نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

به منظور تحقیق طبقات سازند گورپی در منطقه زاگرس ، برش دشت ارژن در منطقه شیراز به مورد بررسی بایوزوناسیون و تعیین عمق دیرینه مورد مطالعه قرار گرفتند. این رسوبات دارای 130 متر ضخامت است که از طبقات سنگ آهک و شیل تشکیل شده است .به منظور تعیین عمق دیرینه سازند گورپی ، فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که درصد فرامینیفرهای پلانکتونیک به کل اجتماع فرامینیفرها بعد از حذف فرامینیفرهای بنتیک درون زی (%P*) با استفاده ار فرمول D = e (3.58718+(0.03534 × %P* )) تعیین و عمقی برابر 270-510 متر را برای این رسوبات تعیین کرد.
مطالعات انجام شده بر روی فرامینیفرها در این برش منجر به شناسایی 62 گونه متعلق به 18 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک گردید. برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، رسوبات کرتاسه بالایی به 9 بایوزون جهانی تقسیم گردید که عبارتند از: بایوزون شماره یک : Dicarinella concavata Interval Zone ، بایوزون شماره دو: Dicarinella asymetrica Total Range Zone، بایوزون شماره سه : Globotruncanita elevata Partial Range Zone ، بایوزون شماره چهار: Globotruncana ventricosa Interval Zone ، بایوزون شماره پنج: Radotruncana calcarata Interval ، بایوزون شماره شش: Globotruncanella havanensis Partial Range Zone ، بایوزون شماره هفت: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone بایوزون شماره هشت: Gansserina gansseri Interval Zone بایوزون شماره نه: Contusotruncana contusa Interval Zone
براساس فرامینیفرهای پلانکتونیک مطالعه شده سن سانتونین پیشین تا ماستریشتین برای این رسوبات تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
کتابنگاری
 
آقانباتی، ع.، 1383 – زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور. 
 بخشنده، ل. ، 1389 - وبایواستراتیگرافی و سکانس استراتیگرافی سازندهای ایلام وگورپی در زاگرس (منطقه ایلام )، پایان نامه دکترا ،315  صفحه.
 پروانه نژاد شیرازی، م.، 1380 - میکرواستراتیگرافی کرتاسه در ناحیه زاگرس (فارس داخلی) در محور شیراز- دهبید با نگرش ویژه به جلبک‌ها، رساله دکتری، دانشگاه شهید شهید بهشتی.
حبی، م. ه.، 1380 - یواستراتیگرافی سازند گورپی در برش کوه شاه نشین در غرب شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم پایه.  
طاهری، م.، ١٣٧٧ -لیتواستراتیگرافی و میکروبایواستراتیگرافی سازند گورپی در نواحی لرستان، فرو افتادگی دزفول و دشت آبادان، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران،١٧١ صفحه.
قیامی اصفهانی، م.، 1381 - بایواستراتیگرافی سازند گورپی در ناحیه سبزه کوه )بروجن( براساس فرامینیفرهای پالنکتونیک، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان،٧٤ صفحه.
کاملی ازان، ا.، وزیری مقدم، ح. و امیری بختیار، ه.، 1385 -مطالعه بیواستراتیگرافی سازند گورپی در شمال میدان لالی ( خوزستان). بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور.  
 کمالی، ز.، 1390- تحلیل ساختاری و ریز ساختاری فروبوم دشت ارژن، دانشگاه شیراز.
وزیری مقدم، ح.، کاملی، ا.، قیامی، م. و طاهری، ع.، 1385 -مقایسه چینه نگاری زیستی سازند گورپی در مقطع تیپ (شمال غرب مسجد سلیمان) و سبزه کوه (جنوب غرب بروجن)، نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد6 ،شماره 3 و 4 ،صص. 803 تا 826.
هویزاوی، ع.، ١٣٧٧ – آنالیزمحیط رسوبی سازندهای گورپی وپابده با استفاده ازنمودارهای ژئوفیزیکی، نمونه های صحرایی ونمونه های کنده شده حفاری وتعیین مرزدوسازند درناحیه فروافتادگی دزفول، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،٣١٠ صفحه.
 
  
References                                                                                                                                             
Bolli H. M., Beckman J. P. and Saunders J. B., 1994- Benthic Foraminiferal Biostratigraphy of the South Caribbean Region, Cambridge University.
Bolli, H. M. 1951- The genus Globotruncana in Trinidad, B.W.I.J. Paleontol., 25, 170-188 .
Bolli, H. M. 1966- Zonation of  Cretaceous to Pliocene marine sediments based on Planktonic foraminifera . Boletin Informativo Asociacion Venezolana de Geologia , Mineriay Petroleo, 2-35.
Bolli, M. H., Saunders, J. B and Perch- Nielsen, K., 1985- Plankton Stratigraphy ; Cambridge University Press, Cambridge, vol.I, pp.87-154.
Caron, M., 1985- Cretaceous Planktonic Foraminifera, in Boli et al.: Plankton Stratigraphy, Cambridge University Press, P.17-86 .
Holbourn, A., Kuhnt, W. and Soeding, E., 2001- Atlantic paleobathymetry, paleoproductivity and paleocirculation in the late Albian: the benthic foraminiferal record; Palaeogeography, . Palaeoclimatology, Palaeoecology 170: 171-196.
Li, L., and Keller, G., 1999- Variability in Late Cretaceous climate and deep waters: evidence from stable isotopes; Marine Geology 161: 171-190.
Li, L., Keller, G. and Stinnesbeck, W., 1999- The Late Campanian and Maastrichtian in northwestern Tunisia: Paleoenvironmental inferences from lithology, macrofauna and benthicforaminifera. Cretaceous Research 20, 231-252.
Loeblich, A. R., Jr-  and Tappan, H., 1988- Foraminiferal General and their Classification : Van Nostrand Reinhold Company , New yourk ,2 Volumes, 970p. plus 212p, and 847 pl.
Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera,course 3, in Verga, D., and Rettori, R. (Editors), International School on PlanktonicForaminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p.
Robaszynski, F. and Caron, M., (Coordinators), 1979- Atlas de Foraminiferes Planctoniques du Cretace Moyen(Mer Boreale et Tethys) , Cahiers de Micropaleontologie  (1) : 1-185p.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzalez Donoso, J. M. and Wanders, A. A. H.  1988- Atlas of  Late Cretaceous Globotruncana .
Sliter, W. V. and Baker, R. A., 1972- Cretaceous bathymetric distribution of benthic foraminifera; Journal of Foraminiferal Research 2: 167-183.
Sliter, W. V. and Leckie, R. M., 1993- Cretaceous planktonic foraminifers and depositional environments from the Ontong Java Plateau with emphasis on Sites 803 and 807. In Berger, W. H., Kroenke, L. W., Mayer, L. A., et al., Procceding ODP Science Results, 130: College Station, TX (Ocean Drilling Program), 63-84.
Van der Zwaan, G. J., Duijnstee, I. A. P., Den Dulk, M., Ernst, S. R. and Kouwenhoven, N. T., 1999- Benthic foraminifers: proxies or problems? A review of paleoecological concepts; Earth Sciences Reviews 46: 213-236.
Van der Zwaan, G. J., Jorissen, F. J. and De Stigter, H. C., 1990- The depth-dependency of planktonic/benthic foraminiferal ratios; constraints and applications; Marine Geology 95: 1-16.