نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

سنگ‌های آتشفشانی سنوزوئیک جنوب رودخانه قزل اوزن، در پهنه‌­ ماگمایی البرز باختری-آذربایجان و بخش شمالی فلات ایرانی- ترکی واقع شده‌اند. گدازه‌های اسیدی الیگوسن در شمال زنجان، ترکیب ریولیتی تا داسیتی دارند و بافت‌های هیالوپورفیریتیک تا هیالومیکرولیتیک پورفیریتیک را نشان می‌دهند. این گدازه‌ها در امتداد گسیختگی‌های اصلی منطقه بیرون ریخته‌اند. فلدسپار (سانیدین)، بیوتیت و آمفیبول (هورنبلند) درشت‌بلورهای عمده‌ این سنگ‌ها هستند که در خمیره‌ای از شیشه و کانی‌های ریزبلور فلسیک (فلدسپارها و کوارتز) و مافیک (بیوتیت و آمفیبول) قرار گرفته‌اند. با مطالعات ژئوشیمیایی، این سنگ‌ها دارای ماهیت کالک‌آلکالن پتاسیم­ بالا تا شوشونیتی، در زمره سنگ‌های اسیدی متاآلومین و I-Type  قرار می‌گیرند. در نمودارهای عناصر کمیاب خاکی بهنجار­شده نسبت به کندریت، این نمونه‌ها الگوهای غنی از LREE با نسبت بالای LREE/HREE را نشان می‌دهند. غنی‌­شدگی از عناصر کمیاب خاکی سبک و تهی‌شدگی از عناصر کمیاب خاکی سنگین از ویژگی‌های سنگ‌های کالک­آلکالن حاشیه فعال قاره‌ای است. همچنین، این سنگ‌ها غنی‌شدگی از عناصر LILEs و آنومالی منفی از عناصر HFSEs (Nb, Ta و Ti) دارند که ویژگی سنگ‌های ماگمایی مربوط به محیط‌های فرورانشی Post-COLG  می‌باشد. شواهد ژئوشیمیایی دلالت بر این دارند که ماگمای مادر اسیدی منطقه از ذو‌ب‌بخشی پوسته‌ پایینی در طی کاهش فشار و درطی کشش‌های موضعی حاصل شده­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 608 ص.
حاج علیلو، ب. و خاکزاد، ا.، 1380- دگرسانی هیدروترمال و کانی سازی های مرتبط با آن در منطقه  هشتجین، نشریه دانشکده  علوم زمین پیام نور تبریز شماره 4 و 5 https://www.researchgate.net/publication/272019181
حاج علیلو، ب. و وثوق کل تپه، ب.، 1386- خصوصیات زمین شناختی و ویژگی های گوهرشناسی عقیق های منطقه میانه در استان آذربایجان شرقی. پیک نورعلوم، سال اول، شماره چهارم
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144566.
صدری اسفنجانی، ص.، مختاری، م. ع.  ا. و عامل، ن.، 1394- پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی شمال سلیمان بلاغی(جنوب غرب هشتجین)، با نگرشی بر پرلیت زایی. مجله پترولوژی. 158-141 ،(21) 6. http://ijp.ui.ac.ir/article_16203.html.
فریدی، م. و انوری، ا.، 1379- نقشه ی زمین شناسی 1:100000 چهارگوش هشتجین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مؤید، م.، 1380- بررسی نوار ولکانو- پلوتونیک ترشیری البرزغربی-آذربایجان با نگرشی بر منطقه  هشتجین، رساله دکتری، دانشگاه شهیدبهشتی، 412 ص.
نبوی، م، ح.، 1355- دیباچه ای بر زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 109 ص.

References
Bucher, K. and Frey, M., 1994- Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04914-3. 
Chappell, B. W. and White, A. J. R., 1974- Two Contrasting Granite Types, Pac. Geology 8: 173-174.  https://doi.org/10.1046/j.1440-0952.2001.00882.x.
Chen, W. and Arculus, R. J., 1995- Geochemical and isotopic characteristics of lower crustal xenoliths, San  Francisco Volcanic Field, Arizona, U.S.A. Lithos 110, p. 99–119. https://doi.org/10.1016/0024-4937(95)00018-6 
Cheng, H. C., Shan, H. C., Hue, H. H., Chang, H, C. and Sun, L. C., 2001- Petrology and geochemistry of Neogene continental basalts and related rocks in northern Taiwan (III): Alkali Basalts and Tholeiites from Shiting-Yinko Area. Western Pacific earth scinces. Vol.1, No., 1. pp:19-46 http://old.gst.org.tw/WPES/database/WPES_V1_N1_P19.pdf.
Clark, G. C., Davies, R. G., Hamzepour, G. and Jones, R. C., 1975- Explanatory text of the Banddar-e-Pahlavi quadrangle map 1:250 000, Geological Survey of Iran, Tehran. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=PASCALGEODEBRGM8220055715.  
Edwards, C., Menzies, M. and Thirlwall, M., 1991- Evidence from Muriah, Indonesia, for the interplay of supra-subduction zone and intraplate processes in the genesis of potassic alkaline magmas. Journal of  Petrology 32: 555-592. https://doi.org/10.1093/petrology/32.3.555 .
 Fitton, J. G., James, D. and Leeman, W. P., 1991- Basic magmatism associated with Late Cenozoic extension in the western United States: Compositional variations in space and time, Journal of geophysical Research: Solid earth 96 (B8), 13693-13711, https://doi.org/10.1029/91JB00372. 
Gill, J. B., 1981- Orogenic andesites and plate tectonics: New York, Springer Verlag, 390 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-68012-0 .
Green, N. L., 2006- Influence of slab thermal structure on basalt source regions and melting conditions: REE and HFSE constraints from the Garibaldi volcanic belt, northern Cascadia subduction system. Lithos 87: 23-49. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2005.05.003 .
Harker, A., 1909- The natural history of igneous rocks. Methuen, London.344p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511920424.
Hastie, A. R., Kerr, A. C., Pearce, J. A. and Mitchell, S. F., 2007- Classification of altered volcanic arc rocks using immobile trace elements: development of the Th- Co discrimination diagram. Journal of Petrology 48(12): 2341- 2357. https://doi.org/10.1093/petrology/egm062.
Henderson, P., 1984- Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, Oxford, New York, US 2: 1-510. https://www.sciencedirect.com/bookseries/developments-in-geochemistry/vol/2/suppl/C.
Irvine, T. N. J. and Baragar, W. R. A. F., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8: 523-548. https://doi.org/10.1139/e71-055 .
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., 2002- Active tectonics of the south Caspian Basin. Geophysical Journal International, 148, 214-245. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2002.01588.x .
Keskin, M., Pearce, J. A. and Mitchell, J. G., 1998- Volcano-stratigraphy and geochemistry of collision-related volcanism on the Erzurum-Kars Plateau, northeastern Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85,355-404. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(98)00063-8.
Kheirkhah, M., Allen, M.B., Emami, M., 2009- Quaternary syn-collision magmatism from the Iran/Turkey borderlands. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 182, 1-2,. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2009.01.026.
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. and Zanettin, B., 1986- A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. Journal of Petrology 27: 745-750. https://doi.org/10.1093/petrology/27.3.745.
Lescuyer, J. I., Riou, R., 1976- Géologie de la région de Mianeh (Azarbaijan). Contribution de la volcanisme tertiare de l’ Iran. Thèse 3 cycle, Grenoble, 234 p. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00759449.
Lofgren, G, E., 1971- Spherulitic textures in glassy and crystalline rock. Journal of Geophysical Research, 76, 5635-48. https://doi.org/10.1029/JB076i023p05635 .
Mason, B. J. and Moor, C. B., 1982- Principle of geochemistry, New York, pp. 344. https://www.resolutionmineeis.us/documents/mason-moore-1982.
McDonough, W. F. and Sun, S. S., 1995- Composition of the Earth. Chemical Geology 120: 223–253. https://doi.org/10.1016/0009-2541(94)00140-4 .
McPhie, J., Doyle, M. and Allen, R., 1993- Volcanic textures: a guide to the interpretation of textures in volcanic rocks, Uni. Tasmania, 198pp. http://www.worldcat.org/oclc/30616232.  
Menuge, J. F., Brewer, T. S. and Seeger, C. M., 2002- Petrogenesis of metaluminous A-type rhyolites from the St Francois Mountains, Missouri and the Mesoproterozoic evolution of the southern Laurentian margin. Precambrian Research 113(3-4): 269-291. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(01)00211-X.
Orozco-Esquivel, T., Pwtrone, C. M., Ferrari, L., Tagami, T. and Manetti, P., 2006- Geochemical variabilityin lavas from the eastern Trans-Mexican volcanic belt: slab detachment in a subduction zone with varying dip. Lithos 93:149-174. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.06.006. 
Patino Douce, A. E., 1996- Effects of pressure and H2O content on the compositions of primaty crustal melts, Trans R Soc Edinburgh Earth Sci 87.11-21. https://doi.org/10.1017/S026359330000643X .
Pearce, J. A., Harris, N. B. W. and Tindle, A. G., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology 25: 956- 983.  https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956.
Rollinson, H., 1993- Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation langmon. https://doi.org/10.4324/9781315845548.
Salvi, S. and Williams-Jones, A. E., 1996- The role of hydrothermal processes in concentrating high field strength elements in the Strange Lake peralkaline complex, northeastern Canada., Geochimica et Cosmochimica Acta 60: 1917-1932. https://doi.org/10.1016/0016-7037(96)00071-3 .
Shand, S. J., 1943- The eruptive rocks. 2nd edition, John Wiley, New York, US. 444pp. 
Smith, E. I, Sánchez, A., Walker, J. D. and Wang, K., 1999- Geochemistry of mafic magmas in the Hurricane Volcanic field, Utah: implications for small- and large-scale chemical variability of the lithospheric mantle, J Geol 107, p. 433-448. https://doi.org/10.1086/314355.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: A review. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, k. 52, No.7, 1229-1258, 10 fig. https://doi.org/10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D. 
Taylor, S. R.  and  McLennan, S. M., 1981- The Composition and Evolution of the Continental Crust: Rare Earth Element Evidence from Sedimentary Rocks. Developments in Precambrian Geology, Volume 4, 1981, Pages 527-548, https://doi.org/10.1016/S0166-2635(08)70026-4.
Thompson, A. B., 1982- Dehydration melting of crustal rocks and the generation of H2O under saturated granitic liquids. American Journal of Science, 282: 10-1567. https://doi.org/10.2475/ajs.282.10.1567. 
Verdel, C., B. P. Wernicke, J. Hassanzadeh, and B. Guest., 2011- A Paleogene extensional arc flare – up in Iran, Tectonics, 30, TC3008. https://doi.org/10.1029/2010TC002809.
Weaver, B. and Tarney, J., 1984- Empirical approach to estimating the composition of the continental crust.Nature, 310: 575-57. https://doi.org/10.1038/310575a.
Zanetti, A., Mazzucchelli, M., Rivalenti, G. and Vannuci, R., 1999- The Finero phlogopite- peridotite massif: an example of subduction- related metasomatism. Contributions to Mineralogy and Petrology 134: 107- 122. https://doi.org/10.1007/s004100050472.