نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم علوم پایه

3 اعضای هیات علمی تمام وقت گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

10.22071/gsj.2022.296260.1922

چکیده

یکی از مهم‌ترین پارامترهای زلزله‌شناسی، تعیین مرکز زمین لرزه است زیرا دقت مطالعات وابسته مانند تحلیل خطر زمین‌لرزه، سازوکار گسلش و غیره، همگی به دقت پارامتر مذکور وابسته می‌باشند. روش اختلاف دوگانه یکی از روش‌های نسبی پرکاربرد مورد استفاده در مراکز زلزله‌‌‌شناسی می‌باشد. در این تحقیق روش مذکور مبنای ارائه الگوریتمی است که مکان‌یابی مجدد رویدادها را با با سرعت نسبتاً بالا در حدود چهار میلی ثانیه میسر می‌سازد. دراین روش، شبکه استنتاج عصبی-فازی تطبیق پذیر (انفیس) بر مبنای کاتالوگ زمین‌لرزه‌های مکان‌یابی مجدد شده یک منطقه، آموزش داده شده و پس از وقوع هر رویداد جدید، صرفا برای آن رویداد تعمیم می‌یابد. در آموزش شبکه پارامترهای مدل سرعتی یک بعدی، موقعیت مکانی رویدادهای کاتالوگ مبنی و نیز شبیه‌ترین رویدادهای مربوط به هر رویداد که توسط الگوریتم k نزدیک‌ترین همسایه مشخص شده‌اند، همگی، به عنوان داده ورودی و مختصات رویدادهای مکان‌یابی مجدد شده به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته می‌شوند. در این تحقیق، با استناد به داده‌های حدود 8000 زمین لرزه که به عنوان داده‌های آموزشی استفاده شده‌اند، داده‌های 490 رویداد، مکان‌یابی مجدد شده و بررسی نتایج نشان‌دهنده خطای جذر میانگین مربعات 0.002 برای طول و عرض جغرافیایی و 0.45 برای عمق رویدادها نسبت به روش اختلاف زمانی دوگانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات