نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه رسوبات  کرتاسه بالایی حوضه زاگرس، حوضه فارس، برش پیرغیب به منظور بررسی زیست­چینه­نگاری و تغییرات سطح آب دریا مورد بررسی قرار گرفتند. این رسوبات دارای 206 متر ضخامت بوده که از طبقات سنگ آهک، شیل، مارن و مارن آهکی تشکیل شده است. مطالعات انجام شده بر روی فرامینیفرها در این برش منجر به شناسایی 70 گونه متعلق به 16 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک شد. برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، رسوبات کرتاسه بالایی به 9 بایوزون جهانی تقسیم شده­اند که این بایوزون­ها از قدیم به جدید عبارتند از :
بایوزون شماره یک : Dicarinella concavata Interval Zone ، بایوزون شماره دو: Dicarinella asymetrica Total Range Zone، بایوزون شماره سه:  Globotruncanita elevata Partial range zone  ، بایوزون شماره چهار: Globotruncana ventricosa Interval Zone ، بایوزون شماره پنج: Radotruncana calcarata Interval ، بایوزون شماره شش: Globotruncanella havanensis Partial range zone ، بایوزون شماره هفت: Globotruncana aegyptiaca Interval zone  ، بایوزون شماره هشت :  Gansserina gansseri Interval zone، بایوزون شماره نه :Contusotruncana contusa Interval Zone رسوبات کرتاسه بالایی در منطقه مورد مطالعه برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، دارای سن کنیاسین – ماستریشتین پسین است. با توجه به بررسی مورفوتایپ­های فرامینیفرهای پلانکتون عمق حوضه رسوبی روند افزایشی از کنیاسین تا سانتونین میانی را نشان می دهد. هر چند در زمان سانتونین بالایی عمق حوضه کاهش می­یابد .و دوباره در ابتدای کامپانین حوضه رسوبی عمیق می­شود ، در انتهای کامپانین ونزدیک به مرز کامپانین- ماستریشتین کم عمق شدگی حوضه و پسروی را مشاهده می­کنید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bolli, H. M., 1951- The genus Globotruncana in Trinidad, B.W.I.J. Paleontol., 25, 170-188.
Bolli, H. M., 1966- Zonation of  Cretaceous to Pliocene marine sediments based on Planktonic foraminifera . Boletin Informativo Asociacion Venezolana de Geologia , Mineriay Petroleo, 2-35.
Bolli, H. M., Beckman, J. P., Saunders, J. B., 1994- Benthic Foraminiferal Biostratigraphy of the South Caribbean Region, Cambridge University.
Bolli, M. H., Saunders, J. B. and Perch- Nielsen, K. 1985- Plankton Stratigraphy ; Cambridge University Press, Cambridge, vol.I, pp.87-154.
Caron, M., 1985- Cretaceous Planktonic Foraminifera, in Boli et al.: Plankton Stratigraphy, Cambridge University Press, P.17-86 .
Holbourn, A., Kuhnt, W., and Soeding, E., 2001- Atlantic paleobathymetry, paleoproductivity and paleocirculation in the late Albian: the benthic foraminiferal record; Palaeogeography.Palaeoclimatology, Palaeoecology 170: 171-196.
Li, L. and Keller, G., 1999- Variability in Late Cretaceous climate and deep waters: evidence from stable isotopes; Marine Geology 161: 171-190. northwestern Tunisia.
Li, L., Keller, G. and Stinnesbeck, W., 1999- The Late Campanian and Maastrichtian in: Paleoenvironmental inferences from lithology, macrofauna and benthicforaminifera. Cretaceous Research 20, 231-252.
Loeblich, A. R. and Jr- Tappan, H. 1988- Foraminiferal General and their Classification : Van Nostrand Reinhold Company , New yourk ,2 Volumes, 970p. plus 212p, and 847 pl.
Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera,course 3, in Verga, D., and Rettori, R. (Editors), International School on PlanktonicForaminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy,283 p.
Robaszynski, F. and Caron, M. (Coordinators), 1979- Atlas de Foraminiferes Planctoniques du Cretace Moyen(Mer Boreale et Tethys) , Cahiers de Micropaleontologie  (1) : 1-185p.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzalez Donoso, J. M., Wanders, A. A. H., 1988- Atlas of  Late Cretaceous Globotruncana.
Sliter, W.V. and Baker, R. A., 1972- Cretaceous bathymetric distribution of benthic foraminifera; Journal of Foraminiferal Research 2: 167-183.
Sliter, W.V. and Leckie, R. M., 1993- Cretaceous planktonic foraminifers and depositional environments from the Ontong Java Plateau with emphasis on Sites 803 and 807. In Berger,W. H., Kroenke, L.W., Mayer, L.A., et al., Procceding ODP Science Results, 130: College. Station, TX (Ocean Drilling Program), 63-84.