نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشکده مهندسی معدن ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

10.22071/gsj.2022.200949.1904

چکیده

وجود کانی‌های رسی از هر نوع با هر میزان و الگوی توزیعی در چاه‌های هیدروکربنی، سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در ارزیابی کیفی سازندها می‌شوند و بررسی این دسته از کانی‌ها اهمیت بالایی در صنایع بالادستی دارد. در این پژوهش با تلفیق نتایج مطالعات آزمایشگاهی 15 نمونه مغزه سازند آسماری از یک چاه تولیدی واقع در میدان نفتی مارون واقع در جنوب غرب ایران به شناسایی کانی‌های رسی و الگوی توزیع پرداخته شده ست. نتایج آنالیزهای پراش پرتوایکس و مطالعات میکروسکوپی نمونه‌ها نشان داد فازهای تشکیل‌دهنده اصلی شامل کوارتز (%2/72-%7/14) و کانی‌های کربناته (%4/65-%3)، کانی‌های فرعی شامل پلاژیوکلاز (%7/6-%0) و کانی‌های رسی (%5/44-%3/3) هستند. در برخی از نمونه‌ها کانی‌های سولفیدی و آهن‌دار (%2-%0) نیز شناسایی شد. با بررسی نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که کائولینیت در محدوده طولی 5/6-7/0 میکرومتر، ایلیت از 4/0 تا 6/3 میکرومتر و در مواردی به صورت توفالی شکل با محدوده طولی 9/7 میکرومتر مشاهده شد که با سه الگوی پراکنده، پرکننده و پل‌زننده در طول سازند مخزنی حضور دارند که میزان کانی‌های مذکور از کمترین مقدار %3/3 تا بیشترین مقدار %5/44 متغیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات