نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، آموزشکده نقشه‌برداری، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

3 دکتری، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

4 استاد، گروه مهندسی نقشه برداری و ژئودزی، دانشگاه نیو برانزویک، نیو برانزویک ،کانادا

5 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،تهران، ایران

6 دانشجوی دکتری، دانشکد ه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

7 کارشناس ارشد، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که انجام مشاهدات ترازیابی دقیق به عنوان با ارزش‌ترین منبع اطلاعات در زمینه تغییرشکل ارتفاعی پوسته زمین فرایندی زمان‌بر و پرهزینه است، برای استفاده مؤثر از آن در بررسی ژئودینامیک ارتفاعی با دقت و به صورت کنجکاوانه برنامه‌ریزی صورت گیرد. به عبارت دیگر در طراحی و انجام مشاهدات باید ویژگی‌های تغییرشکل ارتفاعی در منطقه مورد مطالعه را مد نظر داشت، به‌ویژه اگر منطقه مورد مطالعه وسیع و تغییرشکل در آن کم و بسیار ناهمگون باشد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ویژگی‌های تغییرشکل ارتفاعی در ایران برای اندازه‌گیری‌های ترازیابی دقیق است. نتایج حاصل از این بررسی کمک می‌کند تا اندازه‌گیری‌‌های ترازیابی دقیق در مناطقی متمرکز شوند که بیشتر در معرض تغییرشکل ارتفاعی بوده است و یا آگاهی و بررسی تغییرشکل ارتفاعی در این مناطق برتری دارد. برای این منظور، داده‌های مختلف زمین‌‌شناختی، ژئوفیزیکی، لرزه‌نگاری، ژئودزی و توزیع جمعیتی کشور در کنار هم قرار گرفته و ارزیابی شده‌اند. نتیجه این ارزیابی پیشنهاد یک راهبرد جدید برای ترازیابی دقیق در کشور است که در قالب یک طرح پژوهشی با حمایت سازمان نقشه‌برداری کشور و به منظور انجام مطالعات ژئودینامیک ارتفاعی تهیه شده است.    

کلیدواژه‌ها

عربی، س.، مالکی، ا.، کوه زارع، آ.، ایازیان، م.، معینی، ح. و جوادی، م.، 1385- ترازیابی دقیق در ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور.
حسامی آذر، خ.،1382- نقشه گسل‌های فعال ایران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و مهندسی زلزله.
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1384- آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد 84- 2800.
 
References
Altiner, Y., 1999- Analytical Surface Deformation Theory, Springer.
Bomford, G., 1983- Geodesy, OxfordUniversity Press, 3Rev Ed.
Bossler, J. D., 1984- Standards and Specifications for Geodetic Control Networks, Federal Geodetic Control Committee, Maryland.
Choy, G. L.  & Zedník, J., 1997-The Rupture Process of the Manjil, Iran Earthquake of 20 June 1990 and Implications for Intraplate Strike-Slip Earthquakes, Journal of Studia Geophysica et Geodaetica, Volume 41, Number 1 / January, 1997, DOI: 10.1023/A: 1023336723587
Djamour, Y., 2004- Contribution de la Géodésie (GPS et nivellement) à l’étude de la déformation tectonique et de l’aléa sismique sur la région de Téhéran (montagnes de l’Alborz, Iran), These de doctorat, L’université de Montpellier2, Montpellier, France.
Djamour, Y., Nankali, H. R., Sedighi, M., Sadeghi, F., Rahimi, Z., Tavakoli, F., Mousavi, Z., Khorrami, F., Aghamohammadi, A. & Hosseini, S., 2007- First results inferred from the new Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics (IPGN), Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04910, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04910
Government of Japan, 2004- Spatial Data Infrastructure Work in Japan.  Bulletin of the Geographical Survey Institute, Vol.50 March, 2004.
Gupta, H. K., Niwas, S., Bhaattachayra, A., Naqvi, S. W. A. & Goswami, B. N., 2003- Indian National Report for 23rd General Assembly of IUGG, Sapporo,Japan, pages 9-10.
Hatam, Y., Djamour, Y., Bayer, R., Vanicek, P., Abolghasem, A. M., Hinderer, J., Mohammad Karim, M., Najafi Alamdari, M., Cheraghi, H., Saadat,  R., Soltanpour, A., Sedighi, M., Nankali,  H., Arabi, S., Azizian, N. & Rafiey, S., 2008- Designing and Implementation of the Multi-purpose Physical Geodesy and Geodynamics Network of Iran (MPGGNI2005), EGU 2008, Vienna.
http://www.sci.org.ir
http://www.tw.org.ir/info/mainpage.asp
IGN, 1987- Nivellment Geometirique Motorisé et Nivellement indirect de precision Motorisé, Institut Geographique Nationale.
IIEES: The International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, http://www.iiees.ac.ir
Kasser, M., 2008- Maintenance of the NGF (French Levelling Networks) with a GPS assistance. Oral presentation at NCC Geomatics conference.
Mäkinen, J. & Saaranen, V., 1999- Computation of postglacial land uplift from the three precise levellings in Finland. In: M. Lilje (ed): .Geodesy and Surveyingin the Future. The Importance of Heights. March 15–17, 1999, Gävle, Sweden. Proceedings, LMV-Rapport 1999:3, 285–288.
Motagh, M., Walter, T. R., Sharifi, M. A., Fielding, E., Schenk, A., Anderssohn, J. & Zschau, J., 2008- land subsidence in Iran caused by widespread water-reservoir overexploitation, Geophys. Res. Lett., 35, 2008.
Motagh, M., Klotz, J., Tavakoli, F., Djamour, Y., Arabi, S., Wetzel, H.-U. & Zschau, J., 2006- Combination of precise leveling and InSAR data to constrain source parameters of the Mw = 6.5, 26 December 2003 Bam earthquake, Pure and Applied Geophysics, 163, 1, 1-18, 2006.
Nazari, H. & Ritz, J. F., 2005- Sketch map of Quaternary Faults in Central Alborz. GSI.
Nazari, H. & Ritz, J. F., 2008- Neotectonic in central Alborz, special issue, Vol 17, No. 1, Geosciences, GSI.
Vanicek, P. & Krakiwsky, E. J., 1986- Geodesy: the Concepts.  
Vanicek, P. & Nagy, D., 1980- On the Compilation of the Map of Contemporary Vertical Crustal Movements in Canada, Techtonophysics, 70, pp. 75-86.
Vanicek, P., 2005-8- Personal Communications.
Vanicek, P., Elliott, M. R. & Castel, R., 1978- Four Dimensional Modeling Of Recent Vertical Movements in the Area of the Southern California Uplift,Tectonophysics, 52, pp. 287-300.