نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

کمربند چین‌خورده - گسل خورده کپه داغ - بینالود در شمال خاور ایران، بخشی از ابرقاره اوراسیا و لبه جنوبی صفحة توران را تشکیل می‌دهد و آنچه امروز در کپه داغ می‌بینیم، نتیجه آخرین فازهای چین خوردگی آلپ - هیمالیاست. ریخت‌شناسی منطقه در مراحل جوانی بوده و چینهای بسیار جوان آن نشانگر رابطه مستقیم توپوگرافی ناحیه با ساختارهای زمین‌شناسی است. بررسی گرادیان شیب رود و هیپسومتری برای  85 زیر حوضه و 98 رودخانه حوضه آبریز  اصلی منطقه (کشف رود، اترک رود، گرگان رود، جاجرم و رودخانه‌های دشت ترکمنستان) به منظور برآورد برپایی و توزیع نیروهای فشارشی در منطقه به کار گرفته شد. تلفیق نقشه‌های ریخت‌سنجی حاصل از این دو شاخص بی‌هنجاریهای زمین‌ساختی منطقه را به خوبی نشان می‌دهد. بر اساس نتایج حاصل از این شاخصها،  می‌توان 5 زون ریخت‌زمین‌ساختی با آهنگ برپایی بالا تشخیص داد :
1)               بخش میانی گسل اشک آباد (کپه داغ)  در فاصله جغرافیایی56 47 E, 38 35 N to 57 34 E, 37 56N
2)               زیر حوضه‌های گرگان رود، بویژه حوضه‌هایی که بین گسل شاورد (در جنوب) و بخش خاوری  گسل خزر (در شمال) واقع شده‌اند .
3)               حوضه‌های در ارتباط با گسلهای نوخندان، قره داغ، سرخ ده و آمرودک که برخی مربوط به زیر حوضه‌های دامنه شمالی کشف رود و برخی مربوط به حوضه‌های دشت ترکمنستان در این بخش است.
4)               حوضه‌های در ارتباط با  گسلهای شوقان و قلی که زیر حوضه‌های رودخانه جاجرم می‌باشند.
5)               حوضه‌های دامنه جنوبی کوه بینالود که نسبت به حوضه‌های دامنه شمالی برپایی بالا و کوتاه‌شدگی بیشتری نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد گسل بینالود و گسل شمال نیشابور در این اختلاف ریخت‌زمین‌ساختی بی‌تأثیر نباشند.
علاوه بر زونهای ریخت‌زمین‌ساختی با آهنگ برپایی بالا، مناطق با آهنگ برپایی پایین- متوسط تشخیص داده شد که شامل بخش باختر و جنوب باختر سرخس، حوضه‌های دامنه جنوبی اترک رود که در ارتباط با زون گسل آشخانه و تکال کوه هستند و زیر حوضه‌های رودخانه جاجرم در بخش خاور رشته کوه آلاداغ می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی ، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی صفحه 75-80 .
نبوی ، م.ح.، 1355- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، 109 ص.
نقشه‌های زمین‌شناسی گستره کپه داغ-  بینالود، مقیاس 1:250000، سازمان زمین‌شناسی کشور و شرکت ملی نفت ایران.
نواب پور، پ .، حیدرزاده ، ق.، مافی،آ.، حقی پور.، ن.، 1382 - الگوی دگرریختی و پهنه‌بندی ساختاری ایالت زمین‌ساختی کپه داغ، بیست و دومین گردهمایی علوم زمین .
 
 
Refrences
Brookfield, M.E.,1998-The evolution of the great river systems of southern Asia during the Cenozoic India- Asia collision:rivers draining southwards.Geomorphology22,285-312.
Burbank, D.W., Anderson, R.S.,2001-Tectonic Geomorphology.Blackwell,Oxford.
Chen,Y.C. et al. ,2003- Along – Strike variations of morphotectonic features in the Western Foothills of Taiwan : tectonic implications based on Stream-gradient and hypsometric analysis , Geomorphology,56,109-137.
Hack, J.T.,1973- Stream-profile analysis andstream – gradient indices.U.S.Geol.Surv.J.Res.1,421-429
Keller, E.A. & Pinter, N., Active tectonic,Prentice Hall.
Hessami , Kh., Jamali, F., Tabassi., H, 2003- Major Active Fault of Iran,IIEES.
Lifton, N.A., Chase, C.G.,1992- Tectonic,climatic and lithologic influences on landscape fractal dimension and hypsometry : implications for landscape evolution in the San Gabriel Mountains,California.Geomorphology5,77-114
Marple, R.T., Talwani, P., 1993- Evidence of possible tectonic up-warping along the South Carolina coastal plain from an an examination of river morphology and elevation data.geology 21 ,651-654.
Meritts, D. & Vincent , K.R.,1989- Geomorphic response of coastal stream to low,intermediate and high of uplift,Mendocino triple junction region,Northern California,Geol.Soc.Am.101,1373-1388.
Seeber,L.,Gornitz,V.,1983-River profiles along the Himalayan arc as indicators of active tectonics.Tectonophysics 92,335-367.
Strahler, A.N.,1952- Hypsometric (area-altitude)analysis of erosional topography.Bull.Geol.Soc.Am.63,1117-1142.