نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

10.22071/gsj.2022.341490.1996

چکیده

کانسارهای منگنز گفت و محمدآباد در ناحیه جنوب‌غرب سبزوار و در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین تشکیل شده‌اند. این توالی در داخل یک ساختار چین خورده به طول 100 کیلومتر با روند شمال‌شرق- جنوب‌غرب قرار گرفته است که کانسار منگنز گفت در یال جنوبی تاقدیس شمالی و در توالی سنگی واحد اول از ستون چینه‌شناسی ناحیه‌ای جنوب‌غرب سبزوار و کانسار منگنز محمدآباد در یال جنوبی تاقدیس جنوبی در توالی سنگی واحد چهار از ستون چینه‌شناسی ناحیه‌ای تشکیل شده است. محیط تکتونیکی کانسارهای منگنز ناحیه جنوب‌غرب سبزوار با توجه به بررسی‌های ژئوشیمیایی صورت گرفته، یک محیط کششی است که مرتبط با تکتونیک زون سبزوار تشکیل شده است. سنگهای منطقه دارای طیف ترکیبی گسترده‌ای از بازالت، ریولیت، داسیت، الیوین بازالت، آندزیت ‌بازالت و تراکی‌آندزیت می‌باشد که همراه با رسوبات آذرآواری و واحدهای رسوبی کرتاسه پسین تشکیل شده‌اند. سنگهای داسیتی ضخیم‌ترین واحد سنگی فلسیک شناخته شده در منطقه هستند. مقادیر اکسیدهای اصلی، الگوی عناصر نادر خاکی و تغییرات عناصر کمیاب در نمودارهای عنکبوتی نشانگر ماهیت بایمودال (Bimodal) و تولئیتی سنگهای آتشفشانی منطقه است که با داشتن طیف ترکیبی از بازالت تا ریولیت در محیط کششی نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات