نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران

4 استاد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل ساختاری میدان نفتی سیری با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی زیرسطحی است. بخش عمده‌ای از این ارزیابی، تفسیر 3 خط لرزه‌ای LL3، LL4 و LL5 (برداشت شده توسط شرکت نفت فلات قاره ایران) و بررسی اطلاعات چاه SIC-1 می‌باشد که علاوه بر تفسیر افق‌های زمین شناسی مختلف، برای درک تکامل چینه شناختی- ساختاری منطقه نیز از آنها استفاده شده است. گستره مورد مطالعه در جنوب ایران و در دریای خلیج فارس واقع شده است. در این مطالعه با استفاده از روش لرزه‌نگاری دوبعدی و برخی نگاره‌های پتروفیزیکی (تا سازند داریان) و به کمک نرم‌افزار پترل، به ارزیابی زمین‌ساختی منطقه پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بالاآمدگی نمک مربوط به سری هرمز، روی سازندهای بالایی این میادین اثر گذاشته و حالت گنبدی شکلی برای اکثر سازندها ایجاد کرده است. بالاآمدگی نمک و چین‌خوردگی رسوبات در نهایت موجب گسل خوردگی نرمال برخی از رسوبات شده است و تنها سازندهای رسوبی میانی را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. همچنین طی بررسی و اندازه‌گیری زاویه بین یالی مشخص گردید که 2/15 درصد چین‌ها از نوع باز و 8/84 درصد از نوع چین‌های ملایم هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
الیاسی، م.، 1396- مبانی زمین‌شناسی ساختمانی، دانشگاه تهران. موسسه انتشارات، تهران، 120 صفحه.
چاکدل، ع. و  نبوی، س.ت.، 1391- زمین‌شناسی ساختاری ، تنش، کرنش، رئولوژی و چین‌خوردگی، دانشگاه گلستان، گرگان، 405 صفحه.
روستایی، س.، شکرانه، ف.، رحیم‌پور بناب، ح. و کدخدایی ایلخچی، ع.، 1388- کاربرد نمودار انحراف سرعت در تعیین نوع تخلخل و روند تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی، مجله اکتشاف و تولید، شماره 56.
فرضی‌پور صائین، ع. و  کمالی دولت‌آبادی، ع.،1391 - زمین‌شناسی ساختاری-تنش، واتنش و رفتار سنگ، دانشگاه اصفهان، 184 صفحه.
کشاورز، م.، گنجویان، م.، کاوسی، م.، بحرودی، ع. و باقری، ج.، 1390- مدل‌سازی سه‌بعدی ساختار نمکی مدفون نصرآباد کاشان جهت امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی. مجله نمک، 3، 25-35.
معمار ضیاء، ع.، 1383- نقش تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی در اکتشاف منابع هیدروکربوری، روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، 274 صفحه.
موحد، ب.، 1384- مبانی چاه پیمائی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، 327 صفحه.
 
References
 Barth, H. J. and Yarkhan, N., 2008-Protecting the Gulfʼs marine ecosystems from pollution, springer, p. 1-21.
Bashari. A., and Zaree. E, 2003- Petrography Factors And Petrophysical Parameters, An Approach To The Reservior Characterization Of The Dena Field In The Persian Gulf. Reservior Characterization and Simulation In The 21st Century, AAPG International Conference And Exhibition Technical Program.
Falcon, N., 1967- Southern Iran, Zagros Mountains: In Spencer, A., (Editor), Mesozoic-Cenozoic orogenic belts: Geol. Soc. London, 4, 199-211.
Farzadi, P., 2006- Seismic facies analysis based on 3D multi-attribute volume classification: Dariyan formation, SE Persian Gulf, Journal of petroleum geology, v.29,p.159-174.
Ghajari, A., Kamali, M. and Mortazavi, S. A., 2013- A Comprehensive study of Lafan Shale Formation in Sirri oil fields, offshore Iran: Implications for borehole stability, Journal Of Petroleum Science, v. 107, p. 50-56.
Ghazaban, F., 2007- Petroleum Geology of the Persian Gulf by", PUBLISHER: Tehran University and National Iranian Oil Company, p. 707.
Hyne, N. J., 2003-A non-tectonical guid to petroleum exploration, drilling and production, Third edition, Pennwall, p. 667.
Ishwar, N. B. and Bhardwaj, J. A., 2013- Petrophysical well log analysis for hydrocarbon exploration in parts of Assam Arakan Basin, India, 10th Biennial International Conference and Exposition, Kochi, Kerala, India.
Jahani, S., 2008- Salt tectonics, folding and faulting in the Eastern Fars and Southern offshore provinces (Iran), Ph, D. Dissertation, Universite de Cergy Pontoise, France, p. 215.
Jahani, S., Collot, J. P., Frison de Lamotte, D., Letouzey, J. and Leturmy, P., 2007- The salt diapirs of the eastern Fars province (Zagros, Iran): A brief outline of their past and present, In: O. Lacombe, J. Lave, F. Roure, J. Verges, eds., Trust belt and Forland Basin, Springer, Berlin, p. 287-306.
Jahani, S., Collot, J. P., Letouzey, J. and Frizon de Lamotte, D., 2009- The eastern termination of the Zagros Fold-and-Thrust Belt. Iran: Structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting, Tectonics, p. 28, TC6004.
Purser, B. H. and Seibold,  E., 1973- The principal environmental factors influencing Holocene sedimentation and diagenesis in the Persian Gulf, Springer, p. 1-9.
Ramsay, J. G. and Huber, M. I., 1989-The techniques of modern structural geology, Strain Analysis, Academic Press, v. 1, p. 384.
Richardson, F., Lees, G. and De Bockh, H., 1929- The Structure of Asia: Edited by Gregory, J. W., Methuen London, 125-159.
Suardana, M., Samodra, A., Wahidin, A. and Rachmat, Sule, M., 2013- Identification of fracture basement reservoir using integrated well data and seismic attributes: case study at Ruby Field, Northwest Java Basin, Search and Discovery Article, AAPG Annual convention and exhibition, Pittsburgh, Pennsylvania, May 19-22.
Twiss, R. J. and  Moores, E. M., 1992- Structural Geology, University Of California At Davis, p. 532.