نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشگاه کمبریج ، انگلستان

3 دانشگاه گرونوبل، فرانسه

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از امواج درونی رویدادهای دور لرزه‌ای، ساختار پوسته و سنگ‌کره در بخش مرکزی رشته کوههای البرز برای اولیـن بار به طور فراگیر و جامع بررسی و مطالعه شده است. منطقه مورد مطالعه، بسیار لرزه‌خیز و فعال با ساختار ژرفی پیچیده بوده و کلان‌شهر تهران در کوهپایه‌های جنوبی آن واقع شده است. هدف از این مطالعه، تعیین ژرفا و هندسه تغییرات موهو در زیر بخش مرکزی رشته کوههای البرز با دقت و میزان تفکیک بالا می‌باشد. با استفاده از داده‌های برداشت شده، ساختار پوسته در منطقه و در زیر 26 ایستگاه باند پهن یک شبکه متراکم لرزه نگاری موقت، که برای یک دوره 4 تا 6 ماهه در سال 1382 نصب شده بود، تعیین گردید. نگاشت رویدادهای دورلرزه‌ای ثبت شده، در ابتدا با روش تحلیل توابع گیرنده و سپس با هدف افزایش قابلیت اطمینان نتایج با روش تحلیل ادغام شده توابع گیرنده با داده‌های پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی مورد پردازش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش به‌صورت نیمرخهای ژرفی سرعت انتشار امواج برشی زیر هر یک از ایستگاهها ارائه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر ستبرای پوسته‌ای حدود 48 تا 50 کیلومتر در بخش شمالی بلوک ایران مرکزی قبل از شروع ارتفاعات البرز، ستبرای حدود 55 کیلومتر در بخش میانی البرز و همچنین حدود 44 کیلومتر در ساحل جنوبی دریای خزر است. این نتایج با مقادیر گزارش شده مطالعات دیگر برای پوسته‌ که در بخشهای مختلف و به روشهای متفاوت انجام شده است، تفاوت داشته و نشانگر وجود ریشه برای رشته کوه البرز است. 

کلیدواژه‌ها

رجائی، ا.، مختاری، م. ، پریستلی، ک.، 1385- تعیین ساختار پوسته و 8گوشته بالایی در ناحیه البرز مرکزی، رساله دکتری ژئوفیزیک- زلزله شناسی (تسلیم شده برای داوری)، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
 
 
 
References
Akasheh, B., 1975 - Travel time residuals in the Iranian Plateau. Geophys., 41, 281-288.
Allen, M., Jackson, J., Walker, R., 2004- Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, 23, TC2008, doi:10.1029/2003TC001530.
Allen, M., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M., Qorashi, M., 2003- Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran. J. Struc.Gelog., 25, 659-672.
Ammon, C. J., 1991- The isolation of receiver effects from teleseismic P waveforms. Bull.  Seismol.  Soc. Am. 81, 2504–2510.
Ashtari, M., Hatzfeld, D., Kamalian, N., 2005- Microseismicity in the region of Tehran. Tectonophysics, 395, 193-208.
Asudeh, I., 1982- Seismic structure of Iran from surface and body wave data. Geophys. J. R. Astron. Soc. 71, 715– 730.
Burdick, L. J. & Langston, C. A., 1977- Modeling crustal structure through the use of converted phases in teleseismic body-wave forms, Bull. Seism. Soc. Am. 67(3), 6777-691.
Dehghani, G. A., Makris, J., 1984- The gravity field and crustal structure of Iran. Neues Jahrb. Geol. Palaeontol. 168, 215– 229.
Giese, P., Makris, J., Akasheh, B., Roewer, P., Letz, H., Mostaanpour, M., 1984 - The crustal structure in southern Iran derived from seismic explosion data. Neues Jahrb. Geol. Palaeontol. 168, 230– 243.
Hedayati, A., Brander, J.L., Berberian, M., 1976- Microearthquake survey of Tehran region, Iran. Bull. Seismol. Soc. Am. 66, 1713– 1725.
Jackson, J. A., Priestley, K., Allen, M. B., Berberian, M., 2002- Active tectonics of the SouthCaspianBasin. Geophys. J. Int. 148, 214–245.
Javan Doloei, G., Roberts, R., 2003 - Crust and uppermost mantle structure of Tehran region from analysis of teleseismic P-waveform receiver functions. Tectonophysics, 364, 115-133.
Langston, C. A., 1977- Corvallis, Oregon, crustal and upper mantle receiver structure from teleseismic P and S waves. Bull. Seismol. Soc. Am. 67, 713– 724.
Mokhtari, M., Farahbod, A. M., Lindholm, C., Alahyarkhani, M., Bungum, H., 2004 - An approach to a comprehensive Moho depth map and crust and upper mantle velocity model for Iran. Iranian Int. J. Sci., 5 (2), 223-244.
Pablo Ligorria, J., Ammon, C. J., 1999- Iterative deconvolution and receiver function estimation. Bull. Seismol. Soc. Am. 89, 1395– 1400.
Priestley, K., Tilmann, F., 1999- Shear-wave structure of the lithosphere above the Hawaiian hot spot from two-station Rayleigh wave phase velocity measurements. Geophy. Res. Lett., 26, 1493-1496.
Priestley, K., Baker, C., Jackson, J., 1994 - Implications of earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the SouthCaspianBasin and surrounding regions. Geophysics Journal International 118, 111–141.
Rham, D., Priestley, K., Tatar, M., Poul, A., Hatzfeld, A., Radjaee, A., Nowrouzi, G., Kaviani, A., Tiberi, C., 2005- Variation of fundamental mode Rayleigh wave group velocity dispersion in Iran and surrounding region, Eos Trans. Aug., 86(52), Fall Meet. Suppl., Abstract S51A-0984.
Sobouti, F., Arkani-Hamed, J., 1996- Numerical modelling of the deformation of the Iranian plateau. Geophys. J. Int. 126, 805– 818.
Stöcklin, J., 1974 - Northern Iran: Alborz mountains. In: Spencer, A. (Ed.), Mesozoic–Cenozoic orogenic belts: data for orogenic studies. Geological Society Special Publication 4, 213–234.
Tatar, M., 2001- Etude sismotectonique de deux zones de collision continentale: le Zagors Central et l’Alborz (Iran), The`se de l’Universite´ de Grenoble.
Tchalenko, J.S., 1975 - Seismicity and structure of the Kope Dagh (Iran, USSR), Phil. Trans. R. Soc., 278, 1-25.