نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر، تهران، ایران

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، امکان آهن زدایی نمونه بوکسیت دیاسپوری پرآهن با استفاده از روش گرماشیمیایی برای نخستین بار مطالعه شده است. بدین منظور، نمونه در دماهای 600 تا 1100 درجه سانتی‌گراد کلسینه گردید و آزمایشهای اسیدشویی با استفاده از اسید کلریدریک بر روی آن انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش دمای کلسیناسیون، به تدریج انحلال پذیری آلومینیم و آهن در اسید کاهش می‌یابد ولی افزایش دمای کلسیناسیون تا بیش از  900 درجه سانتی‌گراد سبب انحلال انتخابی آهن نسبت به آلومینیم در اسید می‌شود. بررسی عوامل موثر بر اسیدشویی نشان داد که دمای انحلال اثر گذارترین پارامتر بر بازیابی آهن از نمونه به محلول اسیدی است به نحوی که با افزایش آن از 20 تا 95 درجه سانتی‌گراد، می‌توان با حفظ ماهیت انتخابی فرایند، بازیابی آهن را از 89/7 درصد به 02/81 درصد افزایش داد. در ادامه مدت زمان 120 دقیقه، غلظت اسید 50 درصد، ابعاد خردایش  کوچک‌تر از 210 میکرون و درصد جامد 15 به عنوان مقادیر بهینه دیگر پارامترها انتخاب شد که در نتیجه بازیابی آهن در محلول تا 5/96 درصد افزایش یافت.
 

کلیدواژه‌ها

References
Banerjee, G. N., 2000- “Deironation of bauxite by gaseous reduction and magnetic separation for refractory uses”, Transactions of the Indian Institute of Metals (India) Vol. 53, no. 4-5, pp: 527-529
Gholinejad, M., 2003- “Beneficiation of the low grade bauxite by wet high intensity  magnetic separation”, International seminar on mineral processing Technology- MPT,PP:243-249
Guanzhou, Qiu., 2004 - “Activation and removal of silicon by thermochemical process”, Scandinavian Journal of metallurgy, pp121-128
Kloprogge, J. T., 2002- “Thermal decomposition of bauxite minerals: infrared emission spectroscopy of gibbsite, boehmite and diaspore, Journal of materials science, pp:1121-1129
Mergen, A., 2004 - “Production of sintered high alumina refractories from Turkish   bauxite ore”, British ceramic transactions vol.103, no.1 pp: 42-48
Mergen, A., 2002- “Kinetics of leaching of boehmitic bauxite of Konya-Turkey with          hydrochloric acid”, Silicates industrials, pp: 75-80
Mehta, SK., 1992- “High-temperature solid-state transformations in jammu        bauxite, journal of thermal analysis”, pp: 2455-2458
Pang, S.,1999- “Apparent kinetics of leaching of iron oxides in diasparic bauxite by             hydrochloric acid”, Nonferrous Metals China,Vol. 51, pp: 49-53
Paspaliaris, Y., 1987- “Reaction kinetics for the leaching of iron oxides in diasporic bauxite from the parnassus-giona zone (Greece) by hydrochloric acid” Hydrometallurgy, pp: 259-266 
Reddy, B. R., 1999- “Kinetics of leaching of gibbsitic bauxite with hydrochloric acid”, Hydrometallurgy 51, pp:131-138 
Rao, R. B., 2002- “Effect of thermal pretreatment on grindability and  upgradation of bauxite for refractory applications”, Light Metals  TMS Annual  Meeting, pp: 205-208
RaJ, D., 2004 - “High temperature transformation of Iron Minerals in bauxite”,  Hyperfine Interactions, pp:153-158
Sadler, L.Y.,1990 - “Process for enhanced removal of iron from bauxite ores”, SME Annual Meeting , pp. 233-246.
Zivkovic, Z. D., 1994 - Kinetics and mechanism of leaching of low-quality boehmite bauxite with hydrochloric acid,  Hydrometallurgy Vol. 36, pp. 247-258
Rayzman, V.L., 2003- “Extracting Silica and Alumina from low grade bauxite”, JOM pp: 47-50
Zhou, Q, S., 2004 - “Temperature dependence of crystal structure of roasted diasporic bauxite”,Transactions of nonferrous metals society of China 14 (1),pp: 180-183