نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم زمین، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 موزه معدن آلمان، بوخوم، آلمان

چکیده

منطقه‌ فلززایی تکاب- ماه‌نشان از نظر کانه‌زایی طلا بسیار بااهمیت است. این منطقه بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر شمالی است که در این ناحیه دارای دو ویژگی متمایز است. پی‌سنگ دگرگونی پرکامبرین و ماگماتیسم جوان میو- پلیوسن که بر روی آن قرار گرفته است. پی‌سنگ پرکامبرین با دو نوع ترکیب متفاوت پوسته اقیانوسی و قاره‌ای (گنیس، گرانیت، میکاشیت، شیست سبز و آمفیبولیت، سرپانتینیت و مرمر) وجود دارد. سنگ‌های جوان عموماً از هیالوکلاستیت‌، توف ریولیتی، گدازه آندزیت‌بازالتی، نفوذی‌های حدواسط تا فلسیک (دیوریت تا گرانیت) و سنگ‌های آهکی و مارنی سازند قم تشکیل شده‌اند که در چهار فاز بر اساس سن و موقعیت  قرارگیری طبقه‏بندی شده است. اثر متقابل پی‌سنگ و ماگماتیسم جوان در نتیجه نفوذ آخرین فاز ماگمایی باعث ایجاد محلول‌های گرمابی شده که به صورت موتور حرارتی موجب چرخش، تنوع و غنای کانه‌زایی در این مناطق شده است. بنابراین معادن، کانسارها، نشانه‌های معدنی طلا و عناصر همراه مانند کانسارهای توزلار، بایچه‌باغ، باغچه در منطقه ماه‌نشان و کانسارهای زرشوران، آق‌دره و آی‌قلعه‌سی در منطقه تکاب وجود دارند. کانسارهای توزلار و باغچه با کانه‌زایی از نوع طلا در یک زون سیلیسی- آرژیلیک شامل کانه‌های پیریت، کوارتز طلادار، کانی‌های رسی و هیدروکسیدهای آهن می‌باشند. کانسار چندفلزی آی‌قلعه‌سی با کانه‌زایی غالب سرب و روی، کانسارهای زرشوران و آق‌دره از نوع طلا که در کانسار زرشوران تنوع کانه‌زایی سولفیدها و سولفوسالت‌ها و در کانسار آق‌دره کانه‌زایی ساده اکسیدی طلادار می‌باشد. کانسار بایچه‌باغ از نوع چندفلزی و شامل کانه‌های کالکوپیریت، پیریت، روتیل، آرسنوپیریت، اسفالریت، بورنیت، اسمالتیت، کلوآنتیت، آزوریت و مالاکیت می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

اجاقی، ب.، 1375، زمین‌شناسی اقتصادی و بررسی شکل توده کانسار طلای زرشوران (شمال تکاب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی.
آقانباتی، ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، 586 ص.
حیدری، م.، قادری، م. و کوهستانی، ح.، 1396، کانه‌زایی طلای اپی‌ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب خاور تکاب، شمال باختر ایران، فصلنامه علمی علوم زمین، دوره 27، شماره 105، ص 282-265.
شرکت توسعه علوم زمین، 1376، نقشه‌های ژئوشیمیایی تخت سلیمان و شاهین‌دژ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار، 1398، گزارشات اکتشافات تکمیلی معدن توزلار.
شکوهی، ح.، 1375، بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و زون‌های آلتراسیون سنگ‌های آذرین منطقه بایچه‌باغ (جنوب ‌غرب میانه)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد. 
شهاب‌پور، ج.، 1379، زمین‌شناسی اقتصادی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید باهنرکرمان،543 ص.
شیرخانی، م.، قادری، م.، رشیدنژاد عمران، ن. و محمدی نیایی، ر.، 1388، تفسیر و کاربرد اکتشافی داده‌های آنالیز Enzyme leach SM در کانسار پلی‌متال آی قلعه‌سی، جنوب شرق تکاب، مجله علوم زمین، سال نوزدهم، شماره 73، ص 3-10.
گزارش نقشه زمین‌شناسی کانسار آهن شهرک، 1370، شرکت آهن آجین. 
غضنفری، ف.، 1370، پتروژنز سنگ‌های دگرگونی در شمال‌خاور تکاب با نگرشی ویژه به کانه‌سای سرب و روی در معدن انگوران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
قربانی، م.، 1387، زمین‌شناسی اقتصادی کانسارها و نشانه‌های معدنی ایران (جلد 2)، انتشارات آرین زمین، 639ص.
کریمی، م.، 1380، مطالعه کانی‌شناسی، پتروژنز و نحوه تشکیل کانسار پلی‌متال بایچه‌باغ (زنجان)، پایان‌نامه دکتری دانشگاه علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
کوهستانی، ح.، 1394، گزارش پایان اکتشاف آهن میانج، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان.
محمدی‌نیایی، ر.، 1394، ژنز و زمین‌شناسی اقتصادی کانسار سرب و روی آی‌قلعه‌سی با نگرش ویژه‌ای بر کانه‌زایی فلزات قیمتی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 211ص. 
ملکی، س.، 1383، کانی‌شناسی و ژئوشیمی اندیس طلای توزلار (ماه‌نشان)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، کارشناسی ارشد.
نوری، ف.، مختاری، م.، ایزدیار، ج. و کوهستانی، ح.، 1400، زمین‌شناسی و پتروژنز توده گرانیتوییدی و اسکارن آهن علم‌کندی (باختر ماه‌نشان، استان زنجان)، مجله زمین‌شناسی اقتصادی، دوره 13، شماره 3، ص 507-536.
Alavi, M., and Amidi, M., 1976. The 1: 250000 geology map of the Takab, Geological Survey of Iran.
Asadi, H. H., Voncken, J. H. L., Kanel, R. A., and Hale, M., 2000. Petrography, mineralogy and geochemistry of the Zarshuran Carlin-like gold deposit, northwest Iran, Mineralium Deposita, (35), 656-671, https://doi.org/10.1007/s001260050269.
Babakhani, A., and Ghalamghash, J., 1990. The 1: 100000 geology map of the Takhte-Soleyman, Geological Survey of Iran.
Berberian, M., and King, G., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, 
18 (2), 210-265, https://doi.org/10.1139/e81-019. 
Boni, M., Gilg, H. A., Balassone, G., Schneider, J., Allen, C. R., and Moore, F., 2007. Hypogene Zn carbonate ores in the Angouran deposit, NW Iran, Mineralium Deposita, (42), 799-820, DOI:10.1007/s00126-007-0144-4.
Daliran, F., 2008. The carbonate rock-hosted epithermal gold deposit of Agdarreh, Takab geothermal field, NW Iran—hydrothermal alteration and mineralization. Mineralium Deposita, 43(4), DOI:10.1007/s00126-007-0167-x.
Emami, M. H., 1992. The 1:100000 Magmatic geology map of Iran. Geological Survey of Iran.
Ghorbani, M., 2013. Economic geology of Iran. Springer.
Ghorbani, M., 2021. The Geology of Iran: Tectonic, Magmatism and Metamorphism. Springer.
Heidari, S. M., Daliran, F., Paquette, J.-L., and Gasquet, D., 2015. Geology, timing, and genesis of the high sulfidation Au (–Cu) deposit of Touzlar, NW Iran, Ore Geology Reviews, (65), 460-486, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.05.013.
Heidari, S. M., Ghaderi, M., and Afzal, P., 2013. Delineating mineralized phases based on lithogeochemical data using multifractal model in Touzlar epithermal Au–Ag (Cu) deposit, NW Iran, Applied Geochemistry, (31), 119-132, https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.12.014.
Letouzey, J., and Rudkiewicz, J., 2005. Structural geology in the Central Iranian Basin, Institut Français du Pétrole. Rep. F, 214001. 79. 
Lotfi, M., 2001. The 1: 250000 geology map of the Mahneshan, Geological Survey of Iran.
Mehrabi, B., Yardley,  B., and Cann, J., 1999. Sediment-hosted disseminated gold mineralisation at Zarshuran, NW Iran. Mineralium Deposita, 34(7), 673-696. DOI:10.1007/s001260050227.
Mohajjel, M., and Fergusson, C., 2014. Jurassic to Cenozoic tectonics of the Zagros Orogen in northwestern Iran. International Geology Review, 56(3), 263-287, http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2013.853919.
Morley, C. K., Kongwung, B., Julapour, A. A., Abdolghafourian, M., Hajian, M., Waples, D., Warren, J., Otterdoom, H., Srisuriyon, K., and Kazemi, H., 2009. Structural development of a major late Cenozoic basin and transpressional belt in central Iran: The Central Basin in the Qom-Saveh area, Geosphere 5(4), 325-362, https://doi.org/10.1130/GES00223.1.
Mousavi, S.P., Mokhtari, M.A.A., Khosravi, Y., Rafiee, A., and Hoseinzade,  R., 2018.  Investigation of environmental pollution in stream sediments for heavy metals at Zarshuran-Aghdarreh area (north of Takab, Iran),  Journal of Water and Soil Science, 22(2), 127-140, DOI :10.29252/jstnar.22.2.127.
Paar, W.H., Pring, A., Moelo, Y., Stanley, C.J., Putz, H., Topa, D., Roberts, A.C., and Braithwaite,  R.S.W., 2009. Daliranite, PbHgAs2S6, 
a new sulphosalt from the Zarshouran Au-As deposit, Takab region, Iran. Mineralogical Magazine, 73(5), 871–881, https://doi.org/10.1180/minmag.2009.073.5.871.
Rahimsouri, Y., Yaghubpur, A., and  Modabberi, S., 2012. Environmental geochemistry of Aq-Darreh Bala abandoned Sb mine and its impacts on water, sediment, and soil pollution in the Aq-Darreh River Watershed, Takab, NW Iran, Global Advanced Research Journals, 1(5), 
115-131, http://garj.org/garjest/index.htm.
Sharifi, R., Moor,  F., and Keshavarzi, B., 2016. Mobility and chemical fate of arsenic and antimony in water and sediments of Sarouq River catchment, Takab geothermal field, northwest Iran, Journal of Environmental Management, (170),136-144, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.01.018.
Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: a review, AAPG bulletin, 52(7), 1229-1258.
Teknik, V.,  Ghods, A., Thybo, H.,  and Artemieva, I. M., 2019. Crustal density structure of the northwestern Iranian Plateau, Canadian Journal of Earth Sciences, 56(12), 1347-1365, http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2018-0232.
Walker, R., and Jackson, J., 2004. Active tectonics and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran, Tectonics, 23(5), http://dx.doi.org/10.1029/2003TC001529.
Yousefi, T., Aliyari, F., Abedini, A., and Calagari, A. A., 2018. Integrating geologic and Landsat-8 and ASTER remote sensing data for gold exploration: a case study from Zarshuran Carlin-type gold deposit, NW Iran, Arabian Journal of Geosciences, 11(17), 1-19, 
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-018-3822-x.