نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، تهران، ایران

چکیده

بر پایه شواهد زمین‌ساخت -رسوبی، ده حوضه رسوبی کنترل شده توسط  فرایندهای زمین‌ساختی در اطراف ناحیه خط درز تتیس‌کهن (پالئوتتیس) در شمال خاوری ایران شناسایی شده‌اند. این حوضه­‌ها از پالئوزوییک زیرین تا به امروز در پاسخ به حرکات نسبی ابر قاره­­‌های اوراسیا و گندوانا  شکل گرفته‌اند. حوضه­‌های شناخته شده از قدیم به جدید عبارتند از: 1)  حوضه حاشیه­ غیرفعال پالئوزوییک ایران مرکزی، 2) حوضه سکوی دونین-کربنیفر صفحه توران،  3) حوضه حاشیه قاره­‌ای فعال (گودال اقیانوسی– پیش‌­کمان)،  4)  کمان و حوضه­‌های مرتبط با کمان به سن پرمو تریاس،  5) حوضه‌های پیش‌بوم پیرامونی به سن تریاس بالایی- ژوراسیک زیرین،  6)  حوضه درون‌کوهی ژوراسیک زیرین تا میانی،  ۷) حوضه کافتی ژوراسیک میانی،  ۸) حوضه پیش‌بوم الیگوسن-پلیوسن و ۱۰) حوضه مولاسی پساکوهزادی. هر حوضه، تاریخچه تکاملی منحصر به فرد خود را داراست و در محیط زمین‌ساختی ویژه­‌ای، در جریان تکامل اقیانوس تتیس کهن در شمال ایران، شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اخلاقی، م.، محبوبی، ا.، موسوی‌حرمی، س.ر.، نجفی، م.، 1385. تفسیر تاریخچه رسوب‌گذاری و پس از رسوب‌گذاری سازند سرچشمه (آپسین زیرین) در ناحیه جنوب آق‌دربند، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ – شمال‌شرق ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره (1)23، ص177-194.
افشار حرب، ع.، 1373. زمین‌شناسی کپه‌داغ. طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران. 276 ص.
پورلطیفی، ع.، 1380. نقشه زمین‌شناسی طرقبه، مقیاس 1:100.000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
دهنوی، د.، محمودی قرایی، م، ح.، موسوی حرمی، ر.، قائمی، ف.، 1391. اثر فسیل‌­های قاره‌­ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور، رخساره‌­های رسوبی، شماره (1)5، ص 46-60.
رحیمی، ب.، قائمی، ف.، 1393. رسوب‌گذاری در ارتباط با تکتونیک راندگی­‌ها، رخساره‌­های رسوبی، (7)2، ص218-235.
شکری، ن.، قاسمی نژاد، ا.، عاشوری، ع.، 1393. استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه‌داغ، نشریه علمی پژوهشی دیرینه شناسی، شماره (1)2، ص35-48.
شیخ الاسلامی، م.ر.، 1393. اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران، فصل­نامه علوم زمین، شماره 94، 307-314.
طاهری، ج.، قائمی، ف.، 1373. نقشه زمین­‌شناسی مشهد، مقیاس 1:100.000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
طباطبایی، پ.، لاسمی، ی.، اصیلیان مهابادی، ح.، 1392. رخساره‌­ها و محیط رسوبی سازند شوریجه در برش­‌های قرقره و خانگیران، خاور حوضه رسوبی کپه‌داغ،  ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 104، ص 72-78.
علامه، م. و قاسمی‌نژاد، ا.، 1387. پالینولوژی و محیط دیرینه سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ. مجله علوم دانشگاه تهران، شماره (2)34، ص 173-185.
علامه، م. و مرادیان، ف.،1388. پالینولوژی و آنالیز محیط دیرینه سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه‌داغ، مجله علوم دانشگاه تهران، شماره (4)35، ص 10-1.
علوی، م.، رحیمی، ب.، علوی‌نائینی، م.، و پورلطیفی، ع.، 1376. نقشه زمین‌شناسی طرقبه، مقیاس 1:100000. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قائمی، ف.، قائمی، ف.، حسینی، ک.، 1378. نقشه زمین‌شناسی نیشابور، مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قائمی، ف.، 1384. نقشه زمین‌شناسی آق­دربند، مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قائمی، ف.، 1388. جایگاه تکتونیکی رخساره‌های رسوبی مجموعه پی‌سنگی حوضه کپه‌داغ، رخساره‌های رسوبی،  شماره(1)2، ص 61-80. 10.22067/SED.FACIES.V2I1.2071
قاسمی‌نژاد، ا. و رضایی، ز.، 1388. پالینولوژی و ارزیابی پتانسیل نفتی سازندآب‌تلخ (کامپانین زیرین–ماستریشتین زیرین) در حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال شرق ایران. پژوهش‌­های چینه نگاری و رسوب‌شناسی، شماره (1)25، ص 53-56.
کریمیان طرقبه، ع.، موسوی‌حرمی، ر.، محبوبی، ع.، 1392. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند پسته‌لیق در مرکز کپه‌داغ (درگز)، فصلنامه علوم زمین، شماره 88، ص 121-130.
کمالی، ا.، پیروج، ه.، نعمتی، ف.، عامری، ع.، فدائیان، م.، 1391. سنگ‌­شناسی و جایگاه زمین‌­ساختی بازالت دیزباد نیشابور، فصل نامه علوم زمین، شماره 84، ص 113-118.
لاسمی، ی.، 1379. رخساره‌ها، محیط‌‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های پرکامبرین بالایی و پالئوزوئیک ایران. کتاب شماره 78. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 180ص.
واعظ جوادی، ف.، پورلطیفی، ع.، 1381. زمین شناسی و سن فیلیت‌های مشهد در گستره دیزباد بالا در کوه­‌های بینالود، فصل نامه علوم زمین، شماره 43-44، ص 80-87.
نبوی، م، ح.، 1355. دیباچه‌­ای بر زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
Afshar-Harb, A., 1979. The Stratigraphy tectonics and petroleum geology of the Kopet-Dagh Region, Northeast Iran. Ph.D Thesis, University of London, London, 316 p.
Afshar-Harb, A., 1994. Geology of the Kopeh-Dagh. Treatise on the Geology of Iran 11: 1- 276, 61 Figs.; Tehran. (In Persian)
Akhlaghi, M. A. S., Mahboubi, A., Mousavi-Harami S. R., and Najafi, M., 2006. Depositional and post depositional history of the Sarcheshmeh Formation (lower Aptian) in south of Aghdarband area, eastern KopetDagh basin, NE Iran. Science, Research journal of university of Isfahan, 23(1)177-194 (In Persian).
Alavi, M., 1979. The Virani ophiolite complex and surrounding rocks. GeologischeRundshau 68 (1), 334–341.
Alavi, M., 1991. Sedimentary and structural characteristics of the Palaotethys remnants in northeastern Iran. Geol. Soc. Am. Bull. 103, 983–992.
Alavi, A., Rahimi, B., Alavi Naini, M., and Pourlatifi, A., 1997. Geological Map of Torghabeh, Scale 1:100,000. Geological Survey of Iran, Tehran. (In Persian).
Allameh, M., and Ghassemi-Nejad, E., 2008. Palynology and Paleoenvironmental study of the Neyzar Formation in East of Kopet – Dagh Sedimentary Basin. Journal of Science, University of Tehran. 34(2), 173-185. (In Persian)
Allameh, M., and Moradian, F., 2010. Palynology and Paleoenvironmental Study of the Abderaz Formation in Kopet-Dagh Sedimentary Basin, Journal of Science, University of Tehran.35 (4) 302708. (In Persian)
Allen, M. B., Ghassemi, M. R., Sharabi, M., and Qorashi, M., 2003. Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran. Journal of Structural Geology, 25, 659–672.
Ballato, P., Uba, C. E., Landgraf, A., Strecker, M. R.,  Sudo, M., Stockli, D. F., Friedrich, A., and Tabatabaei, S. H., 2011. Arabia-Eurasia continental collision: Insights from late Tertiary foreland-basin evolution in the Alborz mountains, northern Iran, Geol. Soc. Am. Bull., 300, 125–138, doi: 10.1016/j.epsl.2010.09.043.
Balázs, A., Matenco, L., Magyar, I., Horváth, F., and Cloetingh, S., 2016. The link between tectonics and sedimentation in back-arc basins: New genetic constraints from the analysis of the Pannonian Basin 35(6) 1526-1559, doi.org/10.1002/2015TC004109.
Balini, M., Nicora, A., Zanchetta, S., Zanchi, A., Marchesi, R., Vuolo, I., Hosseiniyoon, M., Norouzi, M., and Soleimani, S., 2019. Olenekian to early Ladinian stratigraphy of the western part of the Aghdarband window (Kopeh-Dagh, NE Iran). RivistaItaliana di Palaeontologia e Stratigrafia (Research in Palaeontology and Stratigraphy). 125 (1), 283–315. https://doi.org/10.13130/2039-4942/11446.
Baud, A., Stampfli, G., and Steen, D., 1991. The Triassic Aghdarband Group: volcanism and geological evolution. In: Ruttner, A.W. (Ed.), The Triasic of Aghdarband (Aq Darband), NE-Iran, and its Pre-Triassic Frame: Abhandlungen der GeologischesBundes-Anstalt In Wien, 38, pp. 125–137.
Berberian, M., 1983. The southern Caspian: a compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust. Canadian Journal of Earth Sciences, 20, 163–183.
Boulin, J., 1988. Hercynian and Eo-cimmerian events in Afghanistan and adjoining regions. Tectonophysics, 148, 235–278.
Boulin, J., 1990. Neocimmerian events in Central and western Afghanistan. Tectono-physics 175, 285–315.
Brunet, M. F., Korotaev, M. V., Ershov, A. V., and Nikishin, A. M., 2003. The South Caspian Basin: a review of its evolution from subsidence modelling. Sedimentary Geology, 156, 119–148.
Brunet, M.-F., Wilmsen, M., and Granath, J.W., eds., 2009. South Caspian to Central Iran Basins: Geological Society, London, Special Publication 312, 367 p.
Chu, Y., Wan, B., Allen, M. B., Chen,L., Lin, W., Talebian, M., and Xin, G., 2021. Detrital zircon age constraints on the evolution of Paleo-Tethys in NE Iran: Implications for subduction and collision tectonics. Tectonics, 40, e2020TC006680. https://doi.org/10.1029/2020TC006680.
Clark, G. C., Davis, R. G., Hamzehpour, B., and Jones, C. R., 1975. Explanatory text of the Bandar-e-Anzali quadrangle map, scale 1:250,000. Geological Survey of Iran, pp. 198.
Dehnavi, D.,   Mahmudy-Gharaie, M.H., Mousavi-Harami, R., and Ghaemi, F., 2012. Continental trace fossils from Oligocene deposits of Binalood Zone, North Neyshabour. Sedimentary Facies, 5(1), 46-60. (In Persian).
Derakhshi, M., Ghasemi, H., and Sahami, T., 2014. Geology and Petrology of the Soltan Maydan Basaltic Complex in North-Northeast of Shahrud, Eastern Alborz, North of Iran Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, 23,91, 63-76.
Dickinson, W.R., 2006. Geotectonic evolution of the Great, Basin. Geosphere, 7, 353–368.
Donofrio, D.A., 1991. Radiolaria and Porifera (Spicula) from the Upper Triassic of Aghdarband (NE-Iran). In: Ruttner, A.W. (ed.) The Triassic of Aghdarband (AqDarband), NE-Iran, and its Pre-Triassic Frame. Abhandlungen der GeologischesBundes-Anstalt in Wien, 38, 205-222.
Eftekharnejad, J., and Behroozi, A., 1991. Geodynamic significance of recent discover-ies of ophiolites and late Palaeozoic rocks in NE Iran (including Kopet-Dagh). AbhandlungenGeologischenBundesanstalt 38, 89–100.
Emami, K.S., Fürsich, F.T., and Wilmsen, M., 2004. Documentation and significance of tectonic events in the northern Tabas block (East-central Iran) during the Middle and Late Jurassic. Rev. Ital. Paleontol. Stratigr. 110 (1), 163e171.
Etemad-Saeed, N., Hosseini-Barzi, M., Adabib, M. H., Sadeghi, A., and Houshmandzadeh, A., 2015. Provenance of Neoproterozoic sedimentary basement of northern Iran, Kahar Formation. Journal of African Earth Sciences, 11, 54-75.
Fürsich, F.T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., and Majidifard, M.R., 2009. Lithostratigraphy of the Upper Triassic-Middle Jurassic Shemshak Group of northern Iran. In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran.
Garzanti, E., and Gaetani, M., 2002. Unroofing history of late Palaeozoic magmatic arcs within the Turan Plate (Tuarkyr, Turkmenistani). Sediment. Geol. 151, 67-87.
Ghazi, M., Hassanipak, A.A., Tucker, P.J., and Mobasher, K., 2001. Geochemistry and 40Ar–39Ar ages of the Mashhad Ophiolite, NE Iran. In: Abstract in Bos. Trans. AGU, S2(47), Fall Meet.
Ghaemi, F., Ghaemi, F., and Hosseini, K.,1999. Geological map of Neyshabur sheet-7762, scale 1:100,000, Geological Survey of Iran. (In Persian).
Ghaemi, F., 2005. Geological Map of Aghdarband, Scale 1:100,000. Geological Survey of Iran, Tehran. (In Persian).
Ghaemi, F., 2009. Tectonic setting of sedimentary facies in the Kopet–Dagh Basement. Sedimentary Facies, V. 2(1),  (1). 10.22067/SED.FACIES.V2I1.2071 (In Persian).
Ghasemi-Nejad, E., Head, M.J., and Zamani, M., 2008. Dinoflagellate cysts from the upper triassic (norian) of northeastern iran. J. Micropalaeontol. 27, 125-134.
Ghasemi-Nejad, E., and Rezaei, Z., 2009. Palynology and petroleum potential evaluation of the Ab Talkh Formation (Early Campanian – Early Maastrichtian) in Kopeh-Dagh sedimentary basin, northeastern Iran. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Research Volume 25(1), 53-66. (In Persian).
Guest, B., Axen, G. J., Lam, P. S., and Hassanzadeh, J., 2006. Late Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountains, northern Iran, by combined conjugate strike-slip and thin-skinned deformation. Geosphere 2/1, 35-52.
Hollingsworth, J., Fattahi, M., Walker, R., Talebian, M., Bahroudi, A., and Bolourchi, M.J., Jackson, J., Copley, A., 2010. Oroclinal bending, distributed thrust and strike-slip faulting, and the accommodation of Arabia-Eurasia convergence in NE Iran since the Oligocene. Geophys. J. Int. 181, 1214–1246.
Ingersoll, R. V.,1988. Tectonics of sedimentary basinsGSA Bulletin, 100 (11): 1704–1719.
Ingersoll, R.V., and Busby, C.J. 1995. Tectonics of sedimentary basins, in Busby, C.J., and Ingersoll, R.V., eds.,Tectonics of sedimentary basins. Oxford, Blackwell, Science, 1–51.
Jafarian, A., Ghazi, S., Adnan, A., Shukla, U.K., Wilmsen, M., Sohn, Y.K., and Sohn, 2014. Palaeoenvironment and provenance of the Early Eocene arenaceous sequence of Neyshaboor, Binalud region, Iran. Arabian J. Geosci. 7, 5455. https://doi.org/10.1007/s12517-013-1191-z.
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M., and Berberian, M., 2002. Active tectonics of the South Caspian  Basin. Geophysical Journal International, 148, 214–245.
Kamali., A., Pirooj, H., Nemati, F., Ameri, A.,  and Fadaeyan, M.,   2012. Petrology and Tectonic Setting of Dizbad Basalts, Neyshabour, NE Iran. Journal of Geosceince Volume 21, Issue 84, Pages 113-118. (In Persian).
Karimian-Torghabeh, A., Mousavi-Harami, R., and Mahboubi, A., 2013. Depositional environment and sequence stratigraphy of Pesteliegh Formation in Central KopehDagh (Dareh Gaz). Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 22, 88 121-130. (In Persian).
Karimpour, M.H., Farmer, L., Ashouri, C., and Saadat, S., 2006. Major trace and REE geochemistry of the Paleo-Tethys collision-related granitoids from Mashhad, Iran. Journal of Islamic Republic of Iran 17 (2), 127–145.
Karimpour, M.H., Farmer, L., and Stern, C.R., 2010a. Geochronology, radiogenic isotope geochemistry, and petrogenesis of Sangbast Paleo-Tethys monzogranite, Mash-had, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 17 (4), 706–719.
Karimpour, M.H., Stern, C.R., and Farmer, L., 2010b. Zircon U–Pb geochronology, Sr–Nd isotope analyses, and petrogenetic study of the Dehnow diorite and Kuhsangigrandiorite (Paleo-tethys), NE Iran. Journal of Asian Earth Sciences 37, 384–393. 
Kavossi, M. A., 2009. The Kopet-Dagh Basin evolution during Middle Jurassic, NE Iran :EAGEAt Conference, Shiraz, Iran.
Kazmin, V.G., Sbortshikov, I.M., Ricou, L.E., Zonenshain, L.P., Boulin, J., and Knipper, A.L., 1986. Volcanic belts as markers of the Mesozoic–Cenozoic active margin of Eurasia. Tectonophysics 123, 123–152.
Krystyn, L., and Tatzreiter F., 1991. Middle Triassic ammonoids from Aghdarband (NE-Iran) and their paleobiogeographical significance. In: Ruttner, A.W. (ed.) The Triasic of Aghdarband (AqDarband), NE-Iran, and its Pre-Triassic Frame. Abhandlungen der GeologischesBundes-Anstalt in Wien, 38, 139-163.
Lammerer, B., Langheinrch, G., and Danai, M., 1983. The tectonic evolution of Binalud Mountains. In: Geodynamic Project in Iran. Geological Survey of Iran, Report no. 51, pp. 91–102.
Lasemi, Y., 1995. Platform carbonates of the Upper Jurassic Mozduran formation in the Kopet-Dagh Basin, NE Iran facies, palaeoenvironments and sequences Sedimentary Geology. 99(3–4), 151-164.
Lasemi, Y., 2001. Facies analysis, depositional environments and sequence stratigraphy of the Upper Precambrian and Paleozoic rocks of Iran. Publication Number 78. Geological Survry of Iran (In Persian).
Lyberis, N., and Manby, G., 1999. Oblique to orthogonal convergence across the Turan Block in the post-Miocene. AAPG Bull. 83 (7), 1135-1160.
Lyberis, N., Manby, G., Poli, J.-T., Kalougin, V., Yousouphocaev, H., and Ashirov, T., 1998. Post-triassic evolution of the southern margin of the Turan plate. C. R. Acad. Sci.Paris 326, 137-143.
Mahboubi. A., Mousavi-Harami, A., Nadjafi, M., and Sheybani, Y., 2005. Depositional history and sequence stratigraphy of lower cretaceous limestones in Aman-abad area in south of Mashhad. Journal of science, University of Tehran. 30(2), 179 - 200.
Majidi, B., 1983. The geochemistry of ultrabasic and basic lava flows occurrences in northern Iran. In: Geodynamic Project in Iran. Geological Survey of Iran, Report no. 51, pp. 436–477.
Majidifard, M., 2003. Biostratigraphy, Lithostratigraphy, Ammonite Taxonomy and Microfacies Analysis of the Middle and Upper Jurassic of Northeastern Iran (Ph.D. thesis). Der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Mazaheri-Johari, M., Roghi, G., Caggiati, M., Kustatscher, E., Ghasemi-Nejad, E., Zanchi, A., and Gianolla, P., 2022. Disentangling climate signal from tectonic forcing: The Triassic Aghdarband Basin (Turan Domain, Iran). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 586, 110777.
Mirnejad, M., Lalonde, A.E., Obeid, M., and Hassanzadeh, J., 2013. Geochemistry and petrogenesis of Mashhad granitoids: An insight into the geodynamic history of the Paleo-Tethys in northeast of Iran. Lithos 170–171, 105–116.
Moussavi-Harami, R., and Brenner R. L., 1992. Geohistory analysis and petroleum reservoir characteristics of Lower Cretaceous (Neocomian) sandstones, eastern Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran, AAPG bulletin 76 (8), 1200-1208.
Nabavi, M.H., 1976. An Introduction to the Geology of Iran. Geological Survey of Iran, 109 p. (In Persian).
Naeimi, A.,  Alavi, A., and Madanipour, S., 2022. Tectonic evolution of the foreland basin of the SE Alborz Mountains, northern Iran. Journal of Asian Earth Sciences 223:104981DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104981.
Natal’in, B.A., and Sengör, A.M.C., 2005. Late Palaeozoic to Triassic evolution of the Turan and Scythian platforms: the pre-history of the Palaeo-Tethyan closure. Tectono-physics 404, 175–202.
Papanikolaou, D., 2013. Tectonostratigraphic models of the Alpine terranes and subduction history of the Hellenides. Tectonophysics s 595–596:1–24.
Piryaei, A., Reijmer, J. J. G., van Buchem, F. S. P., Yazdi-Moghadam, M., Sadouni, J., and Danelian, T., 2010. The influence of Late Cretaceous tectonic processes on sedimentation patterns along the northeastern Arabian plate margin (Fars Province, SW Iran). In P. Leturmy, & C. Robin (Eds.), Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic-Cenozoic (pp. 211-254). Geological Society of London.
Pourlatifi, A., 2001. Geological Map of Torqabeh, Scale 1:100,000. Geological Survey of Iran, Tehran. (In Persian).
Poursoltani, M.R., Moussavi-Harami, S.R., and Gibling, M.R., 2007. Jurassic deep-water fans in the Neo-Tethys Ocean: the Kashafrud Formation of the Kopet-Dagh basin, Iran. Sediment. Geol. 198 (1), 53e74.
Rahimi, B., and Ghaemi. F., 2014. Sedimentation in related to thrust tectonics of Binalud Mountains Sedimentary Facies.7(2): 218-235 (In Persian).
Rezaeian, M., Carter. A., Hovius, N., and Allen, M.B., 2012. Cenozoic exhumation history of the Alborz Mountains, Iran: New constraints from low-temperature chronometry, TECTONICS, vol. 31, TC2004, doi:10.1029/2011TC002974.
Rivandi, B., Vahidinia, M., Nadjafi, M., Mahboubi, A., and Sadeghi. A., 2013. Sequence and Biostratigraphy of Lower Cenozoic Succession in the Kopet-Dagh Basin, NE of Iran. Open Journal of Geology Vol.3 No.3(2013), Article ID:34341,10 pages DOI:10.4236/ojg.2013.33028.
Robert, A.M.M., Letouzey, J., Kavoosi, M.A., Sherkati, S., Müller, C., Vergés, J., and Aghababei, A., 2014. Structural evolution of the Kopeh-Dagh fold-and-thrust-belt (NE Iran) and interactions with the South Caspian Sea Basin and Amu Darya Basin. Mar. Pet. Geol. 57, 68–87.
Ruttner, A.W., 1991. Geology of the Aghdarband area (Kopet Dagh, NE-Iran). Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 38, 7–79.
Ruttner, A.W., 1993. Southern border land of Triassic Laurasia in north-east Iran. Geologischen Rundschau 82, 110–120.
Schairer, G., Seyed-Emami, K., Majidifard, M.R., and Monfared, M., 1999. Erster Nachweis von Untertithon in der Chaman Bid-Formation an der Typuslokalitätbei Bash Kalateh (Zentral- Koppeh Dagh, NE Iran). - Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 39: 21-32, 2 pls.; München.
Sengör, A.M.C., 1990. A new model for the late Palaeozoic–Mesozoic tectonic evolution of Iran and its implications for Oman. In: Robertson, A.H.F., Searle, M.P., Ries, A.C. (Eds.), The Geology and Tectonics of the Oman Region. Geological Society, London, pp. 797–831, Special Publications 49.
Shabanian, E., Bellier, O., Siame, L., Arnaud, N., Abbassi, M.R., and Cochemé, J.-J., 2009. New tectonic configuration in NE Iran: active strike-slip faulting between the Kopeh-Dagh and Binalud Mountains. Tectonics 28, TC5002.
Sharafi, M., Ashuri, M., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, S.R., 2012. Stratigraphic application of Thalassinoides ichnofabric in delineating sequence stratigraphic surfaces (Mid-Cretaceous), Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran. Palaeoworld 21 (3), 202-216.
Shafaii-Moghadama, H., Li, X., Ling, X., Stern, R, J., Zaki Khedr, M., Chiaradia, M., Ghorbani, G., Arai, S., and Tamura, A., 2015. Devonian to Permian evolution of the Paleo-Tethys Ocean: New evidence from U–Pb zircon dating and Sr–Nd–Pb isotopes of the Darrehanjir–Mashhad “ophiolites”, NE Iran Gondwana Research 28(2), 781-799.
Shahidi, A., 2008. Evolution tectonique de nord de l’Iran (Alborz et KopehDagh) depuis le Mesozoique. Ph. Dthese, Universite´ Pierre et Marie Curie, Paris (in French).
Sheikholeslami, M.R., Kouhpeyma, M., 2012. Structural analysis and tectonic evolution of the eastern Binalud Mountains, NE Iran. J. Geodyn. 61, 23–46.
Sheikholeslami, M.R., 2015. The effects of Mid-Cimmerian event in northeast of Iran. Geosciences 24 (94), 307314 (In Persian).
Sheikholeslami, M.R., 2018. Tectonosedimentary evolution of the basins in Central Alborz, Iran Geosciences 106, 29-38 .
Sheikholeslami, M.R., Oberhänsli, R., and Ghassemi, M.R., 2019. Transpression tectonics in the eastern Binalud Mountains, northeast Iran; Insight from finite strain analysis, vorticity and 40Ar/ 39Ar dating. Journal of Asian Earth Sciences 179, 219-237.
Shokri, N., Ghasemi-Nejad, E., and Ashouri, A.R., 2013. Environmental interpretation of the Sanganeh Formation at Sanganeh village, east of Kopeh-Dagh basin: Using palynological elements. Paleontology. 2 (1): 35-48(In Persian).
Stampfli, G.M., and Pillevuit, A., 1993. An alternative Permo-Triassic reconstruction of the kinematics of the Tethyan realm. In: dercourt, J., Ricou, L.-E. &vrielinck, B. (eds.) Atlas Tethys Palaeoenvironmental Maps. Explanatory Notes. , Gauthier-Villars, Paris, 55-62.
Stampfli, G.M. 1996. The intra-Alpine terrain: a palaeotethyan remnant in the Alpine Variscides. EclogaeGeologicaeHelvetiae, 89, 12–42.
Stampfli, G, M. 2007. Tethyan Oceans, Geological Society, London, Special Publications, 173, 1-23 https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.173.01.01.
Stampfli, G.M., and Borel, G.D., 2002. A plate tectonic model for the Palaeozoic and Meso-zoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters 196, 17–33.
Stocklin, J., 1974. Possible ancient continental margins in Iran, in Burk, C. A. and Drake, C. L., eds., The Geology of Continental Margins: Berlin, Springer, p. 873–887.
Tabatabaei, P., Lasmi, Y., Jahani, D.,  and Asilian-Mahabadi, H., 2013. Facies and sedimentary environments of Shourijeh Formation in Qarqareh and Khangiran sections, east of Kepeh-Dagh sedimentary basin. Scientific monthly oil and gas exploration and production, (104): 78-72. (In Persian).
Taheri, J., and Ghaemi, F., 1996. Geological Map of Mashhad, Scale 1:100,000. Geological Survey of Iran, Tehran. (In Persian).
Taheri, J., Fürsich, F.T., and Wilmsen, M., 2009. Stratigraphy, depositional environments, and geodynamic significance of the Upper Bajocian-Bathonian Kashafrud Formation (NE Iran). In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran Basins. The Geological Society, London, pp. 205–218 Special Publications 312.
Thomas, J., Cobbold, P., Shein, V., and Douaran, S.L., 1999. Sedimentary record of Late Palaeozoic to recent tectonism in Central Asiaeanalysis of subsurface data from the Turan and South Kazakh domains. Tectonophysics 313, 243e263.
Topuz, G., Hegner, E., Homam, S.M., Ackerman, L.,  Pfänderall, J.A., and Karimi, H., 2018. Geochemical and geochronological evidence for a Middle Permian oceanic plateau fragment in the Paleo-Tethyan suture zone of NE Iran. Contributions to Mineralogy and Petrology DOI: 10.1007/s00410-018-1506-x.
Ulmishek, G.F., 2004. Petroleum geology and resources of the Amu-Darya Basin, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, and Iran. U.S. Geol. Surv. Bull. 2201-4, 32 p.
Vaez-Javadi, F., and Pourlatifi, A., 2002. Geology and the age of the Mashhad Phyllite in Dizbad area in the Binalud Mountain. Geosciences 43–44, 80–87. (In Persian).
Verdel, C., Wernicke, B. P., Hassanzadeh, J., and Guest, B., 2011. A Paleogene extensional arc flare-up in Iran, Tectonics, 30, TC3008, doi:10.1029/2010TC002809.
Valizadeh, M.V., and Karimpour, M.H., 1995. Petrogenesis of Mashhad granite and gran-odiorites and their tectonic setting. Journal of Sciences, University of Tehran 21 (1), 71–82.
Wauschkuhn, A., Ohnsmann, M., and Momenzadeh, M., 1984. The Paleozoic Rocks of the South Binalud Mountains, NE Iran, an Exploration Target for Fe, Pb, Zn and Ba NeuesJahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen Band 168 Heft 2-3, p. 479 – 489.
Wendt. J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N., and Karimi Bavandpur, A., 2005. Devonian/Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran Part II. Northern and Central Iran. Acta Geologica Polonica 55(1) 31-97.
Wilmsen, M., Fürsich, F.T., and Taheri, J., 2009. The Shemshak Group (Lower–Middle Jurassic) of the Binalud Mountains, NE Iran: stratigraphy, facies and geodynamic implications. In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran Basins. The Geological Society, London, pp. 175–188, Special Publications 312.
Zanchetta, S., Berra, F., Zanchi, A., Bergomi, M., Caridroit, M., Nicorab, A., and Heidarzadeh, G., 2013. The record of the Late Palaeozoic active margin of the Palaeotethys in NE Iran: Constraints on the Cimmerian orogeny. Gondwana Res. 24 (3–4), 1237–1266.
Zanchi, A., Berra, F., Mattel, M., Ghasemi, M.R., and Sabouri, J., 2006. Inversion tectonics in Central Alborz, Iran. Journal of Structural Geology 28, 2023–2037.
Zanchi, A., Zanchetta, S., Berra, F., Mattei, M., Garzanti, E., Molyneux, S., Nawab, A., and Sabouri, J., 2009. The Eo-Cimmerian (Late? Triassic) orogeny in north Iran. Geological Society of London, Special Publications 312, 31–55.
Zanchi, A., Zanchetta, S., Balini, M., and Ghassemi, M.R., 2016. Oblique convergence during the Cimmerian collision: Evidence from the Triassic Aghdarband Basin, NE Iran. Gondwana Res. 38, 149–170.