نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده

در این تحقیق دو مقطع چینه‌شناسی از رسوبات سازندهای جهرم و آسماری انتخاب شده است. این مقاطع شامل برشهای صدرا و دودج بوده که در مجموع 645 متر از رسوبات پالئوسن پسین تا میوسن پیشین میانی را نشان می‌دهد. با مطالعه رخساره‌های میکروسکوپی 360 مقطع میکروسکوپی و بررسی 12 نمونه تجزیه کیفی و کمی عناصر موجود با استفاده از روش X.R.F  شرایط محیطی بیوتوپهای در برگیرنده هر یک از زیست زونهای شاخص روزن‌داران به دقت شناسایی شده است. به طور کلی روزن‌داران شاخص شناخته شده در این مقاطع به ترتیب از قدیم به جدید عبارتست از:
Miscellanea  sp., Kathina sp., Fallotella  alavensis Mangin, Opertorbitolites sp., Alveolina sp., Lituonella ruberti Stache, Rhapydionina urensis Sirel, Orbitolites complanatus Lamark, Somalina stefaninii Silvestri, Dictyoconus sp.,  Coskinolina liburnica Atache., Nummulites fabianii Prever, Silvestriella tetraedra Gumbel., Nummulites fichteli Michelotti, Austrotrillina howchini Schlumberger, Meandropsina anahensis Henson.
 
با توجه به فراوانی، نوع پوسته و نسبت  درصد عناصر موجود در بیوتوپ هر زیست‌زون روزن‌داران در مقاطع  فوق به لحاظ نوع روند تغییرات دیرینه‌بوم‌شناسی محیط رسوبات پالئوسن پسین تا الیگوسن میانی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

آدابی، م.ح.، 1383 - ژئوشیمی رسوبی ، انتشارات آرین زمین

خسرو تهرانی، خ.، افقه، م.، احمدی، و.، 1384- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند جهرم در شمال و جنوب شرق شیراز، (پاییز 1384)، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی
خسرو تهرانی، خ.، 1382-  رخساره‌های کربناته و شناخت آنها در میکروسکوپ (میکروفاسیس)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (جلد اول و دوم).
خسرو تهرانی، خ.، 1377 - میکروپالئونتولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران (جلد اول و دوم)
 
References
Adams, A.E., Mackenzie, W.S., Guilford, C., 1984 - Atlas of sedimentary rocks under the microscope, longman Group ltd.
Banner, F.T. & williams, E.,1973- Test structure, organic skeleton and extrathalmous cytoplasm of Ammonia Brunnich: Journal of Foraminiferal Research 3 , 49-69.
Bradley, R.S., 1999- Paleoclimatology , Harcourt Academic press, SanDiego.
Howard, A. Armstrong, Martin, D. Brasier., 2005- Microfossils, Black well, publication, London.
KH-Tehrani, Kh., 1977- Stratigraphie du /Cretace/ et du pale/oc\ene de la partie me/diane d’Iran central : C.R. somm. Soc. Geol, Fr. Fasc 4.
Loeblich, A.R.& Tappan, H., 1989- Foraminifera Genera and their classification, Van Nostrand Reinhold, New York.
Rahaghi, A., 1983- Stratigraphyand final assemblage of paleocene- Lower Eocene in Iran. N.I.O.C. Publication
Tucker, M.E., 1991- Sedimentary petrology : Blackwell, Scientific publication, London, 260. P.