نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز، تهران

چکیده

تداخل‌سنجی راداری از روش‌های شناخته شده سنجش از دور است که کاربردهای آشکاری در مطالعه جابه‌جایی‌های سطحی زمین دارد. جو، بر خلاف دیگر عوامل تأثیرگذار بر روی اندازه‌گیری‌های تداخل‌سنجی راداری, رفتاری غیر­قابل پیش‌بینی و نسبتاً پیچیده دارد که بسته به شرایط مختلف زمان‌های تصویربرداری، نتایج را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق مدلی با توجه به جنس خطا برای کاهش اثر جو، برای فرونشست زمین در استان خراسان مطالعه شده است. در این مدل، از داده‌های تمام­تفکیک (FR) سنجنده  MERIS برای برآورد اثر بخار آب و داده‌های سینوپتیک هواشناسی برای کاهش اثر فشار استفاد شده است. همچنین اثر قطرات آب و ابر نیز در این مدل در نظر گرفته شده است. برای تداخل‌نمای مورد استفاده میزان خطای حاصل از انتشار خطاها برای مدل، برابر ٦/٧ میلی­متر برآورد شده است. از سوی دیگر، مقایسه نتایج حاصل از تداخل‌سنجی و داده‌های نقطه‌ای GPS، تغییر میزان RMSE از مقدار بیش از 9 میلی­متر پیش از تصحیح به حدود ٢ میلی­متر پس از تصحیح را نشان داده‌ است.

کلیدواژه‌ها

 
کتابنگاری
جمور، ی. موسوی، ز.، نانکلی، ح.، رحیمی، ز.، عربی، س.، طالبی، ع.،1384. گزارشی از نقشه غیر عادی در منطقه شمال مشهد مقدس، نشریه علمی-فنی نقشه برداری، شمال 74،.
مباشری، م.ر.،1385. مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره ای، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،.
 
 
References
 Albert, P., 2004- Remote sensing of atmospheric water vapour for numerical weather prediction. Ph.D. Thesis of Ferei University of Berlin.
Dehghani, M., Valadan Zouj, M., J., Biggs, J., Mansourian, A., Parsons, B., & Wright, T., 2009- RADAR Interferometry Time Series Analysis of Mashhad Subsidence, Journal of International Society of Remote Sensing (ISRS).
 European Space Agency, 2006- MERIS Handbook, Oct.
 Goldstein, R. M. & Werner, C. L., 1998- Radar interferogram filtering for geophysical applications. Geophysical Research Letters, Vol. 25, No. 21, pp. 4035 – 8,.
Hanssen, R. F., 2001- Radar Interferometry: Data interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 Hanssen, R. F., 1998- Atmospheric Heterogeneities in ERS Tandem SAR Interferometry, 136 pp., Delft Univ. Press, Delft, Netherlands.
 Kramer, H. J., 2002- Observation of the earth and its environment, Springer.
Li, Z., Muller, J.-P.,  Cross, P. and Fielding , E. J.,  2005- Interferometric synthetic aperture radar (InSAR) atmospheric correction: GPS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), and InSAR integration, J. Geophys. Res., 110, B03410, doi:10.1029/2004JB003446.
Li, Z., Muller, J.- P.,  Cross, P.,  Albert, P.,  Fischer, J.  & Bennartz, R., 2006- Assessment of the potential of MERIS near-infrared water vapour products to correct ASAR interferometric measurements. International Journal of Remote Sensing Vol. 27, No. 2, P. 349–365.
 Motagh, M., Djamour, Y., Walter, T. R., Wetzel, H., Zschau, J. and ArabiI, S., 2006- Land subsidence in Mashhad Valley, northeast Iran: Results from InSAR, Leveling and GPS, Geophysical Journal International, No. 168.
 Paperin, M., 2007- Introduction to Clouds’ structures. Ph.D. Thesis of Hamburg University..
     (Could be accessed in www.brockmann-consult.de/CloudStructures/introduction.htm)
 Poland, J. F., 1984- Guidebook to studies of land subsidence due to groundwater withdrawal, Unesco.
 Smith, E. K. & Weintraub, S., 1953- The constants in the equation for atmospheric refractive index at radio frequencies, Proc. IRE, 41,1035-1037.
Saastamoinen, J., 1972- Atmospheric correction for troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites, in The Use of artificial satellites for Geodesy, Geophys. Monogr. Ser., vol.15, edited by S.W. Henrikson, A Mancini, and B.H. Chovitz, pp. 247-252, AGU, Washington, D. C.
 Vanicek, P. & Krakiwsky, E. 1986- Geodesy the Concepts., Elsevier science Publishers in Netherlands.
 Zebker, H. A., Rosen, P. A. and Hensley, S. , 1997- Atmospheric Effects in Interferometric Synthetic Aperture Radar Surface Deformation and Topographic Maps, J. Geophys. Res., 102(B4), p.7547-7563.