نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دو کمربند کوهزایی زاگرس و کپه داغ از نظر ساختاری شباهتهای بسیاری دارند. در هر دو منطقه تاقدیس‌ها بوسیله گسل‌های عرضی با روند غالب شمال-باختر-جنوب‌خاور بریده شده‌اند. راستای مایل این گسل‌ها نسبت به جهت تنش بیشینه، موجب چرخش پادساعتگرد بلوک‌ها می‌شود که کوتاه‌شدگی در عرض و کشیدگی در راستای کمربند را در خود جای می‌دهد. اما گسل‌های راستالغز این دو منطقه تاثیر متفاوتی را بر روی محور تاقدیس‌ها نشان می‌دهد. به منظور درک بهتر تکامل ساختارهای وابسته به چرخش بلوک‌ها و تاثیر گسل های راستالغز بر روی کمربند چین‌خورده-رانده؛ دو مدل فیزیکی با پنج بلوک مایل، با لایه های متفاوت و متناسب با چینه‌شناسی دو زون ساختاری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدلسازی آنالوگ بیانگر تاثیر لایه های شکل پذیر بر چگونگی بروز سطحی گسلها و چرخش محور چین ها است. در منطقه زاگرس به دلیل وجود افق‌های شکل‌پذیر (همانند سازند هرمز) جابجایی در راستای گسل‌های راستالغز پی‌سنگی عمدتا به صورت انحنای محور چین‌خوردگی ها دیده می‌شود. اما در کپه‌داغ به دلیل کمتر بودن لایه‌های شکل‌پذیر این جابجایی در سطح به صورت بریدگی محور چین‌ها نمایان است. رخنمون گسلها در سطح در کپه داغ نسبت به زاگرس پیوسته تر، درازا و جابجایی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
افشارحرب، ع.، 1373- زمین­شناسی کپه ­داغ، سازمان زمین ­شناسی کشور. طرح تدوین کتاب زمین­شناسی ایران، شماره 11، 275ص.
نبوی، م، ح.، 1355- دیباچه­ای بر زمین­ شناسی ایران، سازمان زمین ­شناسی کشور، 109ص، تهران.
نواب پور، پ.، سعیدی، ع.، قاسمی، م. ر.، 1382- زمین‌ساخت پویای باختر کوهستان شتری، فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین، پاییز و زمستان82، سال یازدهم، شماره 50-49، ص 176-183.
 
References
Bahroudi, A., and Talbot, C. J., 2003-The configuration of the basement beneath the Zagros Basin. Journal of petroleum geology26(3), 257-282,  https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2003.tb00030.x.
Blanc, E. P., Allen, M. B., Inger, S., and Hassani, H., 2003-Structural styles in the Zagros simple folded zone, Iran. Journal of the Geological Society160(3), 401-412,https://doi.org/10.1144/0016-764902-110.
Hollingsworth, J., 2008- Active tectonics of NE Iran (Doctoral dissertation, University of Cambridge), 239P.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Gheitanchi, M. R., and Bolourchi, M. J., 2006- Strike-slip faulting, rotation, and along-strike elongation in the KopehDaghmountains, NE Iran. Geophysical Journal International166(3), 1161-1177,https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02983.x.
Jackson, J., and Molnar, P., 1990- Active faulting and block rotations in the western Transverse Ranges, California. Journal of Geophysical Research: Solid Earth95(B13), 22073-22087, https://doi.org/10.1029/JB095iB13p22073.
Krantz, R.W., 1991- Measurements of friction coefficients and cohesion forfaulting and fault reactivation in laboratory models using sand and sandmixtures.Tectonophysics, 188, 203–207, https://doi.org/10.1016/0040-1951(91)90323-K.
Lamb, S. H., 1987- A model for tectonic rotations about a vertical axis.Earth and Planet.Sci. Lett., v. 84, pp.75-86, https://doi.org/10.1016/0012-821X(87)90178-6.
Lyberis, N., Manby, G., Poli, J.T., Kalougin, V., Yousouphocaev, H. and Ashirov, T., 1998- Post-Triassic evolution of the southern margin of the Turan plate. ComptesRendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary Science, 326(2), pp.137-143.
Shabanian, E., 2009- Active tectonic study in northeast Iran: contribution of the KopehDagh and Binalud mountains to the accommodation of the Arabia-Eurasia convergence (Doctoral dissertation, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III).
Robert, A. M., Letouzey, J., Kavoosi, M. A., Sherkati, S., Müller, C., Vergés, J., and Aghababaei, A., 2014- Structural evolution of the KopehDagh fold-and-thrust belt (NE Iran) and interactions with the South Caspian Sea Basin and Amu Darya Basin. Marine and Petroleum Geology57, 68-87,https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.05.002.
Ruttner, A.W., Brandner, R. and Kirchner, E., 1991- Geology of the Aghdarband area (kopetDagh, NE-Iran). Abhandlungen der GeologischenBundesanstalt, 38, pp.7-79.
Talebian, M., and  Jackson, J., 2004-A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran. Geophysical Journal International, 156(3), 506-526,https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02092.x.
Tchalenko, J. S., 1975- Seismicity and structure of the KopetDagh (Iran, USSR).Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 278(1275), 1-28, https://doi.org/10.1098/rsta.1975.0019.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M. R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chéry, J., 2004- Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman.Geophys.. J. Int.157, 381-398, https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02222.x.
Walpersdorf, A., Hatzfeld, D., Nankali, H. ,Tavakoli, F., Nilforoushan, F., Tatar, M., Vernant, P., Chery, J., Masson, F., 2006- Difference in the GPS deformation pattern of North and Central Zagros (Iran).Geophys. J. Int. 167, 1077-1088, https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03147.x.
Zanchi, A., Zanchetta, S., Balini, M., Ghassemi, M. R., 2016- Oblique convergence during the Cimmerian collision: evidence from the Triassic Aghdarband Basin, NE Iran. Gondwana Research, 38, 149-170, https://doi.org/10.1016/j.gr.2015.11.008.