نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

تهیه نقشه زمین‌شناسی مهندسی در تحقیق‌های زمین‌شناسی مهندسی نقش اساسی دارد، چون هدف آن ادامه پیشرفت پروژه و بررسی روش‌هایی برای به‌دست آوردن و ثبت اطلاعاتی است که برای رفع نیازهای مهندسی عمران و زیست محیطی مناسب است. در این مطالعه، نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی وکاربردی گستره شهرچابهار واقع در جنوب خاور ایران (با مقیاس 1:25000) با هدف فراهم  ساختن اطلاعات زمین‌شناسی مهندسی لازم  برای برنامه ریزی کاربری زمین و توسعه شهری تهیه شده است. محدوده مورد مطالعه که متشکل از رسوبات ترشیری است، در ارتباط با شرایط پی، شرایط گودبرداری، شرایط دفن زباله و مشکلات زمین‌شناسی زیست محیطی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. این مطالعات بر اساس اطلاعات حاصل از بررسی‌های صحرایی، گمانه‌زنی و نمونه‌برداری سیستماتیک در صحرا، آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی انجام پذیرفته است. در نهایت، نتایج این مطالعه در چهارچوب نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

کمیسیون نقشه‌های زمین‌شناسی انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی مهندسی، 1976- راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی (ژئوتکنیکی)، ترجمه ابوالحسن رده، چاپ اول، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 81 صفحه.
معماریان، ح.، 1374- زمین­شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 953 صفحه.
هاشمی، م.، نیکودل، م.، حافظی مقدس، ن.، 1385- تهیه نقشه زمین­شناسی مهندسی با کاربرد ویژه برای دفن زباله: مطالعه موردی منطقه چابهار، مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین‌‌شـناسی ایران، 13-15 شهریور ماه 1385، تهران، دانشگاه تربیت‌ مدرس.
 
References
Bowels, J., 1988- Foundation analysis and design, 5 th Ed., McGraw-Hill, New York, 1004 pages.
Dai, F.C. & Lee, C. F. & Zhang, X. H., 2001- GIS-based geo-environmental evaluation for urban land-use planning, Engineering Geology 61, pp. 257-271.
Dearman, W. R., 1991- Engineering geological mapping , Butterworth, London, 387 pages.
Dearman, W.R. & Matula, M., 1976- Environmental aspects of engineering geological mapping. Bulletin of the International Association of Engineering Geology 14, 141–146.
IAEG, 2005- Special purpose mapping for waste disposal sites. Report of IAEG Commission 1, Engineering Geological Maps, Bull Eng Geol Environ 64, pp. 1–54.
Ladeira, F. L. & Ferreira Gomes, L. M., 1994- Bearing capacity in engineering geological mapping, Proceedings of the 7th congress of the International Association of Engineering Geology, Lisbon, vol 2. AA Balkema, Rotterdam, pp. 1245–1250.
Mc Call, G.,J.,H., 1985- Area report, East Iran project, Area No. 1 (North Makran and South Baluchestan), pp 163, 328, 490.
Russell,J. & Maharaj, 1995- Engineering geological mapping of tropical soils for land-use planning and geotechnical purposes: A case study from Jamaica, West Indies”, Engineering Geology 40, pp.  243-386.
Schalkwjk, A.V. & Price, G.V., 1990- Engineering Geological Mapping for urban planning in developing countries. 6th International Congress of International Association of Engineering Geology, 257–264.
Zuquette, L.V. &  Pejon, O.J. & Sinelli, O., 1994- Methodology of specific engineering geological mapping for selection of sites for waste disposal, Proceedings of the 7th congress of the International Association of Engineering Geology, Lisbon, vol 4. AA Balkema, Rotterdam, pp. 2481–2489.
Zuquette, L.V. & Pejon, O.J. &  Santos, J.Q., 2003- Engineering geological mapping developed in the Fortaleza Metropolitan Region, State of Ceara, Brazil, Engineering Geology 71, pp.  227–253.