نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

4 استاد، گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سازند دلیچای نخستین واحد سنگی از رسوبات دریایی ژوراسیک میانی البرز است که در محیط دریایی نهشته شده است. مرز سازند دلیچای با سازند شمشک ناپیوسته از نوع فرسایشی و مرز آن با سازند لار به صورت هم‌شیب است و تشابهات سنگ‌شناختی باعث شده که نتوان مرز آن با سازند لار را به راحتی از یکدیگر شناسایی کرد. همچنین شناسایی کانی‌شناسی اولیه کربنات‌ها به دلیل تاثیر فرایندهای دیاژنتیکی صرفا بر اساس بررسی‌های سنگ‌شناسی امری مشکل است. در این پژوهش برشی از کوه شرف به ستبرای 1420 متر و با برداشت 149  نمونه مورد مطالعه قرارگرفت. با بررسی عناصر اصلی و فرعی، ایزوتوپ‌های اکسیژن و کربن و ترسیم این مقادیر در مقابل یکدیگر، دریافتیم که کربنات‌های سازند دلیچای دارای ترکیب اولیه آراگونیتی بوده و دیاژنز غیردریایی بیشترین تاثیر را روی آنها گذاشته‌ است. همچنین با ترسیم نسبت  Sr/Ca در برابر  Mn مشخص شد که این کربنات‌ها تحت تاثیر یک محیط نیمه بسته تا باز دیاژنتیکی قرارگرفته‌اند. در نهایت با استفاده از تغییرات Sr، Sr/Na، Sr/Ca و ایزوتوپ اکسیژن و کربن، توانسته‌ایم مرز این سازند با سازند لار را در ستبرای 1200 متری مشخص کنیم. همچنین دمای محیط دیاژنتیکی سنگ‌آهک‌های این برش معادل 9/32 درجه سانتی‌گراد محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آدابی، م، ح.، 1390- ژئوشیمی رسوبی، انتشارات آرین زمین، چاپ دوم، 503 صفحه.
آدابی، م. ح.، ابرقانی، آ.، 1380- بررسی رخساره‌های سازند دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمال غرب مراغه، ایران، مجله علوم دانشگاه تهران. جلد 27 شماره اول، صفحات 52-39.
آقانباتی، ع. ، 1371- معرفی رویداد زمین‌ساختی سیمرین میانی (ژوراسیک میانی)، فصلنامه علوم زمین، سال دوم شماره 6.
 
References
Adabi, M.H.,1996- “Sedimentology and geochemistry of Upper Jurassic (Iran) and Precambrian (Tasmania) carbonate, Unpubl. Ph. D. Thesis, Uni. Tasmania, Australia 400.
Adabi, M.H. and Rao, C.P., 1991- Petrographic and geochemical evidence for original aragonitic mineralogy of Upper Jurassic carbonate (Mozduran Formation) Sarakhs area, Iran. Sedimentary Geology, v. 72, p. 253-267.https://doi.org/10.1016/0037-0738(91)90014-5.
Adabi, M.H. and Asadi Mehmandosti, E., 2008- Microfacies and geochemistery of the Ilam Formation in the Tang-e-Rashid area, Izeh, S.W. Iran: Journal of Asian Earth Sciences, v. 33, p. 267-277.https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2008.01.002.
Adabi, M.H., Salehi, M.A. and Ghobeishavi, A., 2010- Depositional environment, sequence stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceoues carbonates (Fahliyan Formation), South-West Iran. Journal of Asian Earth Sciences, v. 39, p. 148-160.https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.03.011.
Adabi, M.H., Kakemem, U. and Sadeghi, A., 2016- Sedimentary facies, depositional environment, and sequence stratigraphy of Oligocene-Miocene shallow water carbonate form the Rig Mountain, Zagros basin (SW Iran) Carbonates and Evaporites, p. 1-17.https://doi.org/10.1007/s13146-015-0242-9.
Alavi-Naini, M. and Hamedi, A.R., 1972- Map 1:100000 Jam; Geological Survey of Iran.
Anderson, T.F. and Arthur, M.A., 1983- Stable Isotopes of oxygen and carbonand theirapplication to sedimentologic and paleoenvironmental problems: in Stable Isotopes in Sedimentary Geology: Soc. Econ. Paleontal. Mineral., Short Course, v. 10, Section 1.1-1.151.https://doi.org/10.2110/scn.83.01.0000.
Brand, U.  and Veizer, J., 1981- Chemical Diagenesis of multicomponent carbonate system, II: stable Isotops: Journal. Sed. Petrology, v. 51, p. 987-997.https://doi.org/10.1306/212f7df6-2b24-11d7-8648000102c1865d.
Choquette, P.W. and Pray, L.C., 1970- Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates. American Association of Petroleum Geology bulletin, v. 54(2), p. 207-250. https://doi.org/10.1306/5D25C98B-16C1-11D7-8645000102C1865D.
Dickson, J.A.D., 1965- A modified staining technique for carbonate in thin section, Natures v. 205, p. 287. https://doi.org/10.1038/205587a0.
Lohmann, K.C., 1988. Geochemical patterns of meteoric diagenetic systems and their application tostudies of paleokarast: In Paleokarast: New York, Springer-Verlag, p. 58-80.https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3748-8_3.
Marshall, D.J. and Ashton, M., 1980- Isotopic and trace element evidence for submarine lithification of hardgrounds in the Jurassic of eastern England. Sedimentology, v. 27(3), p. 271-289. https://doi.org/10.1002/9781444304510.ch9.
Milliman, J.D., 1974- Recent Sedimentary Carbonates, Part 1, Springer-Verlag, Berlin, p. 375.https://doi.org/10.1007/978-3-642-65528-9_1.
Rao, C.P., 1990. Petrography, trace elements and oxygen and carbon isotops Gordon Group carbonate (Ordovician), Florentone Vally, Tasmania, Australia, Sedimentary Geology, v. 66, p. 83-97.https://doi.org/10.1016/0037-0738(90)90008-h.
Rao, C.P., 1996- Elemental composition of marine calcite from modern temperate shelf brachiopods, bryozoans and bulk carbonates, eastern Tasmania, Australia: Carbonates and Evaporites, v. 11, p. 1-18.https://doi.org/10.1007/bf03175781.
Rao, C.P. and Adabi, M.H., 1992- Carbonate minerals, major and minor elements and oxygen and carbon isotops and their variation with water depth in cool, temperate carbonates, western Tasmania, Australia, Marine Geology, v. 103, p. 249-272. https://doi.org/10.1016/0025-3227(92)90019-e.
Seyed- Emami, K. and Alavi, M., 1990- Bajocian Stage in Iran: Mem. Description. Carta Goel. Ital 40, p. 215-222.
Veizer, J., 1983. Trace elements and stable isotopes in sedimentary carbonates: In Reeder, R. J., (Eds), Carbonates, Mineralogy and Chemistry. Reviews in Mineralogy, Blacksburg, v. 11, p. 265-299. https://doi.org/10.1515/9781501508134-012.
Warren, J. K., 1989- Evaporite Sedimentology: Importance in Hydrocarbon Accumulation: Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall Advanced Reference Series, 285 p.
Winefield, P.R., Nelson, C.S. and Hodder, A.P.W., 1996- Discriminating temperate carbonates and their diagenetic environments using bulk elemental geochemistry: a reconnaissance study based on New ZealandCenozoic limestones. Carbonates and Evaporites, v.11, p. 19-31. https://doi.org/10.1007/bf03175782.