نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استاد گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22071/gsj.2022.340370.1994

چکیده

منطقه مورد مطالعه در حوضه‌ی رسوبی لرستان قرار دارد. بیتومین ها به صورت رگه و میان لایه‌هایی با سنگ میزبان رخنمون دارند. نتایج حاصل از ژئوشیمی آلی، 10/80 تا 60/93 درصد ترکیبات اشباع شده قابل استخراج در رده آسفالتن‌ها قرار می‌گیرند و از نظر بلوغ حرارتی (پختگی مواد آلی) ازکیفیت بسیار مطلوبی برخوردار می‌باشند. این نمونه‌ها در یک محیط رسوبی کاهنده تا کمی کاهنده شکل گرفته‌اند. رسم نمودار C34/C35 Homohopane در برابر C29/C30 Hopane برای بیتومین‌های مورد مطالعه نشان داد که سنگ مولد نمونه‌های مورد مطالعه‌ ماهیتی کربناته و آواری دارند. این موضوع را می‌توان با توجه به لیتولوژی سازندهای مولد بیتومین‌ها نظیر سازندهای ایلام و گورپی در مناطق مورد مطالعه توجیه نمود. نمودار مثلثی استران‌های منظم (m/z=217) برای بیتومین‌های مورد مطالعه نشان داد که منشأ ترکیبات آلی بیتومین‌های مورد مطالعه غالبا دریایی با مقدار اندکی ورود از محیط‌های خشکی می‌باشد. تهی شدگی شدید در ایزوتوپ کربن (میانگین 83/28- پرمیل) دلالت بر منشأ ارگانیکی و تود‌های زیستی (Biomass) در این نمونه‌ها دارد. از طرفی ترکیبات سولفور با تهی شدگی (16/12 - پرمیل) بیانگر تشکیل در یک محیط رسوبی احیا تا نیمه احیا دارد و داده‌های ایزوتوپ اکسیژن (03/15 + پرمیل) دلالت بر تشکیل مواد آلی از منشأ رسوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات