نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تبریز، ایران

چکیده

طبقات لیگنیت‌دار تبریز در زمره سازندهای نئوژن ناحیه شمال باختری کشور است که گسترش آن در حومه خاوری شهر تبریز می‌باشد. رخساره‌های رسوبی آن شامل گروه‌های رخساره‌ای آواری‌های ریزدانه، ماسه‌سنگ‌ها، سنگ‌های آهکی و رخساره‌های لیگنیت‌دار، توف و ریزرخساره‌ها و رخساره‌سنگی‌های (پتروفاسیس‌ها) زیر مجموعه آنها هستند. در این پژوهش، دو برش چینه‌نگاری از این رسوبات در گستره خاور  تبریز در قالب 171 نمونه و 42 مقطع نازک برداشت شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. از آنالیز XRD برای کانی‌شناسی و میکروسکوپ الکترونی SEM برای مطالعات سه‌بعدی در شناسایی میکروفسیل‌ها بهره گرفته شد. فسیل‌های شناسایی شده شامل انواع جنس‌های شکم‌پایان (گاستروپودا)، پلسی‌پودا، استراکد، ماهی، دیاتومه، جلبک کاروفیت و روزن‌بران (فرامینیفرا) می‌باشند. مجموعه دیرینه‌زیستی مطالعه شده، شامل جنس‌هایی از آب شیرین تا مقاوم به شوری و دریایی می‌باشند. محیط‌های رسوبی شناسایی شده شامل محیط حوضه دریاچه‌ای، محیط کم ژرفای ساحلی و محیط باتلاقی حاشیه دریاچه‌ای می باشند. در طبقات رسوبی مطالعه شده شواهد فسیل‌شناسی قوی و شواهد رسوب‌شناختی محیط دریایی حداقل در زمان حیات آن مشاهده نمی‌شود، از این رو، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که تاکسای دریایی موجود در این نهشته‌ها باقی مانده و سازگار یافته از یک محیط دریایی پیشین می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسدیان، ع.،  1372، نقشه زمین‌شناسی تبریز، مقیاس 1:100000، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
افتخارنژاد، ج.، قریشی، م.، مهرپرتو، م.، ارشدی، س.، زهره بخش، آ.، 1370،  نقشه زمین‌شناسی تبریز- پلدشت ، مقیاس 1:250000، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور.
حق‌فرشی، ع.، 1389 الف، مطالعه توالی‌ها، رخساره‌ها و محیط رسوبی تشکیلات پلیوسن زیرین در ناحیه تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،213 ص. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/ddcc05ffd564735165e99190a8f65f8b.
حق‌فرشی، ع.، 1389ب، تشکیل کانی‌های ژیپس و مراحل دیاژنزی آنها در سازند لیگنیت‌دار، شرق تبریز، فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی، سال سوم، شماره هشتم، بهار 1389، ص 33-44.  https://www.researchgate.net/publication/344401414.
حق‌فرشی، ع. ، 1389پ، رخساره کالکریت، ویژگی‌های آن و تفسیر آب و هوای دیرینه در سازند لیگنیت‌دار، بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین27-25 اشهریور ماه  1389، ارومیه. https://www.researchgate.net/publication/344401436.
حق‌فرشی، ع.، 1392، جدایش سازند لیگنیت دار تبریز به دو بخش (member) و بررسی سن این سازند بر اساس مطالعات جدید، سی و دومین گردهمایی علوم زمین – 27-30 بهمن 1392، مشهد. https://www.researchgate.net/publication/344401442.
حق‌فرشی، ع. 1393، بررسی ویژگی‌ها و نحوه  تشکیل کنکرسیون‌های آهن‌دار در سازند لیگنیت‌دار ناحیه تبریز، سی و سومین گردهمایی علوم زمین 5– 3 اسفند93، تهران.https://www.researchgate.net/publication/344401635.
حق‌فرشی، ع.، 1395، مطالعه آثار زیستی گیاهی و جانوری طبقات رسوبی سازند لیگنیت بد تبریز جهت تشخیص  شرایط شوری آب حوضه رسوبی این سازند، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین 3– 1 اسفند 1395، تهران. https://www.researchgate.net/publication/344401564.
شیری، ر.، 1393، چینه‌شناسی مولکولی و بیومارکرهای لایه های لیگنیت دار نئوژن منطقه تبریز، شمالغرب ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشگاه ارومیه. https://www.virascience.com/thesis/803026.
فریدی، م. و خدابنده، ع. ،1390الف، نقشه و گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 کرگه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
فریدی، م. و خدابنده، ع. ،1390ب، نقشه وگزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 تبریز 1، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
معین وزیری، ح. و امین سبحانی ا.، 1356، سهند از نظر ولکانولوژی و ولکانوسدیمانتولوژی ، انتشارت دانشگاه تربیت معلم.
Alavi, M., 1991. Tectonic map of the Middle East, 1: 5000000. Geological survey of Iran.
Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307(9), 1064-1095. https://doi.org/10.2475/09.2007.02.
Allen, M., Jackson, J., and Walker, R., 2004. Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, 23(2). 1-16. https://doi.org/10.1029/ 2003TC001530.
Axen, G. J., Lam, P. S., Grove, M., Stockli, D. F., and Hassanzadeh, J., 2001. Exhumation of the west-central Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence, and collision-related tectonics. Geology, 29(6), 559-562. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029<0559:Eotwca>2.0.CO;2.
Bright, J., Cohen, A. S., and Starratt, S. W., 2018. Distinguishing brackish lacustrine from brackish marine deposits in the stratigraphic record: A case study from the Late Miocene and Early Pliocene Bouse Formation, Arizona and California, USA. Earth-Science Reviews, 185, 974-1003. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.08.011.
Carnevale, G., Haghfarshi, E., Abbasi, S., Alimohammadian, H., and Reichenbacher, B., 2011. A new species of silverside from the Late Miocene of NW Iran. Acta Palaeontologica Polonica, 56(4), 749-756.http://dx.doi.org/10.4202/app.2011.0003.
Carnevale, G., Landini, W., Sarti, G., 2006. Mare versus Lago-mare: marine fishes and the Mediterranean environment at the end of the Messinian Salinity Crisis. Journal of the Geological Society of London 163, 75–80. https://doi.org/10.1144/0016-764904-158.
Casas-Gallego, M., Marza, A., and Tudor, E., 2021. Palaeovegetation and palaeoclimate evolution during the Late Miocene to Early Pliocene of SE Romania. Geological Journal, 56(2), 821-838.  https://doi.org/10.1002/gj.3734.
Choi, B. D., Wang, Y., Hu, L., and Huh, M., 2020. Ostracod faunas from the Dalazi and Tongfosi formations (Yanji Basin, northeast China): Biostratigraphic, palaeogeographic and palaeoecological implications. Cretaceous Research, 105, 104018. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2018.11.015.
Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Classification of  Carbonate Rocks (Ed. W.E. Ham), Am. Assoc. Pet. Geol. Mem., 1, 108–121. https://doi.org/10.1306/M1357.
Dupuy, C., Rossignol, L., Geslin, E., and Pascal, P. Y., 2010. Predation of mudflat meio-macrofaunal metazoans by a calcareous foraminifer, Ammonia tepida (Cushman, 1926). The Journal of Foraminiferal Research, 40(4), 305-312. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01248040.
Embry, A. F., and Klovan, J. E., 1971. A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19(4), 730-781. https://doi.org/10.35767/gscpgbull.19.4.730.
Fischer, H., 1986. Osmotic behaviour of some species of Melosira (Bacillariophyceae) from marine and inland waters. Botanica  Marina, Vol. XXIX, pp.373-379. https://doi.org/10.1515/botm.1986.29.5.373.
Folk, R. L., 1980. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Co., Austin, Texas, 182 pp. http://hdl.handle.net/2152/22930.
Gabrielyan, I., Bruch, A., Alimohammadian, H., Sabouri, J., and Scharrer, S., 2012. A new finding of Nelumbo protospeciosa Sap. from the Upper Miocene of Tabriz, NW Iran, and its palaeoecological consequence. In Program and abstracts NECLIME symposium Nanjing, China. May 27-29 2012 (p. 37).
Gaudant, J., 2011. Aphanius persicus (Priem, 1908)(Pisces, Teleostei, Cyprinodontidae): une nouvelle combinaison pour Brachylebias persicus Priem, 1908, du Miocène supérieur des environs de Tabriz (Iran). Geodiversitas, 33(2), 347-356. http://dx.doi.org/10.5252/g2011n2a9.
Gliozzi, E., Rodriguez-Lazaro, J., and Pipik, R., 2017. The Neogene Mediterranean origin of Cyprideis torosa (Jones, 1850). Journal of Micropalaeontology, 36(1), 80-93. https://doi.org/10.1144/jmpaleo2016-029.
Gross, M., Minati, K., Danielopol, D., and Piller, W., 2008. Environmental changes and diversification of Cyprideis in the Late Miocene of the Styrian Basin (Lake Pannon, Austria). Senckenbergiana lethaea 88, 161–181. http://dx.doi.org/10.1007/BF03043987.
Haghfarshi, E., 2011. The study of  facies, sedimentary cycles and environments of  lower Pliocene deposits in Tabriz  area, Master’s thesis in sedimentology and sedimentary petrology, Islamic azad university, Science and research branch, 213p. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/ddcc05ffd564735165e99190a8f65f8b. (In Persian).
Hartley, B., Ross, R., and Williams, D.M., 1986. A check-list of the freshwater, brackish and marine diatoms of the British Isles and adjoining coastal waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 66(3), 531-610. https://doi.org/10.1017/S0025315400042235.
Keighley, D., McFarlane, C., and Berg, M. V., 2018. Diagenetic sequestration of rare earths and actinides in phosphatic oil shale from the lacustrine Green River Formation (Eocene), Utah, USA: an SEM and LA-ICP-MS study. Journal of Paleolimnology, 59(1), 81-102. https://doi.org/10.1007/s10933-016-9905-3.
Kelts, K., and Shahrabi, M., 1986. Holocene sedimentology of hypersaline Lake Urmia, northwestern Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 54(1-4), 105-130. https://doi.org/10.1016/0031-0182(86)90120-3.
Kröpelin, S., and Soulié-Märsche, I., 1991. Charophyte remains from Wadi Howar as evidence for deep Mid-Holocene freshwater lakes in the Eastern Sahara of Northwest Sudan. Quaternary Research, 36(2), 210-223. https://doi.org/10.1016/0033-5894(91)90026-2.
Lakshminarayana, G., Vijay Kumar, D., Kalyan Kumar, S., and Vaidyanadhan, R., 2020. Tidal Flat Sedimentation in Bairenkonda Formation of the Tirumala Hills, Southwestern Part of the Cuddapah Basin, Andhra Pradesh. Journal of the Geological Society of India, 96(4), 325-336. https://doi.org/10.1007/s12594-020-1561-6.
Lintner, M., Biedrawa, B., Wukovits, J., Wanek, W., and Heinz, P., 2020. Salinity-dependent algae uptake and subsequent carbon and nitrogen metabolisms of two intertidal foraminifera (Ammonia tepida and Haynesina germanica). Biogeosciences, 17(13), 3723-3732. https://doi.org/10.5194/bg-17-3723-2020.
Lutz, A.K., 1965. Jungtertäre Süßwasser-Ostracoden aus Süddeutschland. Geologisches Jahrbuch 82, 271–330.
Mandelstam, M.I., Schneider, G.F., 1963. The Fossil Ostracoda of the U.S.S.R.: FamilyCyprididae. Trudy VNIGRI 203, Leningrad, pp. 1–242. Plates I–XLII (In Russian).
McKenzie, D., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophysical Journal International, 30(2), 109-185.
Mecquenem, R. de, 1906. Les Vertbrs fossiles de Maragha. La Nature 24:10. https://www.doe.ir/portal/file/?408398/a9r6e3f.pdf.
Meng, Q., Hooker, J., and Cartwright, J., 2017. Genesis of natural hydraulic fractures as an indicator of basin inversion. Journal of Structural Geology, 102, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2017.07.001.
Murray, J., 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life.  https://www.abebooks.com/book-search/title/origin-of-species/author/darwin/publisher/john-murray/pub-max/1859/.                     
Pavelić, D., Kovačić, M., Tibljaš, D., Galić, I., Marković, F., and Pavičić, I., 2022. The transition from a closed to an open lake in the Pannonian Basin System (Croatia) during the Miocene Climatic Optimum: Sedimentological evidence of Early Miocene regional aridity. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 586, 110786. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110786.
Popescul, O., Cojocaru, D., and Ciorpac, M., 2015. Scardinius genus in Molecular studies-a review. Journal of Experimental and molecular Biology, 16(4), 139. http://www.jemb.bio.uaic.ro/old_pdfs/2015/4/Anale_GBM_F4_ 2015_versiuneFinala.pdf#page=5.
Popov, S. V., Rögl, F., Rozanov, A. Y., Steininger, F. F., Shcherba, I. G., and Kovac, M., 2004. Lithological-paleogeographic maps of Paratethys-10 maps late Eocene to pliocene. ISBN 978-3-510-61370-0.
Potter, P. E., Maynard, J. B., and Depetris, P. J., 2005. Mud and mudstones: Introduction and overview. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/b138571.
Ramisch, A., Brauser, A., Dorn, M., Blanchet, C., Brademann, B., Köppl, M., Mingram, J., Neugebauer, I., Nowaczyk, N., Ott, F., Pinkerneil, S., and Brauer, A., 2020. Varda (Varved sediments Database)–providing and connecting proxy data from annually laminated lake sediments. Earth System Science Data, 12(3), 2311-2332. https://doi.org/10.5880/GFZ.4.3.2019.003.
Reading, H.G., 2009. Sedimentary Evironments, Process, Facies and Stratigraphy, Third edition, Blackwell Scientific Ltd. Section 4, Lakes, 83-123, P.A. Allen and J.D. Collinson. ISBN: 978-1-118-68763-5.
Reichenbacher, B., Alimohammadian, H., Sabouri, J., Haghfarshi, E., Faridi, M., Abbasi, S., Matzke-Karasz, R., Fellin, M. G., Carnevale, G., Schiller, W., Vasilyan, D., and Scharrer, S., 2011. Late Miocene stratigraphy, palaeoecology and palaeogeography of the Tabriz Basin (NW Iran, eastern Paratethys). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 311(1-2), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2011.07.009.
Reichenbacher, B., and Kowalke, T., 2009. Neogene and present-day zoogeography of killifishes (Aphanius and Aphanolebias) in the Mediterranean and Paratethys areas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 281, 43–56. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.07.008.
Rieben, H., 1935. Contribution a lageologie de l’Azerbeidjan Persan. Bull. Soc. Neuchâteloise sc. Natur., Neuchâtel,  59 (1934): 20-144. https://doi.org/10.3406/bulmi.1963.5609.
Rigby, J. K., and Hamblin, W. K. (Eds.), 1972. Recognition of ancient sedimentary environments (No. 16). Society of Economic Paleontologists and Mineralogists., Chapter of Criteria for Recognizing Lacustrine Rocks, 108-145.
Round, F.E., Crawford, R.M., and Mann, D.G., 1990. The Diatoms. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/S0025315400059245.
Sabouri, J., Alimohammadian, H., Haghfarshi, E., Faridi, M., Bruch, A., Scharrer, S., Gabrielyan, I., Khodabande, A., Abasi, F.,  and Anvari, A., 2012. New Recoveries of The Neogene-Quaternary sedimentary basin of Tabriz city, A Joint Work, Internal report of the Geological Survey of Iran.
Sanjuan, J., Vicente, A., and Eaton, J. G. 2020. New charophyte flora from the Pine Hollow and Claron formations (southwestern Utah). Taxonomic, biostratigraphic, and paleobiogeographic implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 282, 104289. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2020.104289.
Schulz-Mirbach, T., and Reichenbacher, B., 2006. Reconstruction of Oligocene and Neogenefreshwater fish faunas - an actualistic study on cypriniform otoliths. ActaPalaeontologica Polonica 51, 283–304. http://www.researchgate.net/publication/40663291.
Schwarzhans, W., Agiadi, K.O., and Carnevale, G., 2020. Late Miocene–Early Pliocene evolution of Mediterranean gobies and their environmental and biogeographic significance. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 126(3), 657-724. https://doi.org/10.13130/2039-4942/14185.
Soulié-Märsche, I., 2008. Charophytes, indicators for low salinity phases in North African sebkhet. Journal of African Earth Sciences, 51(2), 69-76. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2007.12.002.
Stehlin, H. A., 1931. Una mandibula de giraffidae de tokoum (perse): Eclogae Geologicae Helvetiae, v. 24, no. 2, p. 279-275. https://www.kepco.ir/Content/media/image/2021/04/952_orig.pdf.
Stöcklin, J., and Setudehnia, A., 1991. Stratigraphic Lexicon of Iran, Ministry of Industry and Mines, Geological Survey of Iran, Report No.18: 376p.
Tucker, M. E. (Ed.), 2001. Sedimentary petrology: an introduction to the origin of sedimentary rocks. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-632-05735-1.
Ülkümen, N. R., and Yiğitbaş, E.,2007. Pharyngeal teeth, lateral ethmoids, and jaw teeth of fishes and additional fossils from the Late Miocene (Late Khersonian/Early Maeotian) of Eastern Paratethys (Yalova, near Istanbul, Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 16(2), 211-224. 10.3906/yer-0701-5.
Van Morkhoven, F.P.C.M., 1963. Post-Palaeozoic Ostracoda, Vol. II, Generic Descriptions. Elsevier, Amsterdam.
Witt, W., 2010. Late Miocene non-marine ostracods from the Lake Küçükçekmece region, Thrace (Turkey). Zitteliana A 50, 89–101. https://doi.org/10.5282/ubm/epub.11990.
Yang, B., Dalrymple, R. W., and Chun, S., 2006. The significance of hummocky cross-stratification (HCS) wavelengths: evidence from an open-coast tidal flat, South Korea. Journal of Sedimentary Research, 76(1), 2-8. https://doi.org/10.2110/jsr.2006.01.
Yavuz-Işık, N., 2008. Vegetational and climatic investigations in the Early Miocene lacustrine deposits of the Güvem basin (Galatean Volcanic Province), NW Central Anatolia, Turkey. Review of Palaeobotany and Palynology, 150(1-4), 130-139.  https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2008.02.001.