نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سازند مبارک در شمال شهرستان‌دامغان از گسترش قابلتوجهی برخوردار است. در این ‌پژوهش یک برش چینه‌شناسی در منطقه تالو (شمال‌غرب دامغان) جهت مطالعه زیست‌چینه‌نگاری و لیتواستراتیگرافی براکیوپودهای کربونیفر زیرین در سازند‌مبارک انتخاب شده است. سازند‌مبارک در برش تالو 580 متر ضخامت داشته وبه‌طورعمده از آهک‌های خاکستری تیره و شیل‌های سیاه (غنی از مواد آلی) تشکیل‌شده است. این سازند در برش مورد مطالعه به‌صورت پیوسته برروی سازند جیرود قرارگرفته و آهک‌های ورمیکوله قاعده سازند الیکا با یک سطح فرسایشی روی سازند مبارک را می‌پوشاند. از نمونه‌های برداشت‌شده دراین برش تعداد 25جنس و 30گونه براکیوپود مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به گستردگی براکیوپودهای مقطع مورد مطالعه، 4واحد زیستی تجمعی دررسوبات کربونیفر آغازین مشخص گردید. زیست‌زون1 (تورنزین‌پیشین): این زون با اجتماع گونه‌های شاخص زیر شناخته می‌شود: Rugosochonetes cf. hardrensis (Phillips,1841)،Spinocariniferanigra Rossirhynchusadamantinus, Shumardella sp., Cleiothyridina transversa؛ زیست‌زون2 (تورنزین‌میانی): Spirifermissouriensis، Spirifer attenuatus (Sowerby,1839)، Spirifer cf. trigonalis (Martin, 1809)، Athyrishibernica Syringothyriscospidata؛ زیست‌زون3 (تورنزین‌پسین): Marginatia aff. burlingtonensis (Hall,1893)،Tomiproductus elegantulus، Leptagonia cf. regularis, Marginatiaburlingtonensis, Fusellatornacensis؛ زیست‌زون4 (ویزئن‌پیشین-میانی): Buxtonia cf. praejuresanensis، Marginatia cf. kinghirica، Cleiothyridina cf. okensis (Grunt,1980) بر اساس این مطالعه سن سازند مبارک در برش تالو تورنزین تا ویزئن میانی تعیین شده است. براساس مطالعه انجام‌شده براکیوپودهای سازند مبارک در محیط‌های لاگون، سد و جلوی‌ریف می‌زیسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
‌آقابابالو، ب.،  خسروتهرانی، خ. و حسینی نژاد م، 1393- زیست‌زون‌بندی ‌سازند‌ مبارک‌ در ‌برش ‌لب‌رود‌ (شمال‌ دامغان) ‌بر ‌پایه ‌بازوپایان. مجله علوم زمین، سال  بیست و چهارم،  شماره، 94 صفحه  11 تا  18 (چینه شناسی  و  رسوب شناسی).. doi.org/10.22071/GSJ.2015.42561
‌آقابابالو، ب.، 1379- زیست‌زون‌بندی ‌سازند‌ مبارک‌ در ‌برش ‌لب‌رود‌ (شمال‌ دامغان) ‌بر ‌پایه ‌بازوپایان. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه. 202 صفحه.
‌جعفریان، م.ع.، 1370- بازنگری در چینه‌شناسی کربونیفر ایران و ارائه مدل‌های زیست‌چینه‌نگاری. دهمین گروه‌های علوم زمین، تهران، سازمان زمین‌شناسی کشور.
جعفریان، م.ع.، 1375-شاخص‌های زیست چینه‌ای براکیوپودهای در مرز دونین- کربونیفر یا استرونین ایران. اصفهان: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد هفتم، شماره‌های 1 و 2، صفحه ی 2-16.
حسینی نژاد، م.، یزدی، م.، قبادی پور، م. و غلامعلیان، ح.، 1386- چینه نگاری سنگ‌های دونین بالایی برش کلاریز، شمال دامغان. فصلنامه علوم زمین، سال شانزدهم، شماره 63، صفحه 85-78. http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2008.58443.
خسرو تهرانی، خ. و چهرازی، ع.ب.، 1357- مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی قسمتی از شمالدامغان. تهران: نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلد دهم، شماره یک، صفحه 51-41.
کبریایی‌زاده، م.، 1388- زیست‌زون‌بندی سازند جیرود در البرز خاوری)منطقه دامغان(براساس بازوپایان، فصلنامه علوم زمین، سال هجدهم، شماره 71 ، صفحات 19 تا  30. doi.org/10.22071/GSJ.2010.56983.
 
References
Alavi, M., and Salehi-Rad, R., 1975- Geological map of Damgan (Scale1/100000). Geological Survey of Iran, Sheet no.6862.
Assereto, R. 1963- The palaeozoic formation in central Alborz (Iran) (preliminary note). Rivista Italiana di palaeontologia e stratigrafia 69: 503-543.
Assereto, R., 1966-Geological map of upper Djajerud and Lar Valleys (central Alborz, Iran), scale 1/50000,with explanatory note. Institute of Geology, University of Milano, serie G, publication 232, 1-86.
Bahrammanesh, M., 2008- Brachiopods from the Early Carboniferous of North Iran: Classification, Biostratigraphy and Paleobiogeography. Universital degli Studi di Milano. pp. 160. Ph. D. Thesis.
Bahrammanesh, M., Angiolini, L., Antonelli, A. A., Aghababalou, B. , and Gaetani, M., 2011-Tournaisian (Mississippian) brachiopods from the Mobarak Formation, North Iran, Geo Arabia, Vol: 16, no. 3, P. 129-192.  doi: org/10.26879/758.
Boucot, A. J., 1975-Evolution and Extinction Rate Controls. Developments in Palaeontology and Stratigraphy, Volume 1. xv + 427 pp., 42 figs, 6 tables, 3 pls. Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam, Oxford, New York.
Fantini Sestini, 1966- The Geology of upper Djajerud and Lar valleys.II.palaeontology. Brachiopods from Geirud Formation, Member D (Lower Permian).Rivista Italiana di palaeontologia e stratigrafia 72-1: 9 -50.
Gaetani, M., 1964- Rossirhynchus adamantinus gen. n., sp. n. from the Tournaisian of Central Elburz, Iran (Rhynchonellida). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, Milano, v. 70, no. 4, p. 637-648.
Gaetani, M., 1965-The geology of the upper Djadjerud and Lar valleys (north Iran), II. Rivista Italiana di palaeontologia e Stratigrafia 71-3: 679-770. doi.org/10.1177/030089166505100602.
Gaetani, M., 1968- The geology of the Upper Djadjerud and Lar valleys II. Pal., Lower Carboniferous brachiopods from Central Alborz, Iran. Riv., Ital., pal., 74: p. 665-744. https://doi.org/10.1007/BF02140812.
Gaetani, M., Angiolini, L., Ueon, K., Nicora, A., Stephenson, M., Sciunnach, D., Petroi, R., Price, G., and Saburi, J., 2009- Pensylvanian Early Triassic Stratigraphy in the Alborz mountains. Geol. Soc., London. Sp. Pub., 312:p. 79-128. https://doi.org/10.1144/SP312.5.
Jenny, J., 1977- Geologie de stratigraphic de la Elborz oriental entre Aliabad et Shahrud, Iran. Ph.D. thesis, Univ., de Geneva. Geneve. 230p.
Langa, L., and Puura, I., 2008- Systematic position, distribution, and shell structure of the Devonian linguloid brachiopod Bicarinatina bicarinata (Kutorga, 1837); pp. 63–70. https://doi.org/ 10.3176/earth.2009.1.06.
Legrand –Blain, M., Delvolvé, J. J., and  Perret, M. F., 1984- Les brachiopodes Carboniféres des Pyréneés centrales françaises. 2: Étude desorthida et des spiriferida; Biostratigraphie, Paléoécologie, Paléobiogéographie. Geobios. 17: p. 297-325. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(84)80096-0.
Poletaev, I., and  Lazarev, S. S., 1995- general stratigraphic scale and Brachiopod Evolution in the late Devonian and Carboniferous Subequatorial belt. Bull., Soc., Bel., Geol., 103:p. 99-107. https://doi.org/10.1144/SP423.9.
Waterhouse, J.B., 1982- New Carboniferous brachiopod genera from Huai Bun Nak, North-east Thailand. Paläontologische Zeitschrift 56 (1-2) 39-52.  https://doi.org/10.1007/BF02988784.
Wolniewicz, P., 2009-Late Famennian stromatoporoids from Dębnik Anticline, southern Poland. Acta Palaeontologica Polonica 54 (2): 337–350. https://doi.org/ 10.4202/app.2007.0096.