نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

10.22071/gsj.2023.378554.2046

چکیده

یکی از فرآیندهای متداول که منجر به تشکیل ذخایر رگه‌ای و غنی‌شدگی فلزات گرانبها می‌شود جوشش است. وجود رابطه مکانی بین جوشش و نهشت فلزات گرانبها ابزاری ارزشمند در اکتشاف ذخایر اپی‌ترمال است. بنابراین بررسی رخداد این فرآیند در کانسارهای اپی‌ترمال می‌تواند تخمین درستی از ادامه روند اکتشافی پیش رو قرار دهد.کانسار طلای اپی‌ترمال چاه‌مراد در فاصله 75 کیلومتری شمال غرب شهرستان بزمان، استان سیستان و بلوچستان واقع است. از نظر جایگاه زمین‌شناختی، این کانسار در محدوده کمان ماگمایی مکران – چاگای در جنوب‌شرق ایران قرار دارد. کانه‌زایی طلا در کانسار چاه‌مراد در سه مرحله و به صورت رگه‌های سیلیسی در حدفاصل پهنه دگرسانی آرژیلیک با سنگ میزبان داسیت و ریوداسیت‌ رخ داده است. بررسی‌های بافتی، کانی‌شناسی و مطالعات میانبارهای سیال نشان‌دهنده رخداد فرآیند جوشش در این کانسار است. از جمله مهمترین شواهد رخداد این فرآیند، می‌توان به حضور (الف) آدولاریا، (ب) کلسیت با بافت تیغه‌ای، (ج) بافت‌های برشی، کلوفرمی، قشری، (د) میانبارهایی با نسبت متفاوت مایع و بخار،(ه) افزایش شوری سیال با کاهش دمای همگن‌شدگی در میانبارهای سیال، (و) میانبارهای سیال با شوری‌های متفاوت و (ز) ، همیافتی میانبارهای تک فازی سیال همراه با تک فازی بخار اشاره داشت. بنابراین وجود رخداد جوشش، در کانسار چاه‌مراد تایید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات