نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران

10.22071/gsj.2023.390324.2074

چکیده

بر پایه شواهد زمین ساخت -رسوبی، ده حوضه رسوبی کنترل شده توسط فرآیندهای زمین ساختی در اطراف ناحیه خط درز پالئوتتیس در شمال خاوری ایران شناسایی شده‌اند. این حوضه‌ها از پالئوزوییک زیرین تا به امروز در پاسخ به حرکات نسبی ابر قاره‌‌های اوراسیا و گندوانا شکل گرفته اند. حوضه های شناخته شده از قدیم به جدید عبارتند از: (1) حوضه حاشیه‌ غیرفعال پالئوزوئیک ایران مرکزی، (2) حوضه سکوی دونین-کربونیفر صفحه توران ، (3) حوضه حاشیه قاره‌ای فعال (گودال اقیانوسی– پیش‌کمان) ، (4) کمان و حوضه‌های مرتبط با کمان به سن پرمو تریاس ، (5) حوضه های پیش بوم پیرامونی به سن تریاس بالایی- ژوراسیک زیرین، (6) حوضه درون کوهی ژوراسیک زیرین تا میانی، (۷) حوضه کافتی ژوراسیک میانی، (۸) حوضه پیش بوم الیگوسن-پلیوسن و (۱۰) حوضه مولاسی پساکوهزادی. هر حوضه، تاریخچه تکاملی منحصر به فرد خود را داراست و در محیط زمین ساختی ویژه‌ای، در جریان تکامل اقیانوس پالئوتیتس در شمال ایران، شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات