نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رشته‌کوه بزقوش با روند تقریبی خاوری- باختری و رشته‌کوه چهل‌نور با روند تقریبی شمالی- جنوبی در شمال باختر فلات ایران، با روندی متفاوت و به‌تقریب عمود نسبت به یکدیگر واقع شده‌اند. هیچ مطالعه دما - زمان‌سنجی به‌ منظور تعیین زمان شکل‌گیری اولیه، همچنین نرخ فرآیش و فرازش این دو کوهستان صورت نگرفته است. نتایج آنالیزهای دما- زمان‌سنجی درجه حرارت پایین اورانیوم-توریوم/هیلیوم در آپاتیت (AHe) به‌دست آمده در این مطالعه و تلفیق آن با داده‌های ساختاری، نشان می‌دهند سن سردشدگی رشته‌کوه بزقوش (25 – 19~ میلیون سال) نسبت به سن سردشدگی رشته‌کوه چهل‌نور – قافلانکوه (15 ~ میلیون سال) قدیمی‌تر است. به‌نظر می‌رسد الیگوسن آغازی شروع دگرشکلی رشته‌کوه بزقوش بوده درحالیکه آغاز تغییر‌شکل رشته‌کوه چهل‌نور و قافلانکوه که از لحاظ ساختاری یک سیستم هستند، مربوط به میوسن میانی است. بنابراین به احتمال شروع تغییرشکل این دو روند ساختاری در نتیجه بخش‌شدگی یک تغییرشکل منفرد نبوده است و در زمانهای متفاوت و در نتیجه بازسازی مجدد راستاهای کوتاه‌شدگی ناحیه‌ای ایجاد شده‌اند. همچنین نتایج این بررسی نشان می‌دهند پیوستگاه رشته‌کوه‌های چهل‌نور و بزقوش خاوری در واقع بخشی از رشته‌کوه بزقوش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ارشدی، م.، افلاکی، م.، شبانیان، ا.، 1395-  بررسی تکتونیک فعال در پایانه ی جنوب خاوری گسله شمال تبریز، جنوب ارتفاعات بزقوش، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 145 صفحه.
صابر، ر.، ایشیک، و.، چائلایان، ع.، 1398- پهنه گسلی جنوب بزقوش: نتایج اولیه مطالعات تحلیل ساختاری و ارزیابی کمی مورفومتری، شمال‌باختر ایران، سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، 8 صفحه. 
فریدی، م.،1392- زمین شناسی ناحیه گرمی چای  )شمال خاور میانه( با تاکید بر زمین‌شناسی ساختمانی ساختگاه سد گرمی چای، 40 صفحه.
 
References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Moni_e, P., Meyer, B., and Wortel, R., 2011- Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geol. Mag., 148, 692–725.
Allen, M.B, Jackson, J., and Walker, R., 2004- Late Cenozoic reorganization of the Arabia- Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics 23(2): TC2008.
Allen, M.B., and Armstrong, H.A., 2008- Arabia-Eurasia collision and the forcing of mid-Cenozoic global cooling. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol., 265, 52–58.
Axen,  G.J., Lam, P.S., Grove, M., Stockli, D.F., and Hassanzadeh, J., 2001- Exhumation of the west-central Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence, and collision-related tectonics. Geology 29, 559 562p.
Ballato, P., Uba, C. E., Landgraf, A., Strecker, M. R., Sudo, M., Stockli, D. F., Friedrich, A., and Tabatabaei, S. H., 2011-Arabia-Eurasia continental collision: Insights from late Tertiary foreland-basin evolution in the Alborz Mountains, northern Iran.Geological Society of America Bulletin ,123(1-2):106–131.   
Balling, P., 2014-Deformation styles and exhumation patterns in the Northern Iranian Plateau: An integrated balanced cross sections and low-temperature thermochronology (AHe and ZHe) study. [M.A. Thesis]: University of Potsdam, 81p.                                                                                                                                            
Berberian, M., 1997- Seismic sources of the Transcaucasian historical earthquakes. In: Giardini, D., Balassanian, S. (Eds.), Historical and Prehistorical Earthquakes in the Caucasus. Kluwer Academic Publishing, Dordrecht, Netherlands, p. 233–311.
Berberian, M., and Yeats, R.S., 1999- "Patterns of Historical Erthquake Rupture in the Iranian Plateau", Bulletin of the Seiamological Society of America, 20, p. 120-139.                                                                                                              
Dargahi, S., Arvin, M., Pan, Y., and Babaei, A., 2010- Petrogenesis of postcollisional A-type granitoids from the Urumieh-Dokhtar magmatic assemblage, Southwestern Kerman, Iran: constraints on the Arabian- Eurasian continental collision. Lithos, 115, 190–204.
Dodson, M. H., 1973- Closure temperature in cooling geochronological and petrologicalsystems. Contributions to Mineralogy and Petrology, 40(3):259–274.
Ehlers, T. A., 2005- Crustal Thermal Processes and the Interpretation of  Thermochronometer Data, Reviews in Mineralogy & Geochemistry  Vol. 58, pp. 315-350, 2005.
Engdahl, E. R., Jackson, J. A., Myers, S. C., Bergman, E. A., and Priestley, K., 2006 - Relocation and assessment of seismicity in the Iran region. Geophysical Journal International, 167(2):761–778.
Guest B., Axen, G. J., Lam, P.S., and Hassanzadeh, J., 2006- Late Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountains, northern Iran, by combined conjugate strike-slip and thin-skinned deformation. Geosphere 2(1), 35-52p.
Hessami, K., Pantosi, D.,  Tabassi, H.,  Shabanian, E.,  Abbassi, M.,  Feghhi, K., and Solaymani, S., 2003- Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: preliminary results, Annals Geophysics, 46, p. 903–915.
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M., and Berberian, M., 2002- Active tectonics of the South Caspian Basin. Geophysical Journal International 148, p. 214– 245.
Jim´enez-Munt, I., Fern`andez, M., Saura, E., Verg´es, J., and Garcia-Castellanos, D., 2012- 3-D lithospheric structure and regional/residual Bouguer anomalies in the Arabia—Eurasia collision (Iran). Geophysical Journal International, 190(3):1311–1324.
Lease, R.O., Burbank, D. W., Clark, M.K., Farley, K.A., Zheng, D., and Zhang, H., 2011- Middle Miocene  reorganization of deformation along the northeastern Tibetan Plateau. Geology 2011;39;359-362. doi: 10.1130/G31356.1.
Lisker, F.,Ventura, B., and Glasmacher, U. A., 2009- Thermochronological Methods: From Palaeotemperature Constraints to Landscape Evolution Models. Geological Society, London, Special Publications, 324, 1–23. DOI: https://doi.org/10.1144/SP324

Madanipour, S., Ehlers, T. A.,  Yassaghi, A., and Enkelmann, E., 2017- Accelerated middle Miocene exhumation of the Talesh Mountains constrained by U‐Th/He thermochronometry: Evidence for the Arabia‐Eurasia collision in the NW Iranian Plateau, Tectonics, 1538-1561.

Madanipour, S., Ehlers, T. A.,  Yassaghi, A., Rezaeian, M., Enkelmann, E., and Bahroudi, A., 2013- Synchronous deformation on the orogenicplateau margins, insights from the Arabia-Eurasia collision,Tectonophysics,608, 440–451.

Madanipour, S., Yassaghi, A.,  Ehlers, T. A., and Enkelmann, E., 2018- Tectonostratigraphy, structural geometry and kinematics of the NW Iranian Plateau margin: insights from the Talesh Mountains, Iran, American Journal of Science, Vol. 318, No.2, P. 208–245.

Nazari, H., Ritz,  J-F., Shafei, A.,  Ghassemi, A., Salamati, R., Michelot, J-L.,  and Massault, M., 2009- Morphological and paleoseismological analyses of the Taleghan fault, Alborz, Iran, Geophys. J. Int, 178, 1028-1041.

Nilforoushan, F., Masson, F.,  Vernant, P., Vigny, C., Martinod, J.,  Abbassi, M., Nankali, H.,  Hatzfeld, D., Bayer, R., Tavakoli, F., Ashtiani, A., Doerflinger, E., Daignières, M., Collard, P., and Chéry, J., 2003- GPS network monitors the Arabia–Eurasia collision deformation in Iran, J. of Geodesy., 77, p. 411–422.

Priestley, K.F., Baker, C., and Jackson, J., 1994- Implications of earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the south Caspian basin and surrounding regions, Geophys. J. Int., 118, p. 111-141.
Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, Sh., Ergintav, S., Cakmak, R., Ozener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E., Dmitrotsa, A., Filikov, S.V., Gomez, F., Al-Ghazzi, R., Karam, G., 2006- GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions, J. Geophys. Res., 111, B05411, doi:10.1029/2005JB004051.
Rezaeian, M., 2008 - Coupled tectonics, erosion and climate in the AlborzMountains [PhD. Thesis]: Cambridge, University of Cambridge, 237 p.
Ritz, J.-F., Nazari, H., Ghassemi, A., Salamati, R., Shafei, A., Solaymani, S., and Vernant, P., 2006 - Activetranstension inside central Alborz: A new insight intonorthern Iran–southern Caspian geodynamics. Geology 34, 477–80.
Solaymani Azad, S., Dominguez, S., Philip, H., Hessami, K., Forutan, M.-R., Zadeh, M., Shahpasan, and Ritz, J.-F., 2011- The Zandjan Fault System: Morphological and tectonic evidences of a new active fault network in the NW of Iran, Tectonophysics (2011), doi: 10.1016/j.tecto.2011.04.012.
Solaymani, S., 2009- Evaluation de l'aléa sismique pour les villes de Téhéran, Tabriz et Zandjan dansle NW de l'Iran. Approche morphotectonique et paléosismologique (Doctoral dissertation, Université Montpellier 2 Sciences et Techniques du Languedoc).
Stoneley, R., 1981- The geology of the Kuh-e-Dalneshin area of southern Iran and it’s bearing on the evolution of southern Tethys, Quart. J. Geol. Soc. London, 138, p. 509- 526.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J.,  Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chery , J. , 2004- Contemporary crustal deformation and plate kinematics in Middle East constrained by GPS measurement in Iran and northern Oman, Geophys. J. Int., 157, p. 381–398.
Westaway, R., 1990- Seismicity and tectonic deformation rate in Soviet Armenia: implications for local earthquake hazard and evolution of adjacent regions, Tectonics, 9, 477-503.
Yılmaz, Y., 1993- New evidence and model on the evolution of the Southeast Anatolian Orogen, Geological Society of America Bulletin, v. 105, p. 251-271.