نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، ایران

4 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ایران

10.22071/gsj.2023.378331.2044

چکیده

سازوکارهای متعددی مانند نقش حرکت نمک، نقش سطوح جدایش چندگانه در پوشش رسوبی، تداخل بین فازهای مختلف دگرشکلی و نقش پی سنگ در طول چین‌خوردگی در کمربندهای چین‌خورده - رانده فعال هستند.در این پژوهش چنین ساختارهایی در تاقدیس‌های تخته، نره و کوه لار در شمال بلندای فارس طی مشاهدات صحرایی معرفی گردیده‌اند . این ساختارها اغلب شامل چینه‌های رشدی، ساختارهای مرتبط با سطوح جدایشی کم عمق از جمله چین‌های گوش‌خرگوشی، گسل‌ها که خود از ساختارهای کنترل‌کننده هندسه و کنیماتیک ساختارها هستند، چشمه‌های گوگردی مرتبط با عملکرد گسل‌ها ومتاثر از رئولوژی سازند‌های منطقه می‌باشد.بررسی حاضر نشان می‌دهد که تاقدیس‌ها با آرایش پلکانی راستبر، دارای نسبت شکلی چین کمتر از ده و جزو چین‌های جدایشی می‌باشد که در تشکیل آنها افق‌های جدایشی نقش داشته‌اند. تشکیل این تاقدیس‌ها همزمان اتفاق افتاده که در ادامه به یکدیگر متصل خواهند شد. این تاقدیس‌ها در ارتباط با گسل‌های پی سنگی هستند. موقعیت این تاقدیس‌ها به لحاظ قرار‌گیری در بلندا مناسب حضور هیدروکربن است اما گسلش پی سنگی در یال جنوبی چین‌های مورد مطالعه به خصوص تاقدیس تخته ممکن است مخزن را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات