نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به منظور فسیل شناسی مرجان کرتاسه زیرین ایران مرکزی، برش باغین در کرمان انتخاب و نمونه برداری شده است. این برش شامل تناوبی از نهشته‌های مارنی سبز رنگ، سنگ آهک و سنگ آهک شیلی می‌باشد. این نهشته­‌ها حاوی تنوع قابل ملاحظه‌ای از مرجان‌هاست که از حفظ‌‌‌شدگی خوبی برخوردار می‌باشند. در این برش، گروه­‌های مختلف درشت‌سنگواره‌ای (مرجان‌ها، خارداران، دوکفه‌ای‌ها، بازوپایان، شکم‌پایان و...) و ریزسنگواره‌ای (اربیتولینید، جلبک و استراکد) حضور دارند. حضور مجموعه متنوع فسیلی به‌ویژه روزن‌داران بزرگ اربیتولینید بیانگر شرایط محیطی مساعد و عدم حضور روزن‌بران پلانکتون گویای شرایط محیطی کم‌ژرفا است. همچنین حضور استراکدهای پلاتی­‌کوپید، پودوکوپید و مرجان‌ها شرایط بوم‌شناسی‌دیرینه کم‌ژرفا، گرم، نورانی و مساعد را تایید می‏‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدی، ط.، 1383، بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های کرتاسه زیرین در شمال کرمان (راور)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 235صفحه.
بختیاری، س.، 1388، اطلس راه‌های ایران. مقیاس 1:100,000، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
خسروتهرانی، خ.، و وزیری مقدم. ح.، 1372، چینه شناسی کرتاسه زیرین در نواحی غرب و جنوب غربی یزد، مجله علوم زمین، شماره 7، صفحات 36 تا 45.
خسروی، ز.، 1398، تاکسونومی، پالئواکولوژی و پالئوژئوگرافی استراکدهای کرتاسه میانی در غرب و شمال غرب کرمان. پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 588صفحه.
شمیرانی، ا.، صادقی، ع.، قلاوند، هرمز.، و موحد، ز.، 1380، پیشنهاد مقطع شاهد بخش آهک خلیج از سازند گدوان در شمال منطقه گچساران، نشریه داخلی دانشکده علوم زمین، شماره های 6و7، صفحات 91 تا 108.
رامی، م.، 1387، پالئواکولوژی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه میانی(آلبین بالایی- سنومانین زیرین) در غرب و جنوب غرب کوه‌بنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، 227صفحه.
عرب، ا.، 1389، سیستماتیک فسیل­‌ها، پالئواکولوژی و کمواستراتیگرافی مارن­‌های کرتاسه میانی در غرب و شمال غرب کرمـان. رساله دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، 347 صفحه.
کیمیاگری، م.، 1374، مطالعه زمین‌شناسی و چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین در ناحیه سه (جنوب کاشان)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 133 صفحه.
پروانه‌نژاد شیرازی، م.، شهیدا، م.، فیض نیا، م. ر.، 1380، چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی مبتنی بر فسیل‌شناسی رسوبات کرتاسه در شمال شیراز، مجله علوم پایه، جلد 14، شماره 2، صفحات 13تا 23.
وزیری، م.ر.، داستانپور، م.، ناظری،  و.، 1384، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد اول (بی‌مهرگان، ایکنوفسیل‌ها، گیاهان)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 359 صفحه.
Ahmadi, T., 2004. Biostratigraphy and Paleoecology of Lower Cretaceous deposits in the North of Kerman (Raver), Master's Thesis, Shahid Bahnar University, Kerman, 235 pages. (In Persian).
Arab, A.L., and Vaziri, M.R., 2013. Introduction of Neithea notabilis (Mnster) pectinide from Aptian deposits in Baghin region, West Kerman, Iran, Geosciences of the Geological Survey of Iran, pp. 23-30..
Arab, A.L., and Vaziri, M.R., 2010. Sexual Dimorphism in a New Species of Cassiduloid Echinoid, Pygaulus baghinensis, from the Aptian Strata of Baghin Area, West of Kerman, Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 21, 43-47.
Arab, A., 2010. Systematics of fossils, paleoecology and chemostratigraphy of Middle Cretaceous marls in the west and northwest of Kerman. PhD Thesis, Shahid Bahoner University, Kerman.. (In Persian).
Bakhtiari, S., 2009, Road Atlas of Iran. Scale 1:100,000, Institute of Geography and Cartography of Gita, 272 color illustrated pages. (In Persian).
BouDagher-Fadel, MK., 2018. Global evolution and paleogeographic distribution of mid-Cretaceous orbitolinids. UCL Open: Environment. (1):01. Available from:https://dx.doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000001.
BouDagher-Fadel, MK., Hu, X., Price, GD., Sun, G., Wang, J-G., and An, W. 2017., Foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the mid-Cretaceous limestones in the southern Tibetan plateau. J Foraminiferal Res.;47:188–207.
Corda, L., and Brandano, M., 2003. Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, central Apennines, Italy. Sediment Geol 161(1-2(, p. 55-70.
Djokovic, I., Dimitrijevic, M. N., Cvetic, S., and Dimitrijevic, M. D., 1972. Geological map of Iran. 1:100,000 series, sheet 7350-Baghin. Geological survey of Iran.
Douglass, R. C., 1960. The foraminiferal genus Orbitolina in North America. Geological Survey Professional Paper. 333: 1-52., available online at https://doi.org/10.3133/pp333.
Done, T.J., 1983. Coral zonation: Its Nature and Significance. In: Perspectives on CoralReefs, Manuka, Contribution 200, 1983, pp. 107–147.
Hallock, P., 1985. Why Are Larger Foraminifera Large? Paleobiology, 11, 195-208.https://doi.org/10.1017/S0094837300011507.
Khosrotharani, Kh., and Vaziri-Moghadam. H., 1993. Lower Cretaceous stratigraphy in the western and southwestern areas of Yazd, Journal of Geology, No. 7, pages 36 to 45. (In Persian).
Khosravi, Z., 2018. Taxonomy, paleoecology and paleogeography of Middle Cretaceous ostracods in the west and northwest of Kerman. PhD thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, 588 pages.(In Persian).
Kimiagari, M., 1995. Geological and stratigraphic study of Lower Cretaceous sediments in Se area (south of Kashan), Master thesis, Isfahan University, 133 pages. (In Persian).
Loeblich, Jr, A. R.,  and Tappan, H., 1988. Foraminiferal genera and their classification. 969pp.
Löser, H., 2000. Catalogue of Cretaceous corals. CPress, Dresden, 135 pp.
Löser, H., 2010. The Barremian coral fauna of the Serre de Bleyton mountain range (Drôme, SE France).  Annalendes Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A 112:575-612 [L. Villier/L. Villier/M. Clapham].
Löser, H., 2016. Catalogue of Cretaceous Corales 4. Systematic Part. CPress Verlag, Dresde, p. 710.
Löser, H., 2018a. PaleoTax/Measure.Program Release 1.6. Manual, p. 15. Online­ version at: http://www.paleotax.de.
Löser, H., 2018b. Fossile Korallenaus Jura und Kreide.Aufbau,Klassifikation, Bestimmung und Fundmoglichkeiten 2. Auflage. 198pp. Dresden(CPress).
Löser, H., Steuber,T., and Löser,C., 2018. Early Cenomanian coral faunas from NeaNikopoli (Kozani, Greece; Cretaceous). Carnets de Géologie/ Notebooks on Geology, 18:23-121.https://doi.org/10.4267/2042/66094.
Löser, H., Heinrich, M., and Schuster, U., 2019. Korallen von Rußbach und Gosau (Coniac-  Santon; Osterreich). VI. CPress Verlag, Dresden, p. 367, 1195 figs.
Löser, H., Nieto, L. M., Castro,J. M., and Reolid., 2021. A Lower Valanginian coral fauna from the South Iberian Palaeomargin (Internal Prebetic, SE Spain) Palaeontologia Electronica, 24 (1a 06. https://doi.org/10.26879/1030palaeo electronica. org/content/2021/3292-spanish-valanginian-corals.
Parvaneh-Nejad-Shirazi, M., Shahida, M., Faiznia, M. R., 2001. Stratigraphy and paleontology based on paleontology of Cretaceous sediments in the north of Shiraz, Journal of Basic Sciences, Volume 14, Number 2, Pages 13-23.(In Persian).
Rami, M., 2008. Paleoecology and biostratigraphy of Middle Cretaceous (Upper Albian-Lower Cenomanian) deposits in the west and southwest of Koh-Banan, Master's thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, 227 pages. (In Persion)
Schroeder, R., 1975. General evolutionary  trends in Orbitolinas. Revista Espanola de Micropaleontologia Numero Especial, enero, 117-128.
Schroeder, R., van Buchem, F.S.P., Cherchi, A., Baghbani, D., Vincent, B., Immenhauser, A., and  Granier, B., 2010. Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for the Barremian– Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for regional stratigraphic correlations. Geo Arabia Special Publication, 4: 49-96. 
Shemirani, A., Sadeghi, A., Qalavand, H., Mohed, Z., 2001. proposal for the witness section of the Gulf Limestone section of the Gadwan Formation in the north of Gachsaran region, internal journal of the Faculty of Earth Sciences, numbers 6 and 7, pages 91 to 108. (In Persian).
Simmons, M.D., Whittaker, J.E., Jones, R.W., 2000. Orbitolinids from Cretaceous sediments of the Middle East – a revision of the F.R.S. Henson and associated collection. In: Hart MB, Smart CW, editors. Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. MicroPress, Europe: Grzybowski Foundation Special Publication 2000;7:411–37.
Simmons, M. D., and Williams, C. L., 1992. Cretaceous Orbitolinidae (foraminifera) from onshore and offshore South-West England. Journal of Micropalaeontology 11 (1), 21-30.
Tucker, M. E., and Wright, V. P., 1990. Carbonate sedimentology, Oxford Blackwell Scientific Publications, 425 pp.
Vaziri, M. R., Dastanpour, M., Nazeri, V., 2005. Basics of paleontology, first volume (invertebrates, ichnofossils, plants), published by Shahid Bahonar University of Kerman, 359 pages. (In Persian).
Velic, I., 1988. Lower cretaceous benthic foraminiferal biostratigraphy of the shallow- watercarbonate of the Dinarids. Revue de paleobiologie, 2, 467-475.
Yazdi-Moghadam, M., Parandavar, M., Sarfi, M., and Sharifi, M., 2021. Integrated biostratigraphy (orbitolinids and calcareous nannofossils) of the Lower Cretaceous Taft Formation in Isfahan, Central Iran. Volume 126, October 2021, 104918. DOI:10.1016/j.cretres.2021.104918.