نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی‌دانشگاه پیام‌نور مرکز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

چکیده

در این مطالعه 60 نمونه از نهشته‌های مربوط به کربنیفر در برش چینه‌شناسی خمس واقع در 40 کیلومتری جنوب‌خاوری خلخال از نظر محتوی روزن‌بران مورد بررسی قرار گرفت. توالی دریایی کربنیفر برش چینه‌شناسی خمس با ستبرای 5/163 متر متشکل از سنگ‌آهک و سنگ‌آهک‌های دولومیتی به رنگ سیاه تا خاکستری است. مرز زیرین برش مورد پژوهش با سنگ آهک‌های کرم رنگ کرتاسه به صورت گسل بوده و با گسترش سیل‌های تیره رنگ در مرز این دو واحد مشخص می‌شود. مرز بالایی آن نیز با ناپیوستگی دگرشیب با کنگلومرای پلی‌ژنتیک به سن پلیوسن پوشیده می‌شود. برش خمس از دیدگاه سازندی تاکنون نام‌گذاری نشده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با شناسایی جامعه روزن‌بران و تعیین سن آنها و همچنین تطابق لایه‌های در برگیرنده‌شان با نهشته‌های کربنیفر در دیگر نواحی ایران، جایگاه چینه‌شناسی آن تعیین شود. در این پژوهش 30 جنس و 25 گونه از روزن‌بران کف‌زی شناسایی شده است که برای اولین بار در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر اساس پراکندگی چینه‌شناسی روزن‌بران شناسایی شده، حضور جنس‌های شاخص و مقایسه جامعه روزن‌بران مورد پژوهش با روزن‌بران نهشته‌های کربنیفر سازند قزل‌قلعه، سازند باقرآباد، سازند مبارک و بخشی از سازند سردر، می‌توان سن ویزئن‌پسین تا باشکرین‌پیشین را برای ردیف دریایی کربنیفر خمس تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها