ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی گدازه های آندزیتی میوسن قزل داش داغی (شمال غرب مرند) آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور ایران، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران

3 عضو هیئت علمی - گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

4 عضو هیئت علمی- گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

5 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن

10.22071/gsj.2021.236969.1810

چکیده

در منطقه قزل‌داش داغی رخنمون قابل توجهی از فعالیت آتشفشانی میوسن با ترکیب آندزیتی به همراه نهشته‌های آذرآواری شامل توف، برش و آگلومرا وجود دارد. بافت این سنگ‌ها پورفیری تا میکرو پورفیری بوده و درشت بلور ‌ها شامل پلاژیوکلاز، هورنبلند و اندکی بیوتیت است. منطقه-بندی بافت غربالی در دشت‌بلورهای پلاژیوکلاز این گدازه‌ها نشانه شرایط عدم تعادل حین انجماد ماگما است. این سنگ‌ها ماهیت کالک‌آلکالن دارند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی گدازه‌های قزل‌داش داغی نظیر غنی‌شدگی LREE‌ها نسبت به HREEها و همچنین غنی‌شدگی عناصر LILE به همراه بی‌هنجاری‌های منفی Nb، Ti و P بیانگر وابستگی آنها به مناطق فرورانش است. این سنگ‌ها حاوی مقادیر بالای SiO2، Sr، Sr/Y و La/Yb و مقادیر پایین‌تر Y، MgO و Yb نسبت به سنگ‌های آتشفشانی کالک‌آلکالن معمولی هستند و می‌تواند نشانگر ویژگی‌های آداکیتی گدازه‌ها باشد. بر پایه داده‌های ژئوشیمیایی این گدازه‌ها در اثر این گدازه ها در نتیجه ذوب بخشی پوسته اقیانوسی فرورانده شده ایجاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات