نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

افق بازماندی بوکت، در 15 کیلومتری شمال خاور عجب­شیر در استان آذربایجان­شرقی واقع است. این افق به شکل عدسی­های چینه­سان در طول مرز بین سنگ­های کربناتی سازند روته (پرمین میانی- بالایی) و الیکا (تریاس) توسعه یافته­ است. کانسنگ­های درون این افق بافت­های پلیتومرفیک، ریزدانه، میکروائوییدی، شبه‌پورفیری، ائوییدی، پیزوییدی، شبه‌برشی­ و گرهکی نشان می­دهند. براساس داده­های زمین‌شیمیایی، کانسنگ­های این افق به 5 نوع، 1) لاتریت فریتی، 2) لاتریت بوکسیتی، 3) لاتریت کائولینیتی، 4) کائولینیت فریتی و 5) لاتریت تفکیک شدند. مقایسه الگوی توزیع عناصر در یک نیمرخ انتخابی دلالت بر نقش مؤثر Al و Ti در توزیع و تمرکز Zr، Ga، Nb، Th، V و HREEs در کانسنگ­ها دارد. تلفیق داده­های حاصل از مطالعات سنگ‌نگاری و زمین‌شیمیایی نشان می­دهد که کانسنگ­ها منشأ برجازاد دارند. افزون بر این، عواملی مانند تغییرات شیمی محلول­های درگیر در هوازدگی، تثبیت در فازهای نوریخت (نئومورف)، حضور در فازهای کانیایی مقاوم، ناهمگنی سنگ آغازین(پروتولیت)، اختلاف در میزان شدت هوازدگی، و فرایندهای جذب سطحی همراه با زهکشی ضعیف، دیاژنز، فشارهای دینامیکی و نوسان سطح سفره آب­های زیرزمینی نقش مهمی در توزیع عناصر و توسعه کانسنگ­ها در این افق داشته­اند. بارزترین ویژگی زمین‌شیمیایی کانسنگ­ها (به‌استثنای لاتریت کائولینیتی) تحرک بیشتر LREEs نسبت به HREEs در طی فرایندهای هوازدگی است. این رفتار غیر عادی در این افق، می­تواند با عواملی مانند اختلاف در پایداری کانی­های اولیه حامل REEs، تغییر pH ( از7/6 تا 8/7) محلول­های هوازده کننده و  درجه متوسط تکاملی نیمرخ مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
باقرزاده کریمی، ن.، 1374-  محیط رسوبی رس‌های بوکسیتی پرمین فوقانی شمال غرب مراغه، رساله کارشناسی ارشد دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران، 60 ص.
خدابنده، ع.، امینی فضل، ع.، 1373-  نقشه زمین‌شناسی اسکو  به مقیاس 1:100000، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
خلیل‌زاده، ه.، 1388- بررسی­های زمین‌شیمیایی و ژنز نهشته­های بوکسیت- لاتریت شمال شرق عجب‌شیر (استان آذربایجان شرقی)، رساله کارشناسی ارشد دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران، 123 ص.
شهرابی، م.، 1373-  شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش ارومیه مقیاس 1:250000.  انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 81 ص.
عابدینی، ع.، 1387-  بررسی کانی­شناسی، ژئوشیمی و ژنز نهشته­های بوکسیتی- لاتریتی پرمین تا تریاس در شمال غرب  ایران.  رساله دکتری گروه زمین‌شناسی دانشگاه تبریز، 184ص. 
علوی نائینی، م.، شهرابی، م.، سعیدی، ع.، 1364-  نقشه زمین­شناسی 1:250000 چهارگوش ارومیه. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 
 
References
Aleva, G. J. J., 1994- Laterites: Concepts, geology, morphology and chemistry. ISIRC, Wageningen, 169p.
Bardossy, G., 1982- Karst Bauxites. Elsevier Scientific, Amsterdam, 441p.
Beyala, V. K. K., Onana, V. L., Priso, E. N. E., Parisot, J. & Ekodeck, G. E., 2009- Behaviour of REE and mass balance calculations in a lateritic profile over chlorite schists in South Cameroon. Chemie der Erde - Geochemistry 69, 61-73.
Boulange, B., 1984- Les formation bauxitigues lateriques de Cote d Ivoire. Travaux et Doduments ORSTOM , Paris 175, 341p.
Braun, J. J., Pagel, M., Muller, J. P., Bilong, P., Michard, A. & Guillet, B., 1990- Ce anomalies in lateritic profiles. Geochimica et Cosmochimica Acta 54, 781-795.
Calagari, A. A. & Abedini, A., 2007- Geochemical investigations on Permo-Triassic bauxite deposit at Kanisheeteh, east of Bukan, Iran. Journal of Geochemical  Exploration 94, 1-18.
Calagari, A. A., Kangrani, F. & Abedini, A., 2010- Geochemistry of major, trace and rare earth elements in Biglar Permo-Triassic bauxite deposit, northwest of Abgarm, Ghazvin province. Journal of Sciences 21, 225-236.
Fernandez-Caliani, J. & Cantano, M., 2010- Intensive kaolinization during a lateritic weathering event in southwest Spain mineralogical and geochemical inferences from a relict paleosol. Catena 80, 23-33.
Henderson, P., 1984- Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, 510p.
Hudson, E. A., Terminello, L. J., Viani, B. E., Denecke, M., Reich, T. & Allen, P. G., 1999- The structure of U6+ sorption complexes on vermiculite and hydrobiotite. Clays and Clay Minerals 47, 439-457.
Karadag, M., Kupeli, S., Arik, F., Ayhan, A., Zedef, V. & Doyen, A., 2009- Rare earth element (REE) geochemistry and genetic implications of the Mortas bauxite deposit (Seydisehir/Konya-southern Turkey. Chemie der Erde- Geochemistry 69, 143-159. 
 Laskou, M. & Economou-Eliopoulos, M., 2007- The role of microorganisms on the mineralogical and geochemical characteristics of the Parnassos-Ghiona bauxite deposits, Greece. Journal of Geochemical Exploration 93, 67-77.
Ma, J., Wei, G., Xu, Y., Long, W., and Sun, W., 2007. Mobilization and re-distribution of major and trace elements during extreme weathering of basalt in Hainan Island, South China. Geochimica et Cosmochimica Acta 71, 3223-3237.
MacLean, W. H., Bonavia, F. F. & Sanna, G., 1997- Argillite debris converted to bauxite during karst weathering: evidence from immobile element geochemistry at the Olmedo deposit, Sardinia, Mineralium Deposita 32, 607-616.
Mameli, P., Mongelli, G., Oggiano, G. & Dinelli, E., 2007- Geological, geochemical and mineralogical features of some bauxite deposits from Nurra (western Sardinia, Italy): Insights on conditions of formation and parental affinity. International Journal of Earth Sciences 96, 887-902.
Meinhold, G., 2010- Rutile and its applications in earth sciences. Eatrh Scince Reviews 102, 1-28.
     Marques, J. J., Schulze, D. G., Curi, N., and Mertzman, S. A., 2004. Trace element geochemistry in Brazilian Cerrado soils. Geoderma 121, 31-43.
Mordberg, L. E., 1993- Patterns of distribution and behavior of trace elements in bauxites. Chemical Geology 107, 241-244.
Mordberg, L. E., 1999- Geochemical evolution of a Devonian diaspore-crandallite- svanbergite bearing weathering profile in the Middle Timan, Russia. Journal of Geochemical Exploration 66, 353-361.
Muggler, C. C., 1998- Polygenetic oxisols on Tertiary surfaces, Minas Gerais Brazil. Ph.D thesis. Wageningen university., Netherlands.
Mutakyahwa, M. K. D., Ikingura, J. R. & Mruma, A. H., 2003- Geology and geochemistry of bauxite deposits in Lushoto district, Usambara Mountains, Tanzania. Journal of African Earth Sciences 36, 357-369.
Newman, A. D. C., 1987- Chemistry of clays and clay minerals. Mineralogical society, monograph 6, p480.
Oh, N. H. & Richter, D. D., 2005- Elemental translocation and loss from three highly weathered soil- bedrock profiles in the southeastern United States. Geoderma 126, 5-25.
Panahi, A.,Young, G. M. & Rainbird, R. H., 2000- Behavior of major and trace elements (including REE) during Paleoproterozoic pedogenesis and diagenetic alteration of an Archean granite near Ville Marie, Quebec, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta 64, 2199- 2220.
Rollinson, H., 1993- Using geochemical data: Evaluation, presentation, interpretation. Longman Scientific and Technical, 352p.
Schellmann, W., 1983- A new definition of laterite. Natural Resources and Development 18, 7-21.
Taylor, S. R. & McLennan, S. M., 1985- The continental crust: Its composition and evolution. Blackwell. Oxford, 312p.
Valeton, I., 1972- Bauxites. Elsevier, 226p.
White, A. F., Bullen, T. D., Schultz, M. S., Blum, A. E., Huntington, T. G.&Peters, N. E., 2001- Differential rates of feldspar weathering in granitic regoliths. Geochimica et Cosmochimica Acta 65, 847- 869.