نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

تمرکز این پژوهش بر روی نتایج حاصل از داده‌های لرزه‌ای موجود می‌باشد. اولین مرحله از شکل‌گیری حوضه، مرحله باز شدن دریای نئوتتیس است که با رسوب‌گذاری سازندهای دشتک، کنگان و خانه کت هم‌زمان‌شده که پس‌ازآن یعنی در تریاس بالایی یک ناپیوستگی نیز روی‌داده و بر روی رسوبات تریاس آغازین تا میانی مشخص‌شده است که می‌توان به‌عنوان توسعه حوضه رسوبی از آن یادکرد. این مرحله از باز شدن حوضه سبب شکل‌گیری گسل‌های بزرگ و به‌احتمال پی‌سنگی در منطقه شده است که مطالعه این گسل‌ها و حرکات آن‌ها موضوع این مقاله است. مرحله بعدی یعنی تحول و تکامل حوضه زمانی آغاز می‌شود که حوضه شروع به بسته شدن می‌کند و درباره زمان دقیق آن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما آنچه واضح است چهار رویداد فشاری است که در زمان‌های سنومانین-تورونین تا ماستریشتین، رویداد فشارشی اواخر پالئوسن- اوایل ائوسن، رویداد فشارشی اواخر الیگوسن- میوسن، رویداد فشارشی اواخر میوسن تا کواترنری است که به ترتیب سبب فرارانش افیولیت‌ها و درنهایت رسوب‌گذاری گورپی به همراه فرسایش در برخی مناطق، رسوب‌گذاری پابده و همچنین فرسایش منطقه‌ای، فرسایش و از بردن سازندهایی چون آسماری و گچساران و درنهایت آخرین فاز همان فاز کوهزایی زاگرس است که فرایند فشارش همچنان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.،1383- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 583 صفحه.
پاژنگ س.، زمانی ب.، کدخدایی ع.، برگریزان م.، یوسف‌پور م.،1395- بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری. مجله ژئوفیزیک ایران، دوره 10، شماره2، صفحه 132-143
جهانی س.، ۱۳۹۰- تکتونیک نمک چین‌خوردگی و گسلش در زاگرس و خلیج‌فارس، سی‌امین گردهمایی علوم زمین، تهران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، https://www.civilica.com/Paper-GSI30-GSI30_161.html.
مطیعی، ه .، 1372- زمین شناسی ایران: چینه شناسی زاگرس، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 صفحه.
 
References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L. and Mouthereau, F., 2005- Convergence history across Zagros (Iran): Constraints from collisional and earlier deformation. International Journal of Earth Sciences. 94. 401-419. 10.1007/s00531-005-0481-4.
Bechennec, F., Le Metour, J., Rabu, D., Bourdillon-de-Grissac, Ch., De Weaver, P., Beurrier, M., and Villey, M., 1990- The Hawasina Nappes: stratigraphy, palaeogeography and structural evolution of a fragment of the south-Tethyan passive continental margin, in: Robertson, A.H.F.,Searle, M.P., Ries, A.C. (Eds.), The Geology and Tectonics of the Oman Region, Geological Society, London, Special Publication 49, pp. 213–223.
Berberian, M. and King, G. C. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences. 18, 210-265.10.1139/e81-019. https://doi.org/10.1139/e81-019.
Faramarzi, N., Amini, S., Schmitt, A.K., Hassanzadeh, J., Borg, G., McKeegan, K., Razavi, M.H., and Mortazavi, M., 2015- Geochronology and geochemistry of rhyolites from Hormuz Island,southern Iran: A new record of Cadomian arc magmatism in the Hormuz Formation. Lithos 236-237, 203-211.
Ghavidel Syooki, M., Alvaro, J., Popov, L., Ghobadi Pour, M., Ehsani, M.H., and Suyarkova, A., 2011- Stratigraphy evidence for the Hirnantian (Latest Ordovician) glaciation in the Zagros Mountains, Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 307, 1-16.
Ghazban, F., 2007- Petroleum Geology of the Persian Gulf, University of Tehran.
Haffer, J.H., 1972- Geology of the Strait of Hormuz Region, Southwest Iran and Northern Oman. National Iranian Oil Company. Geological report, 50 p.
Jahani S., Callot J. P., Lamotto D., Letounzey J. and Leturmy P., 2007- The salt diapirs of the eastern Fars province (Zagros, Iran): a brief outline of their past and present, Earth Sciences, Chapter 15, pp.289-308. 2007.
Jahani, S., Callot, J.-P., Letouzey, J., and Frizon de Lamotte, D., 2009- The eastern termination of the Zagros Fold‐and‐Thrust Belt, Iran: Structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting, Tectonics, 28, TC6004, doi: 10.1029/2008TC002418.
Jahani, S., Hassanpour, J., Mohammadi-Firouz, S., Letouzey, J., Frizon de Lamotte, D., Alavi, A., and Soleimany, B., 2017- Salt tectonics and tear faulting in the central part of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology. 86. 426–446. 10.1016/j.marpetgeo.2017.06.003.
James, G. A., and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52, 1229–1258.
Leturmy, P., and Robin, C., 2010- Tectonic and stratigraphic evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic-Cenozoic: introduction, Geological Society, London, Special Publications 330,1-4, 10.1144/SP330.1. http://sp.lyellcollection.org/content/330/1/1.
Michaelis, P. L. and Pauken, R. J., 1990- Seismic interpretation of the structure and stratigraphy of the Strait of Hormuz. Geological Society, London, Special Publications. 387- 395,10.1144/GSL.SP.1992.049.01.24.
Molinaro, G. M., Guezou, J.C., Leturmy, P., Eshraghi, S., and Frizon de Lamotte, D., 2004- The origin of changes in structural style across the Bandar Abbas syntaxis, SE Zagros (Iran). Marine and Petroleum Geology. 21. 735-752. 10.1016/j.marpetgeo.2004.04.001.
Motamedi, H., Sepehr, M., Sherkati, S., and Pourkermani, M., 2011- Multi-phase Hormuz salt diapirism in the Southern Zagros, SW Iran. Journal of Petroleum Geology 34 (1), 29– 44.
Orang, K., Motamedi, H., Azadikhah, A., and Royatvand, M., 2018- Structural framework and tectono-stratigraphic evolution of the eastern Persian Gulf, offshore Iran. Marine and Petroleum Geology. 91: 89-107. Doi:10.1016/j.marpetgeo.2017.12.014.
Pauken, R. J., and Hemer, D. O., 1991- Tectonics, Stratigraphy and Hydrocarbon Exploration in the Strait of Hormuz. Society of Petroleum Engineers Middle East Oil Show (Bahrain). ESP#21380, 369-380. doi:10.2118/21380-MS.
Perotti, C., Carruba, S., Rinaldi, M., Bertozzi, G., Feltre, L., and Rahimi, M., 2011- The Qatar–South Fars Arch Development (Arabian Platform, Persian Gulf): insights from seismic interpretation and analogue modelling, in: Schattner, U. (Eds.), New Frontiers in Tectonic Research – At the Midst of Plate Convergence, InTech. pp. 325-352.
Perotti, C., Chiariotti, L., Bresciani, I., Cattaneo, L., and Toscani, G., 2016- Evolution and timing of salt diapirism in the Iranian sector of the Persian Gulf. Tectonophysics .679, 180–198.
Purser, B.H., and Evans, G., 1973- Regional Sedimentation along the Trucial Coast, SE Persian Gulf. In: Purser B.H. (eds) The Persian Gulf. Springer, Berlin, Heidelberg. 211-231. https://doi.org/10.1007/978-3-642-65545-6_13.
Saberi, M.H., Rabbani, A.R., and Ghavidel Syooki, M., 2016- Hydrocarbon potential and palynological study of the Latest Ordovician-Earliest Silurian source rock (Sarchahan Formation) in the Zagros Mountains, southern Iran. Marine and Petroleum Geology 71, 12-25.
Searle, M. P., 1988a- Structure of the Musandam culmination (Sultanate of Oman and United Arab Emirates) and the Straits of Hormuz syntaxis, Journal of the Geological Society. 831-845, 10.1144/gsjgs.145.5.0831.
Searle, M.P., 1988b- Thrust tectonics of the Dibba zone and the structural evolution of the Arabian continental margin along the Musandam Mountains (Oman and United Arab Emirates). Journal of the Geological Society, London, 145, 43-53.
Searle, M.P., and Ali, M.Y., 2009- Structural and tectonic evolution of the Jabal Sumeini - Al Ain - Buraimi region, northern Oman and eastern United Arab Emirates. GeoArabia, 14(1), 115-142.
Searle, M.P., and Malpas, J., 1980- The structure and metamorphism of rocks beneath the Semail Ophiolite of Oman and their significance in ophiolite obduction. Transactions of the Royal Society, Edinburgh, Earth Sciences, 71, 247-262.
Searle, M.P., and Malpas, J., 1982- Petrochemistry and origin of Sub-Ophiolite metamorphic and related rocks in the Oman Mountains. Journal of the Geological Society, London, 139, 235-248.
Searle, M.P., Cherry, G., Ali, M.A., and Cooper D.J.W., 2014- Tectonics of the Musandam Peninsula and northern Oman Mountains: From ophiolite obduction to continental collision. GeoArabia, 19 (2), 135-174.
Searle, M.P., Warren, C.J., Waters, D.J., and Parrish, P.R., 2003- Subduction zone polarity in the Oman Mountains: implications for ophiolite emplacement, in: Dilek, Y., Robinson, P.T (Eds.),Ophiolites in Earth History. Geological Society, London, 467-480.
Stocklin, J., 1964- New data on the lower Paleozoic and Precambrian of North Iran, Geological Survey of Iran, Rep.No.1.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran. A review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52, 1229–1258.
Tavakoli-Shirazi, S., Frizon de Lamotte, D., Wrobel-Daveau, J.-C., and Ringenbach, J.-C., 2013- Pre-Permian uplift and diffuse extensional deformation in the High Zagros Belt (Iran): integration in the geodynamic evolution of the Arabian plate. Arabian Journal of Geosciences 6 (7), 2329-2342.