochronological and geochemical investigations on the Khoy ophiolites and related formations, NW Iran. Journal of Asian Earth Sociences 23: 507–535 (http//: 10.1016/j.jseaes.2005.05.006).
Khodabandeh, A, M., Soltani, J., Sartipi, A., and Emami, M, H., 2002- geology map of Qotour, west of Khoy, 1:100000,. Geological survey and mineral exploration of Iran, Tehran.
Le Maitre, R.W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre, J., Le Bas, M.J., Sabine, P.A., Schmid, R., Sorensen, H., Strekeisen, A., Woolley, A.R., and Zanettin, B., 1989- A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences, Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks (No. 552.3 CLA). International Union of Geological Sciences, p. 193.     
Mederer, J., Moritz, R., Ulianov, A., and Chiaradia, M., 2013- Middle Jurassic to Cenozoic evolution of arc magmatism during Neotethys subduction and arc-continent collision in the Kapan Zone, southern Armenia. Lithos 177: 61-78 (http//: 10.1016/j.lithos.2013.06.005).
Monsef, I., Rahgoshay, M., Mohajjel, M., and Shafaii Moghadam, H., 2010- Peridotites from the Khoy ophiolite complex, NW Iran: evidences of mantle dynamics in a Supra-Subduction-zone context. Journal of Asian Earth Sociences 38: 105–120 ((http//: 10.1016/j.jseaes.2009.10.007).
Muller, D., and Groves, D.I., 1997- Potassic igneous and associated gold copper mineralization. Springer, 241pp.
Pearce, J. A., Baker, P. E., Harvey, P. K., and Luff, I. W., 1995- Geochemical evidence for subduction fluxes, mantle melting and fractional crystallization beneath the south Sandwich Island Arc. Journal of Petrology 36: 1073-1109((http//:10.1093/petrology/36.4.1073).
Pearce, J.A., and Cann, J.R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth planet Society 19: 290-300 (https://doi.org/10.1016/0012-821X(73)90129-5).
Pearce, J. A., 1983- Role of the Sub-continental Lithosphere in Magma Genesis at Active Continental Margin. In: C.J. Hawkesworth and M.J. Norry (Editors), Continental basalts and mantle xenoliths. Shiva, Nantwich: 230-249.
Pearce, J. A., 2008- Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust. Lithos 100:14-48 (https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.06.016).
Pearce, J. A., and Norry, M. J., 1979- Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology 69: 33-47 (http://dx.doi.org/10.1007/bf00375192).
Ricou, L.E., 1994- Tethys reconstructed-plates, continental fragments and their boundaries since 260-Ma from Central-America to South-Eastern Asia. Geodinamica Acta 7:169–218 (https://doi.org/10.1080/09853111.1994.11105266).

Rollinson, H. R., 1993- Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. London (Longman Scientific and Technical), 352 pp.

Rolland, Y., Billo, S., Corsini, M., Sosson, M., and Galoyan, G., 2009- Blueschists of the Amassia- Stepanavan Suture Zone (Armenia): linking Tethys subduction history fromE-Turkey to W-Iran. International Journal of Earth Sciences 98: 533–550 ((http//doi: 10.1007/s00531-007-0286-8).
Saccani, E., Allahyari, K., Beccaluva, L., and Bianchini, G., 2013- Geochemistry and petrology of the Kermanshah ophiolites (Iran): implication for the interaction between passive rifting, oceanic accretion, and OIB-type components in the southern Neo-Tethys Ocean. Gondwana Reserch 24: 392–411 ((http//doi: 10.1016/j.gr.2012.10.009).
Saunders, A. D., Tarney, J., and Weaver, S. D., 1980- Transverse geochemical variations across the Antarctic Peninsula: implications for the genesis of calkalkaline magmas. Earth Planetary Science Letters, 46:344-360.
Shafaii Moghadam, H., and Stern, R.J., 2015- Ophiolites of Iran: Keys to understanding the tectonic evolution of SW Asia: (II) Mesozoic ophiolites. Journal of Asian Earth Sciences 100: 31–59 (http//doi: 10.1016/j.jseaes.2014.12.016).
Shafaii Moghadam, H., Whitechurch, H., Rahgoshay, M., and Monsef, I., 2009- Significance of Nain-Baft ophiolitic belt (Iran): short-lived, transtensional Cretaceous back-arc oceanic basins over the Tethyan subduction zone. Comp. Rendus Geosci. 341, 1016–1028 ((http//doi: 10.1016/j.crte.2009.06.011).
Smyth, H.R. Hamilton, P.J., Hall, R., and Kinny, P.D., 2007- The deep crust beneath island arcs: inherited zircons reveal a Gondwana continental fragment beneath East Java, Indonesia. Earth and Planetary Science Letters, 258 (2007), pp. 269-282.
Stampfli, G.M., and Borel, G.D., 2002- A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters 196: 17-33 (http//doi: 10.1016/S0012-821X(01)00588-X).
Stöcklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: a review. American association. Petroleum Geological Bulletin 52 (7): 1229–1258 (http//doi:10.12691/ajmm-2-3-1).
Sun, S. S., and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanicbasalt:  implications for mantle composition and processes. In: Magmatism in the Ocean Basins (Eds. Saunders, A. D. and Norry, M. J.). Geological Society of London 78: 313–345 (https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19).
Sun, S.S., 1980- Lead isotopic study of young volcanic rocks from mid- ocean ridge, oceanic island and island arcs, Phil.Trans. R. SOC., A297: 409-445.
Verma, S.P., and Agrawal, S., 2011- New tectonic discrimination diagrams for basic and ultrabasic volcanic rocks through log-transformed ratios of high field strength elements and implications for petrogenetic processes. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 28: 24-44.
Vermesch, P., 2006- Tectonic discrimination diagrams revisited. Geochemistry, Geophysics and Geosystems 7:1-55 ( https://doi.org/10.1029/2005GC001092).
Walker, J.D., Geissman, J.W., Bowring, S.A., and Babcock, L.E., 2012- Geologic time scale. Geological Society of  American, GSA Bulletin; March/April 2013; v. 125; no. 3/4; p. 259–272. (http://dx.doi.org/10.1130/2012.CTS004R3C).
Watt, G.R., and Harley, S.L., 1993- Accessory phase controls on the geochemistry of crustal melts and restites produced during waterundersaturated partial melting. Contributions to Mineralogy and Petrology 114(4): 550–566.
Winter, O.D., 2010- An introduction to Igneous and Metamorphic petrology. Prentice Hall upper saddle, USA,796p.
Winchester, J. A., and Floyed, P. A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20: 325-343 (https://doi.org/10.1016/0009-2541(77)90057-2).
Whitney, D.L., and Evans, B.W., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95: 185-197 ( https://doi.org/10.2138/am.2010.3371).
Wu, Y. B., Zheng, Y. F., Zhang, S. B., Zhao, Z. F., Wu, F. Y., and Liu, X. M., 2007- Zircon U–Pb ages and Hf isotope compositions of migmatite from the North Dabie terrane in China constraints on partial melting. Journal of Metamorphic Geology 25: 991–1009 ( https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.2007.00738.x).
Xia, Q.X., Zheng, Y. F., and Zhou, L.G., 2008- Dehydration and melting during continental collision: Constraints from element and isotope geochemistry of low-T/UHP granitic gneiss in the Dabie orogeny. Chemical Geology 247: 36-65 (http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.09.013).
Zhai, Q. G., Li, C., and Huang, X. P., 2007- The fragment of Paleo- Tethys ophiolite from central Qiangtang, Tibet: geochemical evidence of metabasites in Guoganjiannian. Journsal of Sciences in China 50: 1302-1309 (http//: 10.1007/s11430-007-0051-7).
Zhai, Q. G., Li, C., Wang, J., Zhan Sheng, J., and Wang, Y., 2009- SHRIMP U-Pb dating and Hf isotopic analyses of zircons from the mafic dyke swarms in central Qiangtang area, Northern Tibet. Chinese Science Bulletin 54: 2279-2285 )http//: 10.1016/j.gr.2015.07.016(.