نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بو‌علی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بو‌علی‌سینا، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد-گروه زمین شناسی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه بوعلی سینا-همدان -ایران

4 کارشناسی ارشد-گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بو‌علی‌سینا، همدان

10.22071/gsj.2023.356559.2026

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال سنقر و در زون سنندج - سیرجان واقع شده است. شواهد صحرایی و پتروگرافی نشان می‌دهد که سنگ‌های خروجی شمال بشیرآباد از تراکی‌‌داسیت تا تراکی‌آندزیت و (تراکی‌آندزیت بازالتی دگرسان ‌شده) و در جنوب این منطقه از آندزیت تا تراکیت تشکیل شده است. بافت در آن ‌ها عمدتاً پورفیری می‌‌باشد. داده‌های ژئوشیمیایی فراوانی مجموع (Na2O+K2O) ،غنی‌شدگی از عناصر بزرگ یون لیتوفیل و نادر خاکی سبک حاکی از آنست که این سنگ‌ها به سری آلکالن تعلق دارند. نمودار‌های عنکبوتی غنی‌شدگی از LREE و تهی‌شدگی HREE را نشان می‌دهند. الگو‌های موازی نمودارهای عنکبوتی در همه نمونه ‌سنگ‌های آتشفشانی خاستگاه مشترک آن‌ها را تایید می‌کند. مطابق با الگوسازی فرآیندهای ماگمایی، فرآیندهای تبلور تفریقی، هضم و آلایش‌پوسته‌ای در تحولات ماگمای سازنده سنگ‌های مورد بررسی نقش مهمی داشته است. نمودارهای متمایز کننده جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی بشیرآباد نشان‌دهنده‌‌ی ارتباط آن‌ها با قوس آتشفشانی مرتبط با فرورانش است که در یک محیط حاشیه فعال قاره‌ای توأم با کشش‌های محلی شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات