معرفی طبقه‌بندی ژئومورفولوژیکی مقاومت توده سنگ به عنوان معیاری در برآورد آب ورودی به تونل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22071/gsj.2021.273133.1888

چکیده

پیش‌بینی میزان هجوم آب‌های زیرزمینی به تونل‌های در حال حفر، یکی از مهمترین مشکلات پروژه‌های تونلی است. روش‌های تجربی و تحلیلی بسیاری وجود دارند که تخمینی از آب ورودی به تونل می دهند، اما دقت آنها همواره پایین است. نفوذپذیری و بار آبی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آب ورودی به تونل هستند. بدلیل پیچیدگی‌های شرایط زمین‌شناسی و آب‌زمین‌شناسی سازندهای سخت، بایستی عوامل دیگری نیز در تخمین آب ورودی به تونل مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، برای اولین بار، طبقه‌بندی مقاومت ژئوموفولوژیکی توده سنگ (Geomorphological Rock Mass Strength (GRMS)) به عنوان معیاری در تخمین آب ورودی به تونل‌ها مد نظر قرار گرفت. داده‌های مرتبط با دو تونل که در شرایط زمین‌شناسی متفاوتی حفاری شده اند، جهت تاثیر این طبقه‌بندی در آب ورودی به تونل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو تونل، معیار فوق، انطباق قابل توجهی با میزان آب ورودی به تونل‌ها داشته و می‌تواند از این پس در تخمین آب ورودی به تونل مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات