نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

سازوکارهای گوناگونی مانند نقش حرکت نمک، نقش سطوح جدایش چندگانه در پوشش رسوبی، تداخل بین فازهای مختلف دگرشکلی و نقش پی‌سنگ در طول چین‌خوردگی در کمربندهای چین­‌خورده - رانده فعال هستند. عملکرد این سازوکارها نقش مهمی در شکل گیری ساختارهای متفاوت و عوارض زمین­‌شناسی در واحدهای زمین­‌شناسی و هندسه ساختمان‌ها دارد. در این پژوهش، چنین ساختارهایی در تاقدیس‌­های تخته، نره و کوه لار در شمال بلندای کهن فارس طی مشاهدات صحرایی معرفی گردیده‌­اند و ویژگی­‌های هندسی تاقدیس­‌ها همچون نسبت چین­‌ها، فاصله محوری و نصف طول موج اندازه­‌گیری و بررسی شده‌­اند. این ساختارها بیشتر شامل چینه­‌های رشدی، ساختارهای مرتبط با سطوح جدایشی کم‌ژرفا از جمله چین­‌های گوش­‌خرگوشی، گسل­‌ها که خود از ساختارهای کنترل­‌کننده هندسه و جنبش‌شناسی (کینماتیک) ساختارها هستند، چشمه‌­های گوگردی مرتبط با عملکرد گسل­‌ها و متاثر از روانه‌شناسی (Rheology) سازند­های منطقه می­‌باشد. بررسی حاضر نشان می­‌دهد که تاقدیس­‌ها با آرایش پلکانی راست‌بر، دارای نسبت شکلی چین کمتر از 10 و جزو چین‌­های جدایشی می‌­باشند که در تشکیل آن‌ها افق‌­های جدایشی نقش داشته‌­اند. تشکیل این تاقدیس‌­ها همزمان اتفاق افتاده که در ادامه به یکدیگر متصل خواهند شد. این تاقدیس‌­ها در ارتباط با گسل­‌های پی‌سنگی هستند. موقعیت این تاقدیس‌­ها از نظر قرار­گیری در بلندا، مناسب حضور هیدروکربن است اما گسلش پی‌سنگی در یال جنوبی چین­‌های مورد مطالعه به‌ویژه تاقدیس تخته ممکن است مخزن را تحت تاثیر قرار دهد. حضور آب‌چاک (water gap) و هواچاک (wind gap) ها در چین‌­های منطقه نشانه بالا آمدگی چین‌­ها و فعال بودن منطقه در حال حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اشکان، ع.،1391، پروژه مقایسه و ارزیابی ژئوشیمیایی گچ های ترش آب‌های گوگردی لایه‌های انیدریتی سازندهای تبخیری و سیالات گازی میادین هیدروکربوری حوضه رسوبی زاگرس (قرارداد 89237 ) گزارش TR 2134.
پتروکاو زاگرس، 1392،  نقشه زمین‌شناسی  1:50000 برگه سیف آباد، تحت نظارت شرکت اکتشاف نفت ایران مدیریت اکتشاف.
پتروکاو زاگرس، 1392،  نقشه زمین شناسی  1:50000برگه مرند، تحت نظارت شرکت اکتشاف نفت ایران مدیریت اکتشاف.
داودی، ز.، 1390، تحلیل هندسی و جنبشی پهنه گسلی ایذه در کمربند چین خورده- رانده زاگرس، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.
رضایی، ص.، و یساقی، ع.، 1394، تغییر سبک چین‌خوردگی در پوشش رسوبی پوشاننده گسل­‌های مورب پی‌سنگی، مطالعه موردی تاقدیس قیتوله در شمال باختر زاگرس، محله علوم زمین، شماره 95، ص 201-210.
مطیعی، ه.،1382، چینه‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
شمس‌زاده، ع.، علوی.، س.ا.، ولی‌نژاد، م.، توکلی یرکی، م.، 1396، سبک چین‌خورردگی و پیچیدگی­‌های ساختاری در زیرپهنه‌ لرستان مرکزی (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ناحیه)، ماهنامه علمی – ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 144، 48-53.
نجفی، م.، یساقی، ع.، بحرودی، ع.، شرکتی، ش.، ورجس، ج.، 1394،  سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین خورده - رانده زاگرس، مجله علوم زمین شماره 95، ص 79-90 . https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41878
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations, Tectonophysics, 229. 211-238. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Ashkan, A., 2012. Project for the comparison and geochemical evaluation of sulfuric water sour plasters of the anhydrite layers of evaporative formations and gas fluids of the hydrocarbon fields of the Zagros Sedimentary Basin (contract 89237) report TR 2134. (In Persian).
Baghbani, D., 2003. Paleogeographic evolution and hydrocarbon potential estimation of  Dehram group in fars area and determination of Fars paleo-high limits, National Iranian oil company, Exploration and production, Tehran, Report 1946.
Bahroudi, A., and Koyi, H.A., 2003. Effect of spatial distribution of Hormuz salt in deformation style in the Zagros fold and thrust belt: An analog modeling approach, Journal of the Geological Society, London, 160, 719-733, https://doi: 10.1144/0016–764902-135.
Bally, A.W. (Editor), 1987. Atlas of Seismic Stratigraphy. Am. Assoc. Pet. Geol. Stud. Geol., 27 (1): 124 pp.
Bally, A.W. (Editor), 1988. Atlas of Seismic Stratigraphy. Am. Assoc. Pet. Geol. Stud. Geol., 27 (2): 277 pp.
Bally, A.W. (Editor), 1989. Atlas of Seismic Stratigraphy. Am. Assoc. Pet. Geol. Stud. Geol., 27 (3): 244 pp.
Barrell, J., 1917. Rhythms and the measurement of geologic time. Geol. Soc. Am. Bull., 28: 745-904. https://doi.org/10.1130/GSAB-28-745.
Berberian, M., 1976. Contribution to the seismotectonics of Iran (part II). Feological survey of Iran, Rep. No. 39m 518 p.5 Maps. 259 figures.
Berberian, M., 1995. Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds: Active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics, 241, 193-224, https://doi: 10.101/0040-1951(94)00185-C.
Bordenave, M.L., and Hegre, J.A., 2012. Current distribution of oil and gas field in Zagros fold Belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems, Geological Society, London, Special Publications, 330, 291-353, https://doi: 10.1144/SP330.14.
Burbank, D.W., and Vergés, J., 1994. Reconstruction of topography and related depositional systems during active thrusting, journal of geophysical research, vol. 99, NO. B10, pages 20,281-20,297, October 10. https://doi.org/10.1029/94JB00463.
Cosgrove, J. W., and Ameen, M. S., 2000. A comparison of the geometry, spatial organization and fracture patterns associated with forced folds and buckle folds. In: Forced folds and fractures (edited by Cosgrove, J. W. and Ameen, M. S.) 169. Geol. Soc. Spec. Publ. https://doi. 10.1144/GSL.SP.2000.169.01.02.
Dahlstrom, C.D., 1990. Geometric Constraints Derived from the Law of Conservation of volume and applied to evolutionary models for detachment folding, Geologic Note:(1). AAPG Bulletin, 74(3), 336-334. https://doi.org/10.1306/0C9B22E5-1710-11D7-8645000102C1865D.
Davodi, Z., 2011. Geometrical and kinetic analysis of the Izeh fault  zone in the folded-thrust belt of Zagros, PhD.  thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian).
Dunnington, H.V., 1985. Generation, migration, accumulation and dissipation of oil in Northern Iraq. In: Habitat of oil, AAPG, Symposium, L.G. Weeks, edit, 1194-1251. https://doi.org/10.2113/geoarabia100239.
Eberli, G.P., and Ginsburg, R.N., 1989. Cenozoic progradation of northwestern Great Bahama Bank, a record of lateral platform growth and sea-level fluctuations. In: P.D. Crevello, J.L. Wilson, J.F. Sarg and J.F. Read (Editors), Controls on Carbonate Platform and Basin Development, Soc. Econ. Paleontol. Mineral. Spec. Publ., 44: 339-351. https://doi.org/10.2110/pec.89.44.0339.
Furst, M., 1976. Tectonic and Diapirismus der ostlichenzagrosketten, GEOL. Ges. 127,183-2255. https://doi: 10.1127/zdgg/127/1976/183.
Galloway, W. E., 1989. Genetic Stratigraphic Sequences in Basin Analysis II: Application to Northwest Gulf of Mexico Cenozoic Basin1, AAPG Bulletin (1989) 73 (2): 143–154. https://doi.org/10.1306/703C9AFA-1707-11D7-8645000102C1865D.
Garcia–Mondejar, J., and Fernandez –Mendiola, P.A., 1989. Evolution plataforma/cuencaenel Albiense de Lunada y Soba (Burgos y Cantabria). Secuencias, asociaciones de sistemas sedimentarios (systems tracts) y cambios del nivel del mar, XII Congr. Esp. Sedimentol., Libro-Guia Excursiones Geol., Excursirn No. I.Dep. Estratigr., Geodin. Paleontol. (Univ. Pais Vasco), and Div. Invest. Recursos (Ente Vasco de la Energia), Leioa-Bilbao, pp.7-43.
Garcia-Mondejar, J., and Fernandez–Mendiola, P.A., 1991. Sequence stratigraphy and systems tracts of a mixed carbonate and siliciclastic platform basin model: The Albian of Lunada and Soba, northern Spain, Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., in prep. https://doi.org/10.1306/BDFF8BE6-1718-11D7-8645000102C1865D.
Ghaseminia, F., Daneshian, J, Soleimany, B., and Afghah, M., 2016. The Role of Stratigraphy in Growth Strata Studies: A Case Study from the Middle-Late Cretaceous Deposits in Persian Gulf, SW Iran, International Journal of Geography and Geology, vol. 5, issue 12, 249-258. https://doi: 10.18488/journal.10/2016.5.12/10.12.249.258.
Ghavidel, M., 1996. Acritarch Boistratigraphy of the paleozoic Rock Units in the Zagros basin, southern Iran. Acta Universitation Carolinae, Geologica, 40, 3855-411. 40 (3):385-412.
Hughes, A., 2013. Insights into Contractional Fault- Related Folding Processes Based on Mechanical, Kinematic, and Empirical Studies. Harvard University PhD Dissertations.
Jackson, J. A., 1980. Reactivation of basement faults and crustal shortening in orogenic belts, Nature, 283, 343-346, https://doi: 10.1038/28334a0.
Jahani, S., 2008. Salt tectonics, folding and faulting in the eastern Fars and southern offshore provinces (Iran). PhD. Thesis. Universite de Cergy- Pontoise.
James, D.P., and Leckie, D.A. (Editors), 1988. Sequences, Stratigraphy, Sedimentology: Surface and Subsurface. Can. Soc. Pet. Geol. Mem. 15, 586 p.
James, G.A., and Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area, American Association Petroleum Geology Bulletin, 49, 2182-2245. https://doi: 10.1306/A663388A-16C0-11d7-8645000102C1865d.
Jordan, T.E., and Flemings, P.B., 1990. Largescale stratigraphic architecture, eustatic variation, and unsteady tectonism: A theoretical evaluation, J. Geophys. Res., in press.  https://doi.org/10.1029/90JB01399.
Keller, E. A., and Pinter, N., 2001. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape (2nd Edition), 384 p. 
Kent, P.E., 1979. The emergent Hormuz salt plugs of southern Iran. Journal of Petroleum Geology. 2, 117-144. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.1979.tb00698.x.
Lawrence, D.T.,  Doyle, M., and Aigner, T., 1990. Stratigraphic simulation of sedimentary basins: Concepts and calibration, Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., 74: 273-295. https://doi.org/10.1306/0C9B22C7-1710-11D7-8645000102C1865D.
Lees, G.M., 1953. Persia In: The Science of Petroleum v.6, pt. 1, P.73-83.
Letouzey, J., B. Colletta, R. Vially., and J.C. Chermette., 1995. Evolution of salt related structures in compressional setting: in M.P.A. Jackson, D.G. Roberts, and S. Snelson, eds., Salt Tectonics: A Global Perspective, Am. Ass. Petrol. Geol. Mem. 65, p. 41–60.
Maurer, F., Martini, R., Rettori, R., Hillgartner, H., and Cirilli, S., 2009. The geology of Khuff outcrop analogues in the Musandam Peninsula, United Arab Emirates and Oman, GeoArabia, 14, 125-158, https://doi: 10.1007/s12517-010-0198-y.
Mitchum, R.M. Jr., and Van Wagoner, J.C., 1991. High frequency sequences and their stacking patterns: Sequence stratigraphic evidence of high-frequency eustatic cycles, In: W. Schlager and K.T. Biddle (Editors), The Record of Sea level Fluctuation. Sediment. Geol., 70: 131-160. https://doi.org/10.1016/0037-0738(91)90139-5.
Mitra, S., 2002. Structural models of faulted detachment folds. AAPG Bulletin, 86, 173-1694, https://doi.org/10.1306/61EEDD3C-173E-11D7-8645000102C1865D.
Mitra, S., 2003. A unified kinematic model for the evolution of detachment folds. Journal of Stractural Geology, 25, 1659- 173, https://doi.org/10.1016/S0191-8141(02)00198-0.
Motamedi, H., Sherkati, S., and Sepehr, M., 2012. Structural style variation and its impact on hydrocarbon traps in central Fars, Southern Zagros folded belt. Iranian Journal of Structural Geology 37, 124e133. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2012.01.021.
Motiei, H., 2003. Geology of Iran, Stratigraphy of Zagros. Geological survay and  mineral exploration of Iran.550 P.(In Persian)
Mutti, E., 1985. Turbidite systems and their relations to depositional sequences, In: G.G. Zuffa (Editor), Provenance of Arenites. Reidel, Boston, pp.65-93. https://doi. 10.1007/978-94-017-2809-64. 
Najafi, M.  Yassaghi,  A.  Bahroudi,  A.  Serkati,  SH.,  and  Verges,  J., 2015. Old  Style in the Fars Paleo-High, SE Zagros Fold-Thrust Belt, Geoscience, V. 24, N. 95. Tectonic, 79-90.  https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41878. (In Persian).
Oveisi, B., 2007. Rates and processes of active folding in the central Zagros – IRAN. PhD. Thesis. Universite Joseph Fourier. 226 pages.
Perotti, C., Carruba, S., Rinaldi, M., and Bertozzi, G., 2011. The Qatar-South Fars Arch Development (Arabian Platform, Persian Gulf): Insights Form Seismic Interpretation and Analogue Modelling, In: Schattner, U. (eds) New Frontiers in Tectonic Research At the Midst of plate Convergence, ISBN: 978 – 9553 – 307 – 594-5. 325-352. https://doi. 10.5772/20229.
Pitman, W.C. Ill., 1978. Relationship between eustacy and stratigraphic sequences of passive margins, Geol. Soc. Am. Bull, 89:1389 1403.
Pitman, W.C., III, 1990. Large rapid sea level changes. Earth Planet. Sci. Lett., in prep. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1978)89<1389:RBEASS>2.0.CO;2.
Price, N. J., and Cosgrove, J. W., 1990. Analysis of Geological Structures, Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/S0016756800018549.
Rahimpour-Bonab, H., Esrafili– Dizaji, B., and Tavakoli, V., 2010. Dolomitization and Anhydrite precipitation in Permo- Triassic carbonates at the South Pars gas filed, offshhore Iran: controls on reservoir quality. Journal of Petroleum Geology, 33,43-66.  https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2010.00463.x.
Reynolds, D.J., Steckler, M.S., and Coakley, B.J., 1990. The role of the sediment load in sequence stratigraphy: The influence of flexural isostasy and compaction, J. Geophys. Res., in press. https://doi.org/10.1029/90JB01914.
Rezaei, S., and Yassaghi, A., 2015. Fold style variations in cover sediments above oblique basement faults, Qitoleh anticline as a case study, North-west Zagros, Geoscience Vol. 24, NO. 95. https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41852. (In Persian).
Sattarzadeh, Y., Cosgrove, J. W., and Vita-Finzi, C., 2000. The interplay of faulting and folding during the evolution of the Zagros deformation belt. In: Cosgrove, J.W., Ameen, M.S. (Eds.), Forced Folds and Fractures Special Publication no, 169. Geological Society, London, 187–196. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.169.01.14.
Saura, E., Vergés. J., Homke, S., Blanc, E., Serra–Kiel, J., Bernaola, G., Casciello, E., Fernández, N., Romaire, I., Casini, G., Embry, J.Ch., Sharp, I.R., and Hunt, D., 2011. Basin architecture and growth folding of the NW Zagros early foreland basin during the Late Cretaceous and early Tertiary, London, Journal of the Geological Society, 168, 235-250. https://doi.org/10.1144/0016-76492010-092.
Sella, G.F., Dixon. T.H., and Mao. A.L., 2002. REVEL: A model for recent plate velocities from space geodesy. Journal of Geophysical Research – Solid Earth, 107, B4, 2081. https://doi.10.1029/2000JB000033.
Sepehr, M., and Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros fold- thrust belt. Iran, Mar. Pet. Geol. 21 (7), 829-843. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2003.07.006.
Shamszadeh, A., Alavi, S.A., Vali nejad, M., and Tavakoli., M., 2016. Folding style and structural complications in the central Lorestan sub-zone;A case study of one of the oil fields in the district. Scientific journal of Oil and Gas exploration and production. No.144.48-53. (In Persian).
Shankar , M., 2002. Structural Models of Faulted Detachment Folds, AAPG Bulletin (2002) 86 (9): 1673–1694. https://doi.org/10.1306/61EEDD3C-173E-11D7-8645000102C1865D.
Sherkati, S., and Letouzey. J., 2004. Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and Petroleum Geology, Vol. 21, No. 5, 535-554. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2004.01.007.
Sherkati, S., Letouzey, J., and Frizon de Lamotte, D., 2006. The Central Zagros fold- thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation and sand box modeling. Tectonics, 25, TC4007. https://doi: 10.1029/ 2004 TC001766.
Soleimany, B., and Sàbat. F., 2010. Style and age of deformation in the Northwest Persian Gulf, Petroleum Geosciences, 15, 1-10. https://doi:10.1144/1354-079309-837.
Soleimany, B., Poblet. J., Bulnes. M. , and Sàbat. F., 2011. Fold amplification history unravelled from growth strata: the Dorood anticline, NW Persian Gulf, Journal of the Geological Society, 168 (1): 219–234. https://doi.org/10.1144/0016-76492010-085.
Stöcklin, J., 1968. Structural History and Tectonics of Iran: a review. American Association Petroleum Geology Bulletin, 52 (7), 1229-1258. https://doi.org/10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D.
Suppe, J. , and Medwedeff,  D. A., 1990. Geometry and kinematics of fault propagation folding. Eclogae Geologicae Helvetiae, 83 (3), 409–454. https://doi.10.4236/gep.2017.511006.
Suppe, J., 1983. Geometry and kinematics of fault- bend folding. American Journal of Science 283, 684- 721. https://doi. 10.2475/ajs.283.7.684.
Szabo, F., and kheradpir, A., 1978. Permian and Triassic stratigraghy, Zagros basin, south- west Iran, Journal of petroleum Geology, 1,57-82. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.1978.tb00611.x.
Talbot, C. L., and Alavi, M., 1996. The past of a future syntaxis across the Zagros, in: Alsop, G, L., Blundell, D, L., Davison, I. (Eds), Salt Tectonics, vol, 100. Geol, Soc, London Spec Pub., PP. 89- 109. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1996.100.01.08.
Thorne, J.A., and Swift, D.J.P., 1991. Sedimentation on continental shelves. Part 1I: Application of the regime concept. In: D.J.P. Swift, G.F. Oertel and R.W. Tillman and J. A. Thorne (Editors), Shelf Sands and Sandstone Bodies: Geometry, Facies and Distribution. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
Titus, S. J., Housen, B., and Tikoff, B., 2007. A kinematic model for the Rinconada fault system in central California based on structural analysis of en-echelon folds and paleomagnetism. Journal of Structural Geology 29, p. 961-982. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2007.02.004.
Vail, P.R., 1987. Seismic stratigraphy interpretation using sequence stratigraphy. Part I: Seismic stratigraphy interpretation procedure, In: A.W. Bally (Editor), Atlas of Seismic Stratigraphy, Am. Assoc. Pet. Geol. Stud. Geol., 27 (1): 1-10. https://doi. 10.4236/ojce.2018.83022.
Valero, L., Soleimany, B., Bulnes, M., and Poblet, J., 2015. Evolution of the Nourooz anticline (NW Persian Gulf) deciphered using growth strata: Structural inferences to constrain hydrocarbon exploration in Persian offshore anticlines, Marine and Petroleum Geology 66, 873-889. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.07.029.
Van Wagoner, J.C., Mitchum, R.M. Jr., Posamentier, H.W., and Vail. P.R., 1987. Seismic stratigraphy interpretation using sequence stratigraphy, Part II: Key definitions of sequence stratigraphy, In: A.W. Bally (Editor), Atlas of Seismic Stratigraphy. Am. Assoc. Pet. Geol. Stud. Geol., 27 (1): 11-14.
Van Wagoner, J.C., Mitchum, R.M., Campion, K.M. , and Rahmanian, V.D., 1990. Siliciclastic Sequence Stratigraphy in Well Logs, Cores, and Outcrops: Concepts for High Resolution Correlation of Time and Facies, Am. Assoc. Pet. Geol. Methods Explor. Ser., 7:55 pp.  https://doi.org/10.1306/Mth7510.
Van Wagoner, J.C., Posamentier. H.W., Mitchum, R.M. Jr., Vail. P.R., Sarg, J.F., Loutit, T.S., and Hardenbol, J., 1988. An overview of the fundamentals of sequence stratigraphy and key definitions, In: C.K. Wilgus, B.S. Hastings, C.G.St.C. Kendall, H.W. Posamentier, C.A. Ross and J.C. Van Wagoner (Editors), SeaLevel Changes: An Integrated Approach. Soc. Econ. Paleontol. Mineral. Spec. Publ., 42: 39-45. https://doi.org/10.2110/pec.88.01.0039.
Vergés, J., Marzo. M., and Muñoz, J. A., 2002. Growth strata in foreland settings: Sedimentary Geology, v. 146, no. 1-2, p. 1- 9. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(01)00162-2.
Yassaghi, A., and Madanipour, S., 2008. Influence of a transverse basement fault on along-strike variations in the geometry of an inverted normal fault: Case study of the Mosha Fault, Central Alborz Range, Iran. Journal of Structural Geology 30(12):1507–1519. https:// DOI:10.1016/j.jsg.2008.08.006.