نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دکترا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

سامانه‌های رسوبی مرتبط با دیاپیرهای نمکی آزمایشگاه‌های طبیعی هستند که بررسی چینه‌های مرتبط با فعالیت نمک را براساس داده‌های زیرسطحی و به‌ویژه داده‌های سطحی فراهم می‌نمایند. در این سامانه‌ها، چینه‌های رشدی هالوکینتیکی، تغییرات ضخامتی و رخساره‌ای را به صورت برش‌های هالوکینتیکی، اشکال هندسی گوه‌ای و هوک و همچنین پهنه‌های دیاژنتیکی متنوع نشان می‌دهند. بدین جهت، دیاپیر نمکی هندون به عنوان یک دیاپیر غیرفعال در ناحیه بندرعباس برای این مطالعه انتخاب شد. رخنمون‌های سطحی عالی که پیرامون این دیاپیر نمکی وجود دارد امکان بررسی‌های جزئی‌تر تکتونیکی-رسوبی و تقابل نمک-رسوب را فراهم می‌نماید که می‌تواند همچون یک مدل آنالوگ در سایر پژوهش‌های سطحی و زیرسطحی اکتشافات هیدروکربوری حوضه زاگرس که شرایط رسوبگذاری مشابهی دارند، مورد استفاده قرار گیرد. چینه‌نگاری رسوبات پیرامون دیاپیر نمکی هندون شامل رسوبات برجای کرتاسه پسین تا عهدحاضر می‌باشد که تأثیر صعود دیاپیر نمکی بر این توالی‌ها از نظر زمانی و مکانی متفاوت است. عملکرد هالوکینسیز با هندسه‌های هوکی در سازند شیلی پابده پالئوسن-ائوسن زیرین نمایان می‌گردد. سپس بیشترین تأثیر حرکت و جریان نمک با تشکیل ورقه و باله‌های نمکی در کربنات‌های ائوسن میانی سازند جهرم رخ داده است که به ‌صورت تغییرات جانبی رخساره‌ای، هندسی (گوه‌ و هوک)، ضخامتی و دیاژنتیکی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
فیضی، ا.، نائیجی، م.ر.، پیریائی، ع.ر.، سرادقی صوفیانی، ح. و همت، س.، 1392- موقعیت تکتونیکی-رسوبی نهشته‌های آلبین در برش‌های سطحی کوه‌های گنو، انگورو و خمیر (ناحیه بندرعباس)، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 99، ص. 75-68. 
مطیعی، ه.، 1374- زمین‌شناسی نفت زاگرس 1 و 2، سازمان زمین‌شناسی کشور، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، شماره 25: 1043 ص. 

References
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American journal of science, 304(1): 1-20. https://doi.org/10.2475/ajs.304.1.1.
Alavi, M., 2007-Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of science, 307(9): 1064-1095. 
Ameen, M. S., 1992- Effect of basement tectonics on hydrocarbon generation, migration, and accumulation in northern Iraq. AAPG bulletin, 76(3): 356-370. https://doi.org/10.1306/BDFF87FE-1718-11D7 8645000102C1865D. 
Atapour, H. and Aftabi, A., 2017- The possible synglaciogenic Ediacaran hematitic banded iron salt formation (BISF) at Hormuz Island, southern Iran: Implications for a new style of exhalative hydrothermal iron-salt system. Ore Geology Reviews, 89: 70-95. 
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.05.033.
Bahroudi, A. and Koyi, H. A., 2004- Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin. Marine and Petroleum Geology, 21(10): 1295-1310. https://doi.org/10.1016/ j.marpetgeo.2004.09.001.
Berberian, M., 1995- Master “blind” thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics. 241: 193-224. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)00185-C.
Bosák, P., Jaros, J., Spudil, J., Sulovsky, P. and Vaclavek, V., 1998- Salt plugs in the eastern Zagros, Iran: results of regional geological reconnaissance. GeoLines (Praha), v. 7, 3- 174. 
Bucci, F., D’Onofrio, D., Tavernelli, E. and Prosser, G., 2007- Triangula Facets or Flatirons? A note of caution from the Lucanina Apennines, Italy. Rend. Soc. Geol. It, 5, 91. 
Callot, J. P., Jahani, S. and Letouzey, J., 2007- The role of pre-existing diapirs in fold and thrust belt development. In: Lacombe, O., Lavé, J., Roure, F. M., & Vergés, J. (Eds.), Thrust belts and foreland basins. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 309-325.
Daneshian, J., Moallemi, S. A. and Derakhshani, M., 2016- Refinement of stratigraphy according to the first finds of planktonic species of Orbulina and Praeorbulina from the Guri Limestone of the Mishan Formation in northwest of Bandar Abbas, South Iran. Stratigraphy and Geological Correlation, 24(3): 267-275. https://doi.org/10.1134/S0869593816030023.
Diegel, F. A., Karlo, J. F., Schuster, D. C., Shoup, R. C. and Tauvers, P. R., 1995- Cenozoic structural evolution and tectono-stratigraphic framework of the northern Gulf Coast continental margin. In: Jackson, M. P. A., Roberts, D. G. & Snelson, S. (Eds), Salt Tectonics: 
A Global Perspective. AAPG, Tulsa, Memoir, 65: 109–151.
Ezati Asl, M., Faghih, A., Mukherjee, S. and Soleimany, B., 2019- Style and timing of salt movement in the Persian Gulf basin, offshore Iran: Insights from halokinetic sequences adjacent to the Tonb-e-Bozorg salt diapir. Journal of Structural Geology, 122, 116-132. 
https://doi.org/10.1016/j.jsg.2019.02.002.
Faghih, A., Ezati-Asl, M., Mukherjee, S. and Soleimany, B., 2019- Characterizing halokinesis and timing of salt movement in the Abu Musa salt diapir, Persian Gulf, offshore Iran. Marine and Petroleum Geology, 105, 338-352. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.04.002.
Falcon, N. L., 1969- Problems of the relationship between surface structure and deep displacements illustrated by the Zagros Range, in Time and place in orogeny, Geological Society of London, Special Publications. 3(1): 9-21. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1969.003.01.02.
Falcon, N. L., 1974- Southern Iran: Zagros Mountains. Geological Society, London, Special Publications, 4(1): 199-211. 
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2005.004.01.11.
Farahpour, M. M. and Hessami, K., 2012- Cretaceous sequence of deformation in the SE Zagros fold–thrust belt. Journal of the Geological Society 169(6): 733-743. https://doi.org/10.1144/jgs2012-042 .
Farzipour Saein, A., Yassagi, A., Sherkati, S. and Koyi, H., 2009- Basin evolution of the Lurestan region in the zagros fold-and-thrust belt, Iran. Journal of Petroleum Geology. 32(1): 5-19. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2009.00432.x.
Giles, K. A. and Lawton, T. F., 2002- Halokinetic sequence stratigraphy adjacent to the El Papalote diapir, Northeastern Mexico. AAPG Bulletin. 86: 823–840. https://doi.org/10.1306/61EEDBAC-173E-11D7-8645000102C1865D.
Giles, K. A., Lawton, T. F. and Rowan, M. G., 2004- Summary of halokinetic sequence characteristics from outcrop studies of La Popa salt basin, northeastern Mexico. In Salt–sediment interactions and hydrocarbon prospectivity: Concepts, applications, and case studies for the 21st century: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Gulf Coast Section, 24th annual research conference, pp: 1045-1062.
Giles, K. A. and Rowan, M. G., 2012- Concepts in halokinetic-sequence deformation and stratigraphy. Geological Society, London, Special Publications, 363(1): 7-31. https://doi.org/10.1144/SP363.2.
Ginés, J., Edwards, R., Lohr, T., Larkin, H. and Holley, R., 2019- Remote sensing applications in the Fars Region of the Zagros Mountains of Iran. Geological Society, London, Special Publications, 490, SP490-2018. https://doi.org/10.1144/SP490-2018-147. 
Golonka, J., 2004- Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasian in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics. 381: 235–273. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2002.06.004.
Hafid, M., Bally, A. W., Salem, A. A. and Toto, E., 2010- Salt tectonics and structural styles of the western High Atlas and the intersecting Essaouira Cap Tafelney segments of the Moroccan Atlantic margin. Quaternary carbonate and evaporite sedimentary facies and their ancient analogues: A Tribute to Douglas James Shearman, 405-419. 
Harrison, J. V., 1930-The geology of some salt-plugs in Laristan, southern Persia. Quarterly Journal of the Geological Society, 86(1-4), 
463-522. https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1933.086.01-04.18.
Hassanpour, J., Jahani, S., Ghassemi, M. R., Alavi, S. A. and Zeinali, F., 2018- Evolution of the Karebas Fault System and adjacent folds, central Zagros fold-and-thrust belt, Iran: Role of pre-existing halokinesis (salt structures and minibasins) and detachment levels. Journal of Asian Earth Sciences. 164: 125-142. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.06.024.
Hassanpour, J., Yassaghi, A., Muñoz, J. A. and Jahani, S., 2020- Salt tectonics in a double salt source layer setting (Eastern Persian Gulf, Iran): Insights from interpretation of seismic profiles and sequential cross section restoration. Basin Research. https://doi.org/10.1111/bre.12459.
Heidari, A., Gonzalez, L. A., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Ludvigson, G. A. and Chakrapani, G. J., 2014- Diagenetic model of carbonate rocks of Guri Member of Mishan Formation (lower to middle Miocene) SE Zagros Basin, Iran. Journal of the Geological Society of India, 84(1): 87-104. https://doi.org/10.1007/s12594-014-0112-4.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. and Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold–thrust belt, Zagros Mountains. Journal of the Geological Society, 158(6): 969-981. https://doi.org/10.1144/0016-764901-007.
Huber, H., 1975- Gological map of South Central Iran, 1:1000, 000, NIOC. Exploration and Production.
Iranpanah, A., 1988- Termination of major strike-slip faults against thrust faults in a syntaxis, as interpreted from landsat images. Annual meeting of the American Association of Petroleum Geologists, Houston, TX, USA, 20 March.
Jackson, M. P. A. and Talbot, C. J., 1991- A glossary of salt tectonics: Geological Circular 91–4, Bureau of Economic Geology, University of Texas at Austin, 44 p.
Jackson, M. P. A. and Talbot, C. J., 1994- Advances in salt tectonics, in P. L. Hancock, ed., Continental deformation: Tarrytown, NY, Pergamon Press, p. 159–179.
Jackson, M. P. A. and Hudec, M. R., 2004- A new mechanism for advance of allochthonous salt sheets. In: Post, P. J., Olson, D. L., Lyons, K. T., Palmes, S. L., Harrison, P. F. & Rosen, N. C. (Eds), Salt-Sediment Interactions and Hydrocarbon Prospectivity: concepts, Applications, and Case Studies for the 21st century. 24th Annual GCSSEPM Foundation Bob F. Perkins Research Conference, 220–242.
Jackson, M. P. and Hudec, M. R., 2017-Salt tectonics: Principles and practice. Cambridge University Press. 510 pp. 
Jahani, S., 2008- Salt tectonics, folding and faulting in the Eastern Fars and southern offshore provinces (Iran). Ph. D. thesis, Université de Cergy-Pontoise, France. 215 pp.  
Jahani, S., Callot, J. P., de Lamotte, D. F., Letouzey, J. and Leturmy, P., 2007- The salt diapirs of the eastern Fars Province (Zagros, Iran): A brief outline of their past and present. In: Lacombe, O., Lavé, J., Roure, F. M., & Vergés, J. (Eds.), Thrust belts and foreland basins. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 289-308.
Jahani, S., Callot, J. P., Letouzey, J. and Frizon de Lamotte, D., 2009- The eastern termination of the Zagros Fold and Thrust Belt, Iran: Structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting. Tectonics, 28(6): 1-22. https://doi.org/10.1029/2008TC002418. 
Jahani, S., Hassanpour, J., Mohammadi-Firouz, S., Letouzey, J., Frizon de Lamotte, D., Alavi, S. A. and Soleimany, B., 2017- Salt tectonics and tear faulting in the central part of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 86: 426-446. 
https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.06.003.
James, G. and Wind, J., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. AAPG Bulletin 49(12): 2182-2245. 
https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D. 
Karim, K. H., Koyi, H., Baziany, M. M. and Hessami, K., 2011- Significance of angular unconformities between Cretaceous and Tertiary strata in the northwestern segment of the Zagros fold–thrust belt, Kurdistan Region, NE Iraq. Geological Magazine, 148(5-6): 925-939. 
https://doi.org/10.1017/S0016756811000471.
Kent, P. E., 1958- Recent studies of south Persian salt plugs. AAPG Bulletin. 42 (12): 2951-2972. https://doi.org/ 10.1306/0BDA5C2D-16BD-11D7-8645000102C1865D.  
Kent, P. E., 1987- Island salt plugs in the Middle East and their tectonic implications. In Dynamical geology of salt and related structures 
(pp. 3-37). Academic Press.
Khadivi, S., Mouthereau, F., Barbarand, J., Adatte, T. and Lacombe, O., 2012- Constraints on palaeodrainage evolution induced by uplift and exhumation on the southern flank of the Zagros–Iranian Plateau. Journal of the Geological Society, 169(1), 83-97. 
https://doi.org/10.1144/0016-76492011-031.
Koyi, H., Nilfouroushan, F. and Hessami, K., 2016- Modelling role of basement block rotation and strike-slip faulting on structural pattern in cover units of fold-and-thrust belts. Geological Magazine, 153(5-6): 827-844. DOI: https://doi.org/10.1017/S0016756816000595.
Marton, L. G., Tari, G. C. and Lehmann, C. T., 2000- Evolution of the Angolan passive margin, West Africa, with emphasis on post-salt structural styles. In: Mohriak, W. & Talwani, M. (Eds), Atlantic Rifts and Continental Margins. American Geophysical Union, Boulder, Geophysical Monograph 115: 129–149.
Mohriak, W. U., Macedo, J. M., Castellani, R. T., Rangel, H. D., Barros, A. Z. N., Latgé, M. A. L. and Aires, J. R., 1995-Salt tectonics and structural styles in the deep-water province of the Cabo Frio region, Rio de Janeiro, Brazil. In: Jackson, M. P. A., Roberts, D. G. and Snelson, S. (Eds), Salt Tectonics: a Global Perspective. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Memoir, 65: 273–304.
Molinaro, M., Guezou, J. C., Leturmy, P., Eshraghi, S. A. and de Lamotte, D. F., 2004- The origin of changes in structural style across the Bandar Abbas syntaxis, SE Zagros (Iran). Marine and Petroleum Geology. 21(6): 735-752. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2004.04.001.
Molinaro, M., Leturmy, P., Guezou, J. C., de Lamotte, D. F and Eshraghi, S. A., 2005- The structure and kinematics of the southeastern Zagros fold thrust belt, Iran: From thin skinned to thick skinned tectonics. Tectonics, 24(3): 1-19. https://doi.org/10.1029/2004TC001633.
Motamedi, H., Sepehr, M., Sherkati, S. and Pourkermani, M., 2011- Multi-phase Hormuz salt diapirism in the southern Zagros, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 34(1): 29-43. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2011.00491.x.
Motamedi, H. and Gharabeigli, G., 2018- Structural Style in the Fars Geological Province: Interaction of Diapirism and Multidetachment Folding. In Developments in Structural Geology and Tectonics, 3: 145-160. Elsevier.
Mouthereau, F., Tensi, J., Bellahsen, N., Lacombe, O., De Boisgrollier, T. and Kargar, S., 2007- Tertiary sequence of deformation in a 
thin-skinned/thick skinned collision belt: The Zagros Folded Belt (Fars, Iran). Tectonics: 26(5).  https://doi.org/10.1029/2007TC002098. 
Mouthereau, F., Lacombe, O. and Vergés, J., 2012- Building the Zagros collisional orogen: timing, strain distribution and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence. Tectonophysics, 532: 27-60. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.01.022 .
Orang, K., Motamedi, H., Azadikhah, A. and Royatvand, M., 2018- Structural framework and tectono-stratigraphic evolution of the eastern Persian Gulf, offshore Iran. Marine and Petroleum Geology. 91: 89-107. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.12.014 .
Perotti, C., Chiariotti, L., Bresciani, L., Cattaneo, L. and Toscani, G., 2016- Evolution and timing of salt diapirism in the Iranian sector of the Persian Gulf. Tectonophysics, 679: 180-198. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2016.04.040.
Pirouz, M., Simpson, G. and Chiaradia, M., 2015- Constraint on foreland basin migration in the Zagros mountain belt using Sr isotope stratigraphy. Basin Research, 27(6): 714-728. https://doi.org/10.1111/bre.12097.
Piryaei, A. R., Reijmer, J. J., van Buchem, F. S., Yazdi-Moghadam, M., Sadouni, J. and Danelian, T., 2010- The influence of Late Cretaceous tectonic processes on sedimentation patterns along the northeastern Arabian plate margin (Fars Province, SW Iran). Geological Society, London, Special Publications, 330(1):211-251. https://doi.org/10.1144/SP330.11 .
Piryaei, A. R., Reijmer, J. J.G., Borgomano, J. and Van Buchem, F. S. P., 2011-Late Cretaceous tectonic and sedimentary evolution of the Bandar Abbas area, Fars region, southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 34(2):157-180. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2011.00499.x.
Player, R. A., 1969-Salt diapirs study. National Iranian Oil Company, Exploration Division, Report No. 1146, (unpublished).
Ramsey, L. A., Walker, R. T. and Jackson, J., 2008- Fold evolution and drainage development in the Zagros mountains of Fars province, 
SE Iran. Basin Research, 20(1): 23-48. https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2007.00342.x.
Reuter, M., Brachert, T. C. and Kroeger, K. F., 2006- Shallow-marine carbonates of the tropical-temperature transition zone: effects of hinterland climate and basin physiography (late Miocene, Crete, Greece). Geological Society, London, Special Publications, 255(1): 157-178. 
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2006.255.01.11.
Rowan, M. G., Ratliff, R. A., Trudgill, B. D. and Barcelo, D. J., 2001- Emplacement and evolution of the Mahogany salt body, central Louisiana outer shelf, northern Gulf of Mexico. AAPG Bulletin, 85 (6): 947–969. https://doi.org/10.1306/8626CA37-173B-11D7-8645000102C1865D .
Rowan, M. G., Lawton, T. F., Giles, K. A. and Ratliff, R. A., 2003- Near-salt deformation in La Popa basin, Mexico, and the northern Gulf of Mexico: A general model for passive diapirism. AAPG bulletin, 87(5): 733-756. https://doi.org/10.1306/01150302012.
Rowan, M. G., Giles, K. A., Lawton, T. F., Hearon IV, T. E. and Hannah, P. T., 2010- Salt–sediment interaction during advance of allochthonous salt. AAPG Annual Convention Official Program, 220.
Sallam, E. S., Erdem, N. Ö., Sinanoğlu, D. and Ruban, D. A., 2018- Mid-Eocene (Bartonian) larger benthic foraminifera from southeastern Turkey and northeastern Egypt: New evidence for the palaeobiogeography of the Tethyan carbonate platforms. Journal of African Earth Sciences. 141: 70-85. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2018.01.009.
Sattarzadeh, Y., Cosgrove, J. W. and Vita-Finzi, C., 1999- The interplay of faulting and folding during the evolution of the Zagros deformation belt. Geological Society, London, Special Publications, 169(1): 187-196. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.169.01.14 .
Searle, M. P., Cherry, A. G., Ali, M. Y. and Cooper, D. J., 2014- Tectonics of the Musandam Peninsula and northern Oman Mountains: From ophiolite obduction to continental collision. GeoArabia, 19(2): 135-174.
Sepehr, M., 2000- The tectonic significance of the Kazerun Fault Zone, Zagros Fold Thrust Belt, Iran. Ph. D. thesis, Imperial College London (University of London). UK, 244 pp.  
Serra-Kiel, J., Gallardo-Garcia, A., Razin, P., Robinet, J., Roger, J., Grelaud, Leroy, S. and Robin, C., 2016-Middle Eocene-Early Miocene larger foraminifera from Dhofar (Oman) and Socotra Island (Yemen). Arabian Journal of Geosciences. 9(5): 2- 95. https://doi.org/10.1007/s12517-015-2243-3.  
Seyrafian, A., 1998- Petrofacies analysis and depositional environment of the Jahrum Formation (Eocene), south-southwest of Burujen, Iran. Carbonates and Evaporites, 13(1): 90-99. https://doi.org/10.1007/BF03175438.
Snidero, M., Muñoz, J. A., Carrera, N., Butillé, M., Mencos, J., Motamedi, H., Piryaei, A. R.  Sàbat, F., 2019- Temporal evolution of the Darmadan salt diapir, eastern Fars region, Iran. Tectonophysics, 766: 115-130. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2019.06.006.
 Snidero, M., Carrera, N., Mencos, J., Butillé, M., Granado, P., Tavani, S., Lopez-Mir, B., Sàbat, F. and Muñoz, J. A., 2020- Diapir kinematics in a multi-layer salt system from the eastern Persian Gulf. Marine and Petroleum Geology, 17: 104402. https://doi.org/10.1016/j.
marpetgeo. 104402.
Stewart, S. A. and Clark, J. A., 1999- Impact of salt on the structure of the Central North Sea hydrocarbon fairways. In: Fleet, A. J. and Boldy, S. A. R. (Eds), Petroleum Geology of Northwest Europe. Proceedings of the 5th Conference. Geological Society, London, 179–200.
Talbot, C. J. and Alavi, M., 1996- The past of a future syntaxis across the Zagros. In: Alsop, J. L., Blundell, D. J. & Davison, I. (Eds.), 
Salt Tectonics. Geological Society of London, Special Publications. pp. 89-109. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1996.100.01.08 .
Tari, G. C., Molnar, J. S. and Ashton, P., 2003- Examples of salt tectonics from West Africa: a comparative approch. In: T.J. Arthur, D.S. MacGregor & N.R Cameron (Eds), Petroleum Geology of Africa: New Themes and Developing Technologies. Geological Society, London, Special Publications, 207: 85–104. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2003.207.5 .
Tavernier, J. B., 1642- Le six voyages de Jean Baptiste Tavernier en Turquie, en Perse, et aux Indes. Pt.1, livre 5. Paris. (n.v.)
Vendeville, B. C., & Jackson, M. P. A., 1992. The rise of diapirs during thin-skinned extension. Marine and Petroleum Geology, 9: 331–353. https://doi.org/10.1016/0264-8172(92)90047-I.
Poprawski, Y., Christophe, B., Etienne, J., Matthieu, G. and Michel, L., 2016- Halokinetic sequences in carbonate systems: an example from the middle Albian Bakio breccias formation (Basque Country, Spain). Sediment. Geol. 334, 34-52. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2016.01.013.
Aubourg, C., Smith, B., Bakhtari, H., Guya, N., Eshragi, A., Lallemant, S., Molinaro, M., Braud, X. and Delaunay, S., 2004- Post-Miocene shortening pictured by magnetic fabric across the Zagros-Makran syntaxis (Iran). Geological Society of America special paper. 383: 17-40.