نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در پهنه برخورد قاره ای عربی و ایران جای دارد. این پهنه شامل زاگرس مرتفع وچین خورده در سوی باختر به عنوان حاشیه غیرپویای زاگرس و یک پهنه خردشده و پهنه زمین درز شامل نهشته های بستر اقیانوس، سنگ آهک های محیط سکوی قاره حاشیه پویا و باقیمانده پوسته اقیانوسی تتیس جوان و سنگ های آذرین ناشی از فرورانش پوسته اقیانوسی و نفوذ آن ها در حاشیه پویا می باشند که به وسیله ی گسل موچی– ملاعلی کرم بر روی پهنه ی چین خورده رانده می شود. تمامی سنگ های پهنه برخورد بارها به روی هم رانده شده اند و در حقیقت همبری بیشتر واحدهای سنگی در پهنه خرد شده گسله می باشد. برپایه ی موازنه ی برش عرضی در دو پهنه نرخ کوتاه شدگی در پهنه چین خورده و(252/6)کیلومتر و در پهنه خرد شده و(040/2)کیلومتر برآورد شده است. باتوجه به تفاوت ساختاری، سنگ شناختی و سیستم دگرشکلی در هردو پهنه، الگو سازی ساختارهای دو پهنه به ویژه در بخش زمین درز به دشوار امکان پذیرگردید. در این پژوهش کوشش شده است که در سه برش ساختاری تعیین شده نرخ کوتاه شدگی پوسته قاره ای برآورد گردد. بسیار روشن است که نرخ کوتاه شدگی در پهنه زمین درز خیلی بیشتر از زاگرس چین خورده است. بر پایه موازنه برش های عرضی نرخ کوتاه شدگی در برش های 2 و 3 به ترتیب (040/2)و (531/6)کیلومتر است. در برش (1) که در گستره اسلام آباد غرب برداشت شده است نرخ کوتاه شدگی (252/6)کیلومتر به دست آمده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری 
گودرزی، م.،1381- نقشه زمین‌شناسی اسلام آباد غرب 1:100000، شرکت ملی نفت ایران.
صادقیان، م.، 1385 - نقشه زمین شناسی کامیاران 1:100000 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 
نبوی، م.، 1355- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، 15 109 صفحه.
افتخارنژاد، ج.، 1359- تفکیک بخش‌های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه‌های رسوبی، نشریه انجمن نفت، شماره 82، ص 19-28.
آقانباتی، ع.، 1379- چینه‌شناسی ژوراسیک ایران (دوجلد)، سازمان زمین‌شناسی کشور، 746 صفحه.
 
References
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretations, Tectonophysics, 229, 211 – 238.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. and Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold-and-thrust belt, Zagros Mountains: Geological Society, London,969-981.
Falcon, N. L., 1969- Problems of the relationship between surface structure and deep displacements illustrated by the Zagros Range. Geological Society, London, Special Publications, 31, 9-21.
Berberian, M., 1981- Active Faulting and Tectonics of Iran. Zagros Hindu Kush Himalaya Geodynamic Evolution, 33-69.
Alavi, M., 1991- sedimentary and structural characteristics of the paleo- Tehys remnants in northeastern Iran . Geol. So. of  Amer. 
Rull. V. 103, pp. 983.992.
Saidi, A., Brunet, M. F. and Ricu, L. E., 1997 - Continental accretion of Iran Block to Eurasia as seen froom Late Paleozoic to Early Cretaceous subsidence curves. Geodyn. Acta (paris). 10.5.189-208.
Saidi, A., 1995- Calandrier de la migration Permo-Triassique et morcelement Mesozoique des elements continentaux de Iran. Apports de la subsidence et du Paleomagnetisme, These de Doctorat. Universite Paris 6. 
Ricou, L. E., 1994- Tetheys  reconstructed: Plates, continental fragment and their boundaries since 260 Ma. From to south-eastern Asia. Geodyn. Acta, 7. 169-218.
Farhoudi, G., 1978- A comparison of Zagros geology ti island arcs. Journal of Geology 86,328-34.