نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ایران

2 گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه مهندسی اکتشاف مواد معدنی/دانشکده مهندسی معدن/دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران

5 اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22071/gsj.2021.272272.1886

چکیده

کانسار مس- طلای پورفیری دالی با دو نهشته شمالی و جنوبی بر روی کمربند آتشفشانی ارومیه - دختر در استان مرکزی قرار دارد. با توجه به حضور مگنتیت درکف دگرسانی پتاسیک که در مرکز کانی‌سازی قرار دارد، برداشت مغناطیس‌سنجی در محدوده مزبور انجام گرفته است. در مطالعه‌ی حاضر در محدوده‌ی اندیس شمالی، نخست بی‌هنجاری محلی با حذف اثر ناحیه‌ای و اثر آلیازینگ از داده‌های مغناطیسی استخراج گردید. سپس استفاده از مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های کاهش یافته مغناطیسی وجود یک توده با خودپذیری مغناطیسی بالا را در محدوده عمقی 40 تا 640 متری محدوده مورد مطالعه نشان داد. مقایسه‌ی آنالیز ژئوشیمیایی دو گمانه‌ی اکتشافی حفر شده با مدل تغییرات عمقی خودپذیری مغناطیسی تخمین زده شده در محدوده‌ی مورد مطالعه نشان داد که افزایش عیار فلزات مس و طلا، همبستگی فضایی با تغییرات شدید خودپذیری مغناطیسی دارد. همچنین مقایسه‌ی مدل خودپذیری مغاطیسی با نتایج مدل‌سازی داده‌های برداشت IP/RS در سه پروفیل موازی یکدیگر، ارتباط نواحی سولفیدی و دگرسانی مرتبط با کانی‌سازی را با تغییرات خودپذیری مغناطیسی نشان داد. به این ترتیب مطالعه‌ی حاضر نشان داد که محدوده دالی شمالی دارای پتانسیل معدنی مس و طلای قابل توجهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات