نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی،دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

5 مهندسی معدن، دانشگاه امیر کبیر

10.22071/gsj.2021.291598.1914

چکیده

محدوده گدارسرخ در مرکز پهنه سنندج- سیرجان،20 کیلومتری جنوب غربی موته واقع شده است. کانی سازی طلا در محدوده گدار سرخ، در رگه های‌کوارتز-سولفید رخ داده است. واحدهای سنگی میکا شیست،کالک شیست، فیلیت، اسلیت و واحدهای‌کربناته دگرگون شده با سن پالئوزئیک است. مجموعه سنگی در مراحل مختلف دگرشکلی، نظم اولیه خود را از دست داده‌ و فابریکهای جدیدی را نشان می‌دهند. دگرشکلی به شکل پهنه های برشی شکل پذیر- ‌شکنا مشاهده می‌شود.کانه زایی در مجاورت شکستگی‌ها و گسل‌های نرمال با روندN45W رخ داده است،که به صورت ساختاری کنترل شده است.کانی شناسی شامل پیریت،کالکوپیریت،گالن، اسفالریت وکانی‌های ثانویه کوولیت و اکسیدهای آهن است. طلا به صورت آزاد در حاشیه کانی‌های سولفیدی دگرسان شده مشاهده شد، علاوه برآن مطالعات میکروسکوپی الکترونی نشان دهنده‌ای طلا به صورت درگیر در شبکه کانی‌های سولفیدی است. از مهمترین دگرسانی‌های مشاهده شده می‌توان به دگرسانی سریسیتی، کربناتی،کلریتی و سیلیسی اشاره کرد. مطالعات میانبارهای سیال در رگه های کوارتز کانه دار بیانگر ترکیب NaCl+CO2+H2O و شوری بین 9-17 درصد وزنی معادل نمک طعام است. میانگین دامنه دمای همگن شدن بین °c 300 تا275 است. مقادیر ‌δ34S درکانی پیریت بین5+ و 16.1- ‰ و مقادیرδ18O درکانی کوارتز بین12.7و 14.3‰ است. نسبت های ایزوتوپی محاسبه شده اکسیژن سیال بین6.4 و 7.3‰ و مقادیر δ34S سیال بین 17.3-‌‌ و‌4.2+ ‰ قرار می‌گیرد. با توجه به شواهد زمین شناسی، مطالعات میانبار های سیال و ایزوتوپ های پایدارکانی زایی طلا در محدوده گدارسرخ قابل مقایسه با کانسارهای طلای کوهزایی است که دراثر اختلاط سیالات با شوری ودمای متفاوت رخ داده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات