نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

3 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دکترا، کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز شمال باختری، تبریز، ایران

10.22071/gsj.2022.343773.2001

چکیده

طبقات لیگنیت دار تبریز در زمره سازندهای نئوژن ناحیه شمال باختری کشور است که گسترش آن در حومه شرقی شهر تبریز می باشد. رخساره های رسوبی آن شامل گروه های رخساره ای آواری های ریز دانه، ماسه سنگ ها، سنگ های آهکی و رخساره های لیگنیت دار و توف هستند. در این پژوهش دو برش چینه نگاری از این رسوبات در خاور تبریز برداشت شده و تعداد 171 نمونه و 42 مقطع نازک مورد مطالعه قرار گرفتند. از آنالیز XRD برای کانی شناسی و SEM برای شناسایی میکروفسیل ها بهره گرفته شدند. فسیل های شناسایی شده شامل انواع جنس های گاستروپودا، پلسی پودا، استراکد، ماهی، دیاتومه، جلبک کاروفیت و فرامینیفرا می باشند. مجموعه دیرینه زیستی نیز، شامل جنس هایی ازآب شیرین تا مقاوم به شوری و دریایی می باشند. محیط های رسوبی شناسایی شده شامل محیط حوضه دریاچه ای، محیط کم عمق ساحلی و محیط باطلاقی حاشیه دریاچه ای می باشند. در طبقات رسوبی مطالعه شده شواهد فسیل شناسی قوی و شواهد رسوب شناختی محیط دریایی حداقل در زمان حیات آن مشاهده نمی شود، لذا چنین نتیجه گیری می شود که تاکسای دریایی موجود در این نهشته ها باقی مانده و سازگار یافته از یک محیط دریایی پیشین می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات