نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران

چکیده

شناخت پدیدة زمین‌لرزه، مستلزم دستیابی هر چه دقیق­تر به مدل­های دینامیکی و سینماتیکی برای توضیح چگونگی گسیختگی در گسل است. تحلیل حرکات زمین به صورت دقیق و در گسترة وسیعی از بسامد­ها و دامنه­ها یکی از راهکارهای موجود در این زمینه به شمار می‌رود. سامانه تعیین موقعیت جهانی، امروزه به ابزار نیرومندی برای این منظور تبدیل شده است.  تعداد روز افزونی از ایستگاه­های دائمی که با هدف انجام مطالعات ژئوفیزیکی و لرزه­شناسی نصب و راه­اندازی شده­اند، اکنون در بسامدهای لرزه­ای مانند یک هرتز عمل می­کنند. یک گیرندة­ GPS می­تواند به گونه‌ای دقیق حرکات زمین را در مقیاس­های زمانی زمین‌شناسی (مثال: 1mm/yr) و لرزه­ای (مثال: 500 mm/yr) اندازه­گیری کند. در این پژوهش شکل­موج­های لرزه­ای حاصل از 13 ایستگاه GPS در فاصلة­ کانونی 36 تا 74 کیلومتر از زمین­لرزه­ سن‌سیمون 2003  واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی (ایالات متحده) تعیین شده است. در این مقاله قابلیت­های روش نسبی تعیین موقعیت با بهره­گیری از داده­های با آهنگ بالا (1 ثانیه) بررسی و جابه‌جایی­های لرزه­ای با جابه‌جایی­های حاصل از انتگرال­گیری رکوردهای لرزه­نگاری مقایسه و درست آزمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

 
 
References
Bilich, A., Cassidy, J. and Larson, K. M., 2008- "GPS Seismology Application to the 2002 Mw=7.9 Denali Fault Earthquake." GPS Seismology Application to the 2002 Mw=7.9 Denali Fault Earthquake 98(2): 593-606.
Blewitt, G., 1989- "Carrier phase ambiguity resolution for the Global Positioning System ap-plied to geodetic baselines up to 2000 km." J. Geophys. Res 98(8): 10187-10203.
Blewitt, G., 2007- "GPS and Space-Based Geodetic Methods." Treatise on Geophysics 3: 351-390.
Bock, Y., Prawirodirdjo, L. and Melbourne, T. I., 2004- "Detection of arbitrarily dynamic ground motions with dense high-rate GPS network." J. Geophys. Res. Lett. 31.
Chen, G., 1998- GPS kinematic positioning for the airborne laser altimetry at Long Valley, California. Department of Earth Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
Elosegui, P., Davis, J. L., Oberlander, D., Baena,  R. and Ekstrom, G. 2006- "Accuracy of high-rate GPS for seismology." J. Geophys. Res. Lett. 33.
Ge, L., 1999- GPS seismometer and its signal extraction. 12th Int. Tech. Meeting, Nashville, Tennessee.
Ge, L., Han, S., Rizos, C., Ishikawa, Y., Hoshiba, M., Yoshida, Y., Izawa, M., Hashimoto, N. and Himori, S., 2000- "GPS seismometers with up to 20-Hz sampling rate." Earth Planets Space.
Hardebeck, J., Boatwright, J., Dreger, D., Goel, R., Graizer, V., Hudnut, K., Ji, C. Jones, L. Langbein, J. Lin, J. Roeloffs, E. Simpson, R. Stark, K. Stein, R. and Tinsley, J. C., 2004- Preliminary report on the 22 December 2003, M6.5 San Simeon, California earthquake, Seism. Res. Lett., 75, 155-172.
Herring, T. A., 2010- TRACK GPS kinematic positioning program, version 1.21,Department of Earth Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology.                                                                                      
Herring, T. A., King, R. W., McClusky, S. C., 2009- GAMIT Reference Manual, Department of Earth Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology.                                                                                      
Hirahara, K., Nakano, T., Hoso, Y., Matsuo, S. and Obana, K., 1994- An experiment for GPS strain seismometer, Japanese Symposium on GPS, Tokyo, Japan, 15–16 December, 67–75, 1994.
IGS., 2004- 2001-2002 Annual Report. Pasadena, Jet Propulsion Laborarory.
Ji, C., Larson, K. M., Tan, Y., Hudnut, K. W. and Choi, K., 2004- "Slip history of the 2003 San Simeon earthquake constrained by combining 1-Hz GPS, strong motion, and teleseismic data." J. Geophys. Res. Lett. 31.
Kanamori, H., Hauksson, E. and Heaton, T., 1991- "TERRAscope and CUBE Project at Caltech. EOS." Trans. Am. Geophys. Un. 72.
Kouba, J., 2005- "A Possible Detection of the 26 December 2004 GreatSumatra-AndamanIslands Earthquake with Solution Products of the International GNSS Service." Studia Geophysica et Geodaetica 49(4): 463-483.
Langbein, J. and Bock. Y., 2004- "High-rate real-time GPS network at Parkfield: Utility for detecting fault slip and seismic displacements." J. Geophys. Res. Lett. 31.
Larson, K. M., 2009- "GPS Seismology." Journal of Geodesy 83: 227-233.
Larson, K. M., Bilich, A. and Axelrad, P., 2007- "Improving the precision of high-rate GPS." J. Geophys. Res. Lett. 112.
Larson, K. M., Bodin, P. and Gomberg, J., 2003- "Using 1-hz GPS data to measure deformations caused by the Denali fault earthquake." Science: 1421-1424.
Nikolaidis, R. and Bock, Y., de Jonge, P. J., Shearer, P., Agnew, D. C. and Van Domselaar, M., 2001- "Seismic wave observations with the Global Positioning System." J. Geophys. Res. Lett. 106(21): 897,916.
Segall, P. and Davis, J. L., 1997- "GPS Applications for Geodynamics and Earthquake Studies." Ann. Rev. Earth Planet 25: 301-336.
Sohne, W. and Schwahn, W., 2005- Ground motion at a great distance following the Sumatra-Andaman Mw 9.3 earthquake (Dec 26, 2004) using 1 Hz GPS data in a dense network. Advances in GPS data processing and modeling, London.
White, J. E., 1980- " Quantitative Seismology, Theory and Methods Volume I and Volume II by Keiiti Aki and Paul G. Richards." The Journal of the Acoustical Society of America 68(5): 1546.
Yusaku, O., Irwan, M., Takeshi, S., Fumiaki, K. and Kazuro, H., 2006- "Large surface wave of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake captured by the very long baseline kinematic analysis of 1-Hz GPS data." Earth Planets Space 58: 153-157.