نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد میانه، میانه، ایران

4 استادیار، گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

معدن پلی‌متال چومالو در بخش باختری قوس ماگمایی البرز-آذربایجان و در بخش مرکزی ایالت فلز‌زایی طارم-هشتجین قرار گرفته است. واحدهای آتشفشانی ائوسن در معدن چومالو متشکل از الیوین‌بازالت، آندزیت‌بازالت، آندزیت-تراکی‌آندزیت و داسیت تا ریولیت بوده که توده‌های نفوذی ائوسن با ترکیب کوارتزمونزونیت، مونزوسینیت و کواتزمونزودیوریت در آنها تزریق شده است. سنگ‌های الیوین‌بازالتی از فنوکریست‌های الیوین و پلاژیوکلاز، واحد آندزیت-تراکی‌آندزیتی از کانی‌های پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن و واحد داسیت-ریولیتی عمدتا از کانی‌های پلاژیوکلاز، فلدسپات‌پتاسیک و کوارتز تشکیل شده و بافت غالب این واحدها پورفیریتیک است. واحدهای آتشفشانی چومالو در سری کالک‌آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی قرار گرفته و متعلق به حاشیه فعال قاره‌ای در ارتباط با زون فرورانش هستند. در نمودار عناصر بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه سنگ‌های آتشفشانی مورد بررسی، غنی‌شدگی عناصر LILE و تهی‌شدگی عناصر HFSE مشاهده شد که منطبق با ماگماتیسم در زون فرورانش است. الگوی عناصر کمیاب خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت، غنی‌شدگی عناصر LREE نسبت به HREE را نشان می‌دهد. مطالعات ژئوشیمیایی یک ماگما اولیه را برای منشأ واحدهای آتشفشانی پیشنهاد کرد که از ذوب بخشی گوشته سنگ کره‌ای متاسوماتیسم شده در ارتباط با کمان فرورانش تشکیل شده و تحت تاثیر تفریق بلوری و آلودگی با مواد پوسته‌ای طی تحولات ماگمایی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
ابراهیمی، م.، کوهستانی، ح. و شهیدی، ا.، 1394- بررسی تیپ و خاستگاه کانه‌زایی آهن در رخداد معدنی مسگر، جنوب زنجان، با استفاده از داده‌های سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی، مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 7، شماره 1، ص. 111 تا 127. 
افتخارنژاد، ج.، 1359- تفکیک بخش‌های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه‌های رسوبی، نشریه انجمن نفت، شماره 82. 
آقاجانی، س.، قاسمی سیانی، م.، امامی، م. ه.، لطفی، م. و قلی زاده، ک.، 1393- پتروگرافی، ژئوشیمی، تحولات ماگمایی و موقعیت تکتونوماگمایی سنگ های آذرین همراه با کانی سازی اپی ترمال نیکوییه (غرب قزوین)، جلد 6، شماره 1، صفحه 1-20.
آقاجانی، س.، امامی، م. ه.، لطفی، م.، قلی زاده، ک. و قاسمی سیانی، م.، 1395- ژنز رگه‌های اپی ترمال در منطقه نیکوییه (غرب قزوین) بر اساس مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی و سیالات درگیر، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال بیست و پنجم، شماره 99، صفحه 157-168.
بازرگانی گیلانی، ک. و پرچکانی، م.، 1389- ویژگی‌های فلززایی (متالوژنی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب خاور زنجان، شمال‌باختر ایران. فصلنامه علوم زمین، سال بیستم، شماره 78، ص. 97 تا 104.
براتی، ب. و آقازاده، م.، 1395- گزارش زمین شناسی- معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده.
حسین‌زاده، م. ر.، مغفوری، س.، مؤید، م.، لطفه نیا، م. و حاج‌علیلو، ب.، 1394- سنگ‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ایی چند فلزی (مس-سرب-روی) در منطقه لوبین‌زرده شمال خاور زنجان. فصلنامه علوم زمین، سال بیست و چهارم، شماره 96، ص. 41 تا 52.
فریدی، م. و انوری، ا.، 1379- نقشه 1:100000 هشتجین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
فیضی، ف. و آرین، م.، 1390- نقش کنترل کننده‌های ساختمانی در تشکیل کانسارهای مس در نقشه 1:5000 صائین قلعه. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی (JSIAU)، شماره 81، ص. 1 تا 10.
قربانی، م.، 1381- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی اقتصادی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قربانی، م.، 1386- زمین‌شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران، مرکز پژوهش آرین زمین، 2. ج، 492 ص.
کرمی، م.، ابراهیمی، م. و کوهستانی، ح.، 1395- رخداد معدنی آهن لولک‌آباد، شمال‌باختر زنجان: کانه‌زایی تیپ آتشفشانی-رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی. مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 8، شماره 1، ص. 93 تا 115. 
مهرابی، ب. و قاسمی سیانی، م.، 1395- کانی‌شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی‌متال چشمه حافظ، سمنان، ایران. مجله علمی- پژوهشی زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، 
جلد 2، صفحه 1-20، 1388.
نظریان، م.، لطفی، م.، گورابجیری‌پور، آ. و قاسمی‌سیانی، م.، 1398-  بررسی ژنز و مطالعه سیالات درگیر معدن پلی‌متال (سرب، روی، مس، طلا و نقره) چومالو، شمال‌باختر زنجان. رساله 
کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

References
Aghazadeh, M., Castro, A., Omran, N.R., Emami, M.H., Moinvaziri, H. and Badrzadeh, Z., 2010- The gabbro (shoshonitic)–monzonite–granodiorite association of Khankandi pluton, Alborz Mountains, NW Iran. Journal of Asian Earth Sciences 38, 199–219, https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.01.002.
Aghazadeh, M., Castro, A., Badrzadeh, Z. and Vogt, K., 2011- Post-collisional polycyclic plutonism from the Zagros hinterland: The Shaivar Dagh plutonic complex, Alborz belt, Iran. Geological Magazine 148 (5–6), 980.1008, https://doi.org/10.1017/S0016756811000380.
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristic of the Paleo-Tethyan remnants in North Eastern Iran, Bull. Geol. Soc. Am,103, 983-992, https://doi.org/10.1130/0016-7606(1991)103<0983:SASCOT>2.3.CO;2.
Asiabanha, A. and Foden, J., 2012- Post-collisional transition from an extensional volcanosedimentary basin to a continental arc in the Alborz Ranges, N-Iran. Lithos 148, 98–111, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.05.014.
Azizi, H. and Moinevaziri, H., 2009- Review of the tectonic setting of Cretaceous to Quaternary volcanism in northwestern Iran, Journal of Geodynamics 47, 167–179, https://doi.org/10.1016/j.jog.2008.12.002.
Chappell, B.W. and White, A.J.R., 1992- I and S-type Granites in the Lachlan Fold Belt. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 83, 1-26, https://doi.org/10.1017/S0263593300007720.
Castro, A., Aghazadeh, M., Badrzadeh, Z. and Chichorro, M., 2013- Late Eocene–Oligocene post-collisional monzonitic intrusions from the Alborz magmatic belt, NW Iran. An example of monzonite magma generation from a metasomatized mantle source, Lithos, Volumes 180-181, Pages 109-127, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.08.003.
DePaolo, D. J. and Daley, E. E., 2000- Neodymium isotopes in basalts of the southwest basin and range and lithospheric thinning during continental extension. Chemical Geology, 169, 157–185, https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00261-8.
Ghasemi Siani, M., Lentz, D.R., Nazarian M., 2020. Geochemistry of igneous rocks associated with mineral deposits in the Tarom-Hashtjin metallogenic province, NW Iran: An analysis of the controls on epithermal and related porphyry-style mineralization. Ore Geol. Rev., 126, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103753.
Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Azizi, H., Wilkinson, C.M. and Ganerod, M., 2015- Geochemistry and geochronology of the volcano-plutonic rocks associated with the Glojeh epithermal gold mineralization, NW Iran. Open Geosci. 7, 207–222, https://doi.org/10.1515/geo-2015-0024.
Gorton, M. P. and Schandl, E. S., 2000- From continents to island arcs: A geochemical index of tectonic setting for arc- related and within- plate felsic to intermediate volcanic rocks. Canadian Mineralogist 38: 1065- 1073, https://doi.org/10.2113/gscanmin.38.5.1065.
Harris N., B W, Pearce J. A, Tindle A. G., 1986- Geochemical characteristics of collision- zone magmatism. In: Coward M P, Ries A C (eds) Collision Tectonics. Geological Society London Special Publication 19, pp 67-81, https://doi.org/10.1016/0377-0273(94)00077-T.
Irvine, T.N. and Baragar W.R.A., 1971- A guide to the Chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian jounal of earth science 8: 523-548, https://doi.org/10.1139/e71-055.
Kuscu, G. G. and Geneli, F., 2010- Review of post-collisional volcanism in the central Anatolian volcanic province Turkey, with special reference to the Tepekoy volcanic complex. International Journal of Earth Sciences 99(3): 593-621, https://doi.org/10.1007/s00531-008-0402-4.
Kouhestani, H., Azimzadeh, A.M., Mokhtari, M.A.A. and Ebrahimi, M., 2017- Mineralization and fluid evolution of epithermal base metal veins from the Aqkand deposit, NW Iran. J. Miner. Geochem. 194, 139–155, https://doi.org/10.1127/njma/2017/0036.
Kouhestani, H., Mokhtari, M, A. A., Changb, Z. and Johnson, C. A., 2018- Intermediate sulfidation type base metal mineralization at Aliabad-Khanchy, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran, Ore Geology Reviews 93, Volume 93, 1–18, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.12.012.
Leat, P. T., Pearce, J. A., Barker, P. F., Millar, I. L., Barry, T. L. and Larter, R. D., 2004- Magma genesis and mantle flow at a subducting slab edge: The South Sandwich arc- basin system. Earth and Planetary Science Letters 227: 17- 35, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.08.016.
Le Bas, M.J., Le Maître, R.W., Streckeisen, A.and Zanettin, B., 1986- A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. Journal of Petrology, 27(3): 745–750, https://doi.org/10.1093/petrology/27.3.745.
Machado, A. T., Chemale, Jr. F., Conceicao, R. V., Kawaskita, K., Morata, D., Oteıza, O. and Schmus, W. R. V., 2005- Modeling of subduction components in the Genesis of the Meso-Cenozoic igneous rocks from the South Shetland Arc, Antarctica. Lithos 82(3-4): 435– 453, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2004.09.026.
Mehrabi, B. and Ghasemi Siani, M., 2012- Intermediate sulfidation epithermal Pb-Zn-Cu (±Ag-Au) mineralization at Cheshmeh Hafez deposit, Semnan Province, Iran. Journal of Geological Society of India 80, 563–578, https://doi.org/10.1007/s12594-012-0177-x.
Mehrabi, B., Ghasemi Siani, M. and Tale Fazel, E., 2015- Structural Control on Epithermal Mineralization in the Troud-Chah Shirin Belt Using Point Pattern and Fry Analyses, North of Iran. Geotectonics 49 (4), 317–328, https://doi.org/10.1134/S001685211504007X.
Mehrabi, B., Ghasemi Siani, M., Goldfarb, R., Azizi, H., Ganerod, N. and Marsh, E.E., 2016- Mineral assemblages, fluid evolution, and genesis of polymetallic epithermal veins, Glojeh district, NW Iran. Ore Geology Review 78, 41–57, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.03.016.
Mohamed, F. H., Moghazi, A. M. and Hassanen, M. A., 2000- Geochemistry, Petrogenesis and tectonic setting of late Neoproterozoic Dokhan- type volcanic rocks in the Fatira area, eastern Egypt. International Journal of Earth Science 88(4): 764-777, https://doi.org/10.1007/s005310050304.
Nabatian, Gh., Ghaderi, M., Corfu, F., Neubauer, F., Bernroider, M., Prokofiev, V. and Honarmand, M., 2014- Geology, alteration, age and origin of iron oxide–apatite deposits in Upper Eocene quartz monzonite, Zanjan district, NW Iran. Mineralium Deposita, 49, 217–234, https://doi.org/10.1007/s00126-013-0484-1.
Orozco-Esquivel, T., Petrone, C. M., Ferrari, L., Tagami, T. and Manetti, P., 2007- Geochemical and isotopic variability in lavas from the eastern Trans-Mexican volcanic belt: slab detachment in a subduction zone with varying dip. Lithos 93: 149-174, 
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.06.006.
Peccerillo, A. and Taylor, S.R., 1976- Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastomonon area, northern Turkey. Contribution mineral petrol. 58: 63-81, https://doi.org/10.1007/BF00384745.
Pearce T.H., Gorman B.E. and Birkett T.C., 1977- The relationship between major element chemistry and tectonic environment of basic and intermediate volcaniv rocks. Earth Planet. Sci. Lett., 36, 121-132, https://doi.org/10.1016/0012-821X(77)90193-5.
Richards, J.P., 2015. Tectonic, magmatic, and metallogenic evolution of the Tethyan orogen: From subduction to collision. Ore Geology Review 70, 323–345, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.11.009.
Rollinson, H. R., 1993- Using geochemical data: evolution, presentation, interpretation. London, UK, 652 p, 
https://doi.org/10.1180/minmag.1994.058.392.25.
Shamanian, G.H., Hedenquist, J.W., Hattori, K.H. and Hassanzadeh, J., 2004 -The Gandy and Abolhassani epithermal prospects in the Alborz magmatic arc, Semnan Province, northern Iran. Economic Geology 99, 691–712, https://doi.org/10.2113/gsecongeo.99.4.691.
Sun, S.S. and McDonough, W.F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders AD, Norry MJ (eds) Magmatism in the ocean basins. Geological Society of London Special Publications 42, 313-345, https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.
Saiedi, A., Mokhtari, M. A. A. and Kouhestani, H., 2018- Petrology and geochemistry of intrusive rocks at Khanchay- Aliabad region (Tarom sub-zone, East of Zanjan). Iranian Journal of Petrology 33: 207-229 (in Persain), https://doi.org/10.22108/ijp.2017.82000.0.
Seghedi, I., Downes, H., Pecskay, Z., Thirlwall, M.F., Szakacs, A., Prychodko, M. and Mattey, D., 2001- Magmagenesis in a subductionrelated post-collisional volcanic arc segment: The Ukrainian Carpathians. Lithos 57(4): 237– 262, 
https://doi.org/10.1016/S0024-4937(01)00042-1.
Tale Fazel, E., Mehrabi, M. and Ghasemi Siani, M., 2019- Epithermal systems of the Torud–Chah Shirin district, northern Iran: Ore-fluid evolution and geodynamic setting. Ore Geology Review 109, 253–275, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.04.014.
Temel, A., Gondogdu, M.N. and Gourgaud, A., 1998- Petrological and geochemical characteristics of Cenozoic high K-calk alkaline volcanism in Konya, Central Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85: 327-357, 
https://doi.org/10.1016/S0377-0273(98)00062-6.
Verdel, C., Wernicke, B.P., Hassanzadeh, J. and Guest, B., 2011- A Paleogene extensional arc flare-up in Iran. Tectonics 30, 
TC3008, 1–20, https://doi.org/10.1029/2010TC002809.
Wang, K. L. and Chung, S. L., 2004- Geochemical constraints for the genesis of post-collisional magmatism and the geodynamic evolution of the northern Taiwan region. Journal of Petrology 45: 975-1011, https://doi.org/10.1093/petrology/egh001.
Whitney, D. and Evans, B. W., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95, 185–187, 
https://doi.org/10.2138/am.2010.3371.
Wilson, M., 1989- Igneous petrogenesis a global tectonic approach. Unwin Hymen, London, https://doi.org/10.1017/S0016756800006658.
Winchester, J. A. and Floyd, P.A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series anr their differentiation products using immobile element. Chem. Geol., 20, 325-343, https://doi.org/10.1016/0009-2541(77)90057-2.
Wood, D.A., 1980, “The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary Volcanic Province”, Earth and Planetary Science Letters, 50: P.11-30. 
https://doi.org/10.1016/0012-821X(80)90116-8.
Yasami, N., Ghaderi, M., Madanipour, S. and Taghilou, B., 2017- Structural control on overprinting highsulfidation epithermal on porphyry mineralization in the Chodarchay deposit, northwestern Iran. Ore Geol. Rev. 86, 212–224, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.01.028.
Yang, W. and Li, S., 2008- Geochronology and geochemistry of the Mesozoic volcanic rocks in Western Liaoning: Implications for lithospheric thinning of the North China Craton. Lithos 102 (1-3): 88–117, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.09.018.